Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.32.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 maja 1962 r.
w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1. Spod przepisów ustawy o zgromadzeniach, z wyjątkiem przepisu art. 17 ust. 2, wyłącza się zgromadzenia zwoływane w celu realizacji zadań statutowych przez następujące stowarzyszenia działające na podstawie przepisów z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami):
1) stowarzyszenia wyższej użyteczności;
2) stowarzyszenia zarejestrowane:
a) których celem jest krzewienie przyjaźni między narodami,
b) których celem jest prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnienie nauki,
c) zrzeszające osoby zajmujące się twórczością artystyczną lub literacką,
d) kółka rolnicze i ich związki,
e) Naczelną Organizację Techniczną i zrzeszone w niej stowarzyszenia techniczne.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.