Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.137.1152

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki, jakie muszą być spełnione, aby porozumienia dotyczące transferu technologii zostały uznane za wyłączone spod zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą";
2) klauzule, których występowania w porozumieniu nie uznaje się za naruszenie art. 5 ustawy (klauzule dozwolone);
3) klauzule, których występowanie w porozumieniu stanowi naruszenie art. 5 ustawy (klauzule niedozwolone);
4) okres obowiązywania wyłączenia.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) prawach własności przemysłowej - rozumie się przez to patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, prawa z rejestracji na topografie układów scalonych, prawa do chronionych odmian roślin, a także prawa wynikające ze zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego i wniosków o wpis do księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian;
2) know-how - rozumie się przez to nieopatentowane, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne, lub zasady organizacji i zarządzania, co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli stanowią one całość lub część określonych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń, przeprowadzonych badań lub testów, przy czym informacje te są niezbędne do wytworzenia towarów objętych licencją lub zastosowania licencjonowanych technologii;
3) wyłączeniu - rozumie się przez to wyłączenie spod zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy.
§  3. 
1.  Wyłącza się spod zakazu, o którym mowa w art. 5 ustawy, porozumienia dotyczące korzystania z praw własności przemysłowej, know-how lub praw własności przemysłowej i know-how zawierane między dwoma przedsiębiorcami, o ile porozumienia te spełniają warunki określone w rozporządzeniu.
2.  Wyłączenie nie ma zastosowania do porozumień, których celem lub skutkiem jest istotne ograniczenie konkurencji na rynku towarów objętych licencją i uznawanych za ich substytuty, a w szczególności gdy:
1) łączny udział stron porozumienia i ich grup kapitałowych w tym rynku wynosi więcej niż 30%;
2) porozumienie między konkurentami, zawierające postanowienia, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 11 lub 19, skutecznie uniemożliwia licencjobiorcy korzystanie z licencjonowanych technologii.

Rozdział  2

Klauzule dozwolone

§  4. 
1.  Wyłączenie stosuje się do porozumień zawierających postanowienia, które w szczególności:
1) nakładają na licencjodawcę obowiązek nieudzielania licencji innym przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze pokrywającym się z obszarem, na którym prowadzi działalność licencjobiorca;
2) nakładają na licencjodawcę obowiązek niewykorzystywania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej na obszarze pokrywającym się z obszarem, na którym prowadzi działalność licencjobiorca;
3) nakładają na licencjobiorcę obowiązek niewykorzystywania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej na obszarze pokrywającym się z obszarem, na którym prowadzi działalność licencjodawca;
4) nakładają na licencjobiorcę obowiązek niewykorzystywania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej na obszarze pokrywającym się z obszarami, na których prowadzą działalność inni licencjobiorcy;
5) nakładają na licencjobiorcę obowiązek nieprowadzenia aktywnej sprzedaży towarów objętych licencją na obszarach, na których prowadzą działalność inni licencjobiorcy, w szczególności przez podejmowanie działań reklamowych lub promocyjnych skierowanych do nabywców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na tych obszarach, tworzenie oddziałów lub organizowanie centrów dystrybucji na tych obszarach;
6) nakładają na licencjobiorcę obowiązek oznaczania towarów objętych licencją znakiem towarowym, innym znakiem odróżniającym lub nazwą licencjodawcy w okresie obowiązywania porozumienia, pod warunkiem że nie zakazują umieszczania informacji, że licencjobiorca jest producentem towarów objętych licencją;
7) nakładają na licencjobiorcę obowiązek ograniczenia produkcji towarów objętych licencją do wielkości, jaka jest konieczna do produkcji jego własnych towarów lub jaką licencjobiorca jest w stanie sprzedać jako integralną część, część zamienną lub część w inny sposób związaną ze sprzedażą jego własnych towarów, pod warunkiem że wielkość produkcji towarów objętych licencją jest dowolnie ustalana przez licencjobiorcę.
2.  Wyłączenie stosuje się również do porozumień zawierających postanowienia, które:
1) nakładają na licencjobiorcę obowiązek nieujawniania całości lub części licencjonowanego know-how także po ustaniu porozumienia, nie dłużej jednak niż przez okres, w którym licencjonowane know-how jest niejawne;
2) nakładają na licencjobiorcę obowiązek nieudzielania sublicencji lub nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z licencji na osoby trzecie;
3) nakładają na licencjobiorcę obowiązek niekorzystania z licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej po ustaniu porozumienia, pod warunkiem że know-how pozostaje niejawne lub prawa własności przemysłowej nadal korzystają z ochrony;
4) nakładają na licencjobiorcę obowiązek udzielenia licencjodawcy licencji wzajemnej na wszelkie udoskonalenia lub nowe zastosowania towarów objętych licencją, pod warunkiem że:
a) licencja wzajemna nie ma charakteru wyłącznego, w przypadku gdy udoskonalenia albo nowe zastosowania towaru objętego licencją wprowadzone przez licencjobiorcę mogą być wykorzystane niezależnie od licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej i nie prowadzą do ujawnienia tego know-how lub praw własności przemysłowej oraz
b) licencjodawca jednocześnie zobowiązuje się do udzielenia licencjobiorcy wyłącznej lub niewyłącznej licencji na wszelkie własne udoskonalenia lub nowe zastosowania towarów objętych licencją;
5) nakładają na licencjobiorcę, w związku z wytwarzaniem towarów objętych licencją, obowiązki:
a) zachowania minimalnych standardów jakościowych, w tym standardów technicznych, lub
b) nabywania towarów lub usług jedynie od licencjodawcy lub dostawców wskazanych przez licencjodawcę oraz
c) umożliwienia przeprowadzania przez licencjodawcę związanych z tym kontroli

- pod warunkiem że jest to konieczne do właściwego technicznie wykorzystania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej lub do zachowania minimalnych standardów jakościowych stosowanych przez licencjodawcę lub innych licencjobiorców;

6) nakładają na licencjobiorcę obowiązek informowania licencjodawcy o każdym przypadku naruszenia praw wynikających z licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej;
7) nakładają na licencjobiorcę obowiązek podjęcia samodzielnie działań mających na celu ochronę licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej lub udzielenia w tym zakresie pomocy licencjodawcy;
8) nakładają na licencjobiorcę obowiązek uiszczania opłat licencyjnych, w wysokości określonej w porozumieniu i przez okres obowiązywania porozumienia, pomimo ewentualnego ujawnienia licencjonowanych know-how, pod warunkiem że ujawnienie nie nastąpiło z winy licencjodawcy; nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez licencjodawcę odszkodowania, jeżeli ujawnienie nastąpiło z winy licencjobiorcy;
9) nakładają na licencjobiorcę obowiązek uiszczania opłat licencyjnych w wysokości określonej w porozumieniu przez okres dłuższy niż okres obowiązywania porozumienia, jeżeli jest to konieczne do ułatwienia płatności, w szczególności przez ustalenie niższych rat;
10) ograniczają licencjobiorcy możliwość wykorzystania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej do jednego lub kilku obszarów eksploatacji, lub do jednego lub kilku rynków produktowych;
11) nakładają na licencjobiorcę obowiązek uiszczania minimalnych opłat licencyjnych, wytwarzania minimalnych ilości towarów objętych licencją lub wykonywania minimalnej liczby operacji z wykorzystaniem licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej;
12) zapewniają licencjobiorcy nie mniej korzystne warunki korzystania z licencyjnej technologii niż najkorzystniejsze warunki, które licencjodawca zapewni innemu przedsiębiorcy po wejściu w życie porozumienia;
13) nakładają na licencjobiorcę obowiązek umieszczania na towarach objętych licencją informacji dotyczącej firmy licencjodawcy lub informacji umożliwiającej identyfikację licencjonowanego prawa własności przemysłowej;
14) nakładają na licencjobiorcę obowiązek niewykorzystywania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej do tworzenia infrastruktury produkcyjnej dla osób trzecich, pod warunkiem że licencjobiorca pozostaje uprawniony do tworzenia lub rozbudowy takiej infrastruktury na własne potrzeby, zgodnie z przyjętymi warunkami handlowymi, w tym podwyższeniem kwoty opłaty licencyjnej;
15) nakładają na licencjobiorcę obowiązek ograniczenia ilości towarów objętych licencją, którą może zbywać na rzecz określonego odbiorcy, o ile licencja jest udzielana w celu zapewnienia temu odbiorcy drugiego źródła zaopatrzenia na obszarze objętym licencją; postanowienie to ma zastosowanie również wtedy, gdy odbiorca jest licencjobiorcą, a licencja, która została mu udzielona w celu zapewnienia drugiego źródła zaopatrzenia, stanowi, że będzie sam wytwarzał towary objęte licencją lub zlecał ich wytwarzanie podwykonawcom;
16) zawierają zastrzeżenie, że licencjodawca jest uprawniony do dochodzenia ochrony przysługujących mu praw własności przemysłowej, w przypadku gdy licencjobiorca rozpocznie wykorzystywanie licencjonowanych praw poza obszarem objętym licencją;
17) zawierają zastrzeżenie, że licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania porozumienia, w przypadku gdy licencjobiorca zakwestionuje niejawność licencjonowanego know-how lub ważność licencjonowanych praw własności przemysłowej na obszarze, na którym prowadzi działalność licencjodawca lub przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej co licencjodawca;
18) zawierają zastrzeżenie, że licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania porozumienia dotyczącego korzystania z praw własności przemysłowej, jeżeli licencjobiorca podważa zasadność istnienia tych praw;
19) nakładają na licencjobiorcę obowiązek dokładania najwyższej staranności w celu wytwarzania i wprowadzania na rynek towarów objętych licencją;
20) zawierają zastrzeżenie, że licencjodawca jest uprawniony do cofnięcia wyłącznej licencji udzielonej licencjobiorcy lub zaprzestania licencjonowania udoskonaleń albo nowych zastosowań towarów objętych licencją, w przypadku gdy licencjobiorca zacznie konkurować z licencjodawcą, przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej co licencjodawca lub innymi przedsiębiorcami w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji, używania lub dystrybucji towarów objętych licencją; licencjodawca może żądać udowodnienia przez licencjobiorcę, że licencjonowane know-how nie jest wykorzystywane do wytwarzania produktów lub świadczenia usług innych niż określone w porozumieniu.

