§ 2. - Wyłączenie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2834

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.
§  2. 
1. 
Wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy w przypadku wypłat należności:
1)
z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez:
a)
Skarb Państwa,
b)
Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego,
c)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

- uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy;

2)
z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.
2. 
W przypadku wypłat należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyłączenie stosowania art. 41 ust. 12 ustawy dotyczy wypłaty należności na rzecz podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem miejsca zamieszkania tych podatników.