Wyłączenie niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania... - Dz.U.1981.22.116 - OpenLEX

Wyłączenie niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.22.116

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 1981 r.
w sprawie wyłączenia niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227, z 1976 r. Nr 40, poz. 233 i z 1977 r. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:
Pracownikom kopalń węgla kamiennego oraz pracownikom kopalń głębinowych wyłącza się z podstawy obliczenia podatku wyrównawczego wynagrodzenie otrzymywane za pracę podejmowaną na zasadach pełnej dobrowolności:
1)
w wolne soboty przy wykonywaniu robót związanych z wydobyciem węgla oraz innych surowców w kopalniach głębinowych, przy wykonywaniu robót remontowo-konserwacyjnych i równorzędnych oraz zatrudnionym przy stałej obsłudze urządzeń,
2)
w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy zatrudnionym przy robotach remontowo-konserwacyjnych i równorzędnych oraz zatrudnionym przy stałej obsłudze urządzeń.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1981 r.