Wyłączenia z Ordynacji Zamoyskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.75.711

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 sierpnia 1934 r.
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyleczeń z Ordynacji Zamoyskiej.

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej (Dz. U, R. P. Nr. 74, poz. 666) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 482), zarządza się co następuje:
Wylicza się z nieruchomości ziemskiej "Dobra Ziemskie Ordynacja Zamoyska" obszar gruntu 12.500 ha wraz ze znajdującemi się na tych gruntach drzewostanami, zakładami przemysłu rolnego, budynkami i innemi przynależnościami gruntów, oraz zwalnia się wyłączony obszar gruntów z pod rygorów statutowych i ustawowych. Obszar wyłączony, bądź też sumy, uzyskane ze sprzedaży tego obszaru, mogą być użyte wyłącznie na cele, wymienione w ustępie 2 art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 666) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. (Dz. U R. P Nr. 64. poz. 482).

Obszar wyłączony uwidoczniony jest na 96 planach, sporządzonych przez mierniczego przysięgłego Juljusza Sikorskiego w 1934 r., oznaczonych numerami 141 - 236, zaopatrzonych pieczęcią Ministerstwa Skarbu i napisami tegoż Ministerstwa, oraz obejmuje następujące części Dóbr Ziemskich Ordynacja Zamoyska:

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.