§ 1. - Wyłączenie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2834

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których zostaje wyłączone stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą", jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.