Wyłączanie gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączanie gruntów do tego gospodarstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.5.28

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 27 stycznia 1972 r.
w sprawie wyłączania gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania gruntów do tego gospodarstwa.

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 15 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448 i z 1971 r. Nr 27, poz. 249) zarządza się, co następuje:
1.
Wyłączenie gruntów leśnych z państwowego gospodarstwa leśnego na cele nierolnicze lub nieleśne połączone ze zmianą uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania gruntów następuje odpłatnie. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w wypadkach wyłączania gruntów leśnych i przekazywania ich pod zarząd innych ministrów w trybie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 r. Nr 63, poz. 494, z 1950 r. Nr 49, poz. 448 i z 1971 r. Nr 27, poz. 249), jeżeli nie następuje zmiana dotychczasowego ich przeznaczenia. W razie wyłączenia gruntów połączonego ze zmianą przeznaczenia części przekazywanego gruntu odpłatność ma zastosowanie do tej części.
3.
Wyłączenia gruntów leśnych z państwowego gospodarstwa leśnego bez zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania dokonuje się na zasadach przewidzianych w przepisach o przekazywaniu w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
1.
Grunty rolne wchodzące w skład państwowego gospodarstwa leśnego mogą być wyłączone z tego gospodarstwa, jeżeli są przeznaczone na cele nierolnicze lub nieleśne oraz w razie gdy wśród gruntów leśnych podlegających wyłączeniu stanowią enklawę lub półenklawę.
2.
Wyłączenia gruntów rolnych z państwowego gospodarstwa leśnego dokonuje się na zasadach określonych w przepisach o przekazywaniu nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
1.
Włączeniu do państwowego gospodarstwa leśnego podlegają państwowe grunty leśne graniczące z państwowym gospodarstwem leśnym bądź położone w odległości nie przekraczającej 0,5 km od gruntów tego gospodarstwa niezależnie od ich powierzchni, a poza tą odległością - kompleksy leśne przekraczające 5 ha.
2.
Ograniczenia określone w ust. 1 nie mają zastosowania do gruntów mających szczególne znaczenie dla prowadzenia gospodarstwa leśnego ze względu na wartości hodowlane lub ochronne.
8.
Włączanie gruntów do państwowego gospodarstwa leśnego następuje nieodpłatnie.
Zasady oraz tryb przekazywania gruntów leśnych i nieleśnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi resortów rolnictwa, gospodarki komunalnej oraz leśnictwa i przemysłu drzewnego ustalają Ministrowie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Rolnictwa oraz Gospodarki Komunalnej.
1.
Zezwolenie na zmianę uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania w odniesieniu do gruntów państwowego gospodarstwa leśnego oraz na wyłączenie gruntów z tego gospodarstwa bądź na korzystanie z takich gruntów bez ich wyłączania wydają:
1)
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego - w odniesieniu do gruntów o obszarze przekraczającym 25 ha,
2)
Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów o powierzchni od 5 do 25 ha,
3)
dyrektor okręgowego zarządu lasów państwowych - w odniesieniu do gruntów o powierzchni do 5 ha.
2.
Zezwolenie określone w ust. 1 bez względu na powierzchnię gruntu wydaje Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w odniesieniu do:
1)
lasów ochronnych,
2)
gruntów położonych na terenie kilku województw, przeznaczonych na ten sam cel.
O włączaniu gruntów do państwowego gospodarstwa leśnego decydują na uzasadniony i udokumentowany planem sytuacyjnym wniosek:
1)
Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych, jeżeli włączany obszar wynosi ponad 100 ha,
2)
dyrektor okręgowego zarządu lasów państwowych, jeżeli włączany obszar wynosi do 100 ha.
1.
Ubiegający się o zmianę uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania oraz o wyłączenie gruntu z państwowego gospodarstwa leśnego i jego przekazanie bądź o korzystanie z gruntu bez wyłączenia z tego gospodarstwa - składa uzasadniony wniosek do właściwego organu za pośrednictwem jednostki nadrzędnej. Wniosek do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego kieruje zainteresowany minister (kierownik urzędu centralnego) bądź przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). Wniosek powinien określać:
1)
cel wyłączenia gruntu,
2)
okres wykorzystania gruntu z podaniem ewentualnych etapów stopniowej zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania

oraz zawierać:

3)
plan sytuacyjny wyłączonego gruntu, sporządzony w skali 1 : 5.000 lub 1 : 2.0000 na odrysie mapy państwowego gospodarstwa leśnego,
4)
opinię właściwego przedsiębiorstwa lasów państwowych, w wypadku gdy zezwolenie ma wydać