§ 3. - Wyłączenie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2834

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.
§  3. 
Wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy do dokonywanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wypłat świadczeń i należności w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy.