Wyłączenia z Ordynacji Zamoyskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.75.712

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 sierpnia 1934 r.
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 666) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 482), zarządza się co następuje:
Wyłącza się ze składu Ordynacji Zamoyskiej i zwalnia się z pod rygorów statutowych i ustawowych, wypływających ze statutów Ordynacji Zamoyskiej oraz z przepisów Kodeksu Cywilnego 1811 r. o powiernictwie, obszar gruntu 466 ha 99 ar 44 mtr2 ze znajdującemi się na tym obszarze drzewostanami, budynkami i innemi przynależnościami gruntów z majętności Piskorowice, w powiecie jarosławskim położonej, objętej wykazem hipotecznym liczba 1.239 ksiąg gruntowych, prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, a to celem sprzedaży tych gruntów przez Maurycego Ordynata Zamoyskiego z wolnej ręki, wyłącznie na pokrycie kosztów i spłaty zobowiązań, przewidzianych w ustępie 2 art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 666) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 482).

Obszar wyłączony obejmuje następujące parcele katastralne, położone w gminie Piskorowice powiatu jarosławskiego: L. kat. 421, 464, 472, 476, 487, 4024 - 4027, 4029 - 4036, 4039/1, 4039/2, 4039/3, 4039/4, 4039/5, 4051 - 4058, 4084, 4128 - 4133, 4135/1, 4135/2, 4135/3, 4136, 4138 - 4143, 4374/2, 4374/3, 4374/6, 4374/8, 4375/1, 4376, 4377, 4381/1, 4381/2, 4381/3, 4382, 4466/1, 4466/3, 4505/2 i 10990.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.