Rozdział  3

Okres obowiązywania wyłączenia

§  5.  W przypadku porozumień dotyczących korzystania z praw własności przemysłowej wyłączenie stosuje się w takim zakresie i tak długo, jak licencjonowane prawa własności przemysłowej są chronione na obszarze, na którym prowadzi działalność:
1) licencjobiorca - w odniesieniu do porozumień zawierających postanowienia wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7;
2) licencjodawca - w odniesieniu do porozumień zawierających postanowienia wymienione w § 4 ust. 1 pkt 3;
3) inni licencjobiorcy, którym licencjodawca udzielił licencji - w odniesieniu do porozumień zawierających postanowienia wymienione w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5.
§  6. 
1.  W przypadku porozumień dotyczących korzystania z know-how wyłączenie stosuje się w odniesieniu do porozumień zawierających:
1) postanowienia wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1-5 - przez dziesięć lat od dnia, gdy towary objęte licencją zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek przez któregokolwiek z licencjobiorców;
2) postanowienia wymienione w § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 - przez okres obowiązywania porozumienia.
2.  W przypadku porozumień dotyczących korzystania z know-how wyłączenie stosuje się, o ile licencjonowane know-how, a także jego udoskonalenia albo nowe zastosowania udostępnione jednej ze stron, zostały odpowiednio zidentyfikowane przez strony i nie dłużej niż licencjonowane know-how pozostaje niejawne.
§  7. 
1.  W przypadku porozumień dotyczących korzystania łącznie z praw własności przemysłowej i know-how, zawierających postanowienia określone w § 4 ust. 1 pkt 1-5, jeśli licencjonowane prawo własności przemysłowej jest chronione przez okresy dłuższe niż określone w § 6 ust. 1, wyłączenie stosuje się przez okres, w którym licencjonowane prawo własności przemysłowej podlega ochronie.
2.  W przypadku porozumień dotyczących korzystania łącznie z praw własności przemysłowej i know-how, wyłączenie stosuje się jednak nie dłużej niż przez okres, w którym jest chronione licencjonowane prawo własności przemysłowej lub przez okres, w którym licencjonowane know-how pozostaje niejawne.

