§ 1. - Wyłączenie niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z... - Dz.U.1981.22.116 - OpenLEX

§ 1. - Wyłączenie niektórych składników wynagrodzeń pracowników kopalń węgla kamiennego oraz innych kopalń głębinowych z opodatkowania podatkiem wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.22.116

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1981 r.
§  1.
Pracownikom kopalń węgla kamiennego oraz pracownikom kopalń głębinowych wyłącza się z podstawy obliczenia podatku wyrównawczego wynagrodzenie otrzymywane za pracę podejmowaną na zasadach pełnej dobrowolności:
1)
w wolne soboty przy wykonywaniu robót związanych z wydobyciem węgla oraz innych surowców w kopalniach głębinowych, przy wykonywaniu robót remontowo-konserwacyjnych i równorzędnych oraz zatrudnionym przy stałej obsłudze urządzeń,
2)
w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy zatrudnionym przy robotach remontowo-konserwacyjnych i równorzędnych oraz zatrudnionym przy stałej obsłudze urządzeń.