Rozdział  4

Klauzule niedozwolone

§  8.  Wyłączenia nie stosuje się do porozumień zawierających postanowienia, które:
1) ograniczają jednej ze stron swobodę ustalania cen, składników cen lub rabatów na towary objęte licencją;
2) ograniczają licencjobiorcy możliwość konkurowania z licencjodawcą, przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej co licencjodawca lub innymi przedsiębiorcami w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji, używania lub dystrybucji towarów objętych licencją, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 pkt 19 i 20;
3) nakładają na jedną lub obie strony porozumienia obowiązek:
a) niedostarczania - w granicach przydzielonych im obszarów - towarów objętych licencją użytkownikom lub dystrybutorom, którzy mogliby odsprzedawać te towary poza tymi obszarami,
b) utrudniania użytkownikom lub dystrybutorom dostępu do innych źródeł zaopatrzenia, powołując się na ochronę praw własności przemysłowej;
4) ograniczają licencjobiorcy - który przed udzieleniem licencji był konkurentem licencjodawcy w zakresie produkcji, w ramach tego samego rynku produktowego lub obszaru eksploatacji - dostęp do określonych grup odbiorców, możliwość stosowania określonych form dystrybucji lub, w celu podziału rynku odbiorców, stosowania określonych opakowań produktów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i 15;
5) ograniczają ilość wytwarzanych lub sprzedawanych towarów objętych licencją lub liczbę transakcji z wykorzystaniem licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i 15;
6) zobowiązują licencjobiorcę do przeniesienia na licencjodawcę praw do udoskonaleń albo nowych zastosowań towarów objętych licencją;
7) zobowiązują licencjodawcę - przez zawarcie osobnego porozumienia bądź w drodze przedłużenia porozumienia licencyjnego w związku z rozszerzeniem zakresu licencji na udoskonalenia albo nowe zastosowania - do niekorzystania z licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej na obszarze zastrzeżonym dla licencjobiorcy przez okres przekraczający terminy określone w § 6 i 7, lub zobowiązują jedną ze stron porozumienia do niewykorzystywania licencjonowanych know-how lub praw własności przemysłowej na obszarze zastrzeżonym dla drugiej strony porozumienia lub innych licencjobiorców przez okres przekraczający terminy określone w § 6-8.
§  9. 
1.  Wyłączenia nie stosuje się do porozumień:
1) między przedsiębiorcami należącymi do organizacji mającej na celu wspólną eksploatację know-how lub praw własności przemysłowej;
2) między wspólnikami wspólnego przedsiębiorcy, o ile prowadzą oni działalność konkurencyjną, albo między wspólnym przedsiębiorcą a którymkolwiek z tych wspólników, o ile porozumienie jest związane z działalnością wspólnego przedsiębiorcy;
3) między przedsiębiorcami konkurującymi na rynku towarów objętych licencją, na podstawie których jedna strona udziela drugiej stronie licencji na know-how lub prawa własności przemysłowej, w zamian za co druga strona udziela pierwszej licencji na know-how lub prawa własności przemysłowej lub ustanawia ją wyłącznym dystrybutorem towarów objętych licencją;
4) zawierających postanowienia dotyczące innych praw niż określone w § 2 pkt 1 i 2, chyba że postanowienia te mają charakter dodatkowy i zamieszczenie ich w porozumieniu konieczne jest do osiągnięcia celu porozumienia;
5) zawieranych wyłącznie w celu organizacji sprzedaży.
2.  Wyłączenie stosuje się do porozumień między wspólnikiem a wspólnym przedsiębiorcą, określonych w ust. 1 pkt 2, o ile towary objęte licencją i inne towary wytwarzane przez strony porozumienia uznawane za ich substytuty nie przekraczają:
1) 20% towarów sprzedawanych na rynku właściwym - w przypadku porozumień licencyjnych dotyczących wytwarzania towarów;
2) 10% towarów sprzedawanych na rynku właściwym - w przypadku porozumień licencyjnych dotyczących wytwarzania towarów i ich dystrybucji.
3.  Przepisy ust. 2 stosuje się, o ile udziały w rynku, określone w pkt 1 i 2, nie zostały przekroczone w trakcie dwóch kolejnych lat o więcej niż odpowiednio 2 i 1 punkt procentowy. Jeżeli przekroczenie wyniesie więcej, wyłączenie przestaje mieć zastosowanie w stosunku do danego porozumienia po upływie 6 miesięcy od końca roku, w którym nastąpiło przekroczenie.
4.  Wyłączenie stosuje się do porozumień określonych w ust. 1 pkt 1 i 3, o ile nie zawierają one postanowień ustanawiających jakiekolwiek ograniczenia terytorialne dotyczące wytwarzania, wykorzystywania i wprowadzania do obrotu towarów wytworzonych na podstawie licencji.

Rozdział  5

Dodatkowe wyłączenia porozumień licencyjnych

§  10.  Wyłączenie stosuje się do postanowień i porozumień takich samych, jak objęte wyłączeniem na podstawie przepisów rozporządzenia:
1) w których licencjodawcy nie przysługują licencjonowane prawa własności przemysłowej lub know-how, lecz jest on upoważniony przez podmiot uprawniony do zawarcia porozumienia;
2) dotyczących przeniesienia praw do know-how lub praw własności przemysłowej, w których na przenoszącym spoczywa ryzyko związane z eksploatacją, w szczególności gdy wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od obrotu osiągniętego przez przejmującego prawa, ilości towarów wytworzonych przy wykorzystaniu przenoszonego prawa lub liczby operacji z wykorzystaniem tego prawa;
3) w których prawa i obowiązki licencjodawcy lub licencjobiorcy są przejmowane przez przedsiębiorców należących do ich grup kapitałowych.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  11.  Przepisy rozporządzenia stosuje się także do porozumień zawartych przed dniem jego wejścia w życie.
§  12.  Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 lipca 2007 r.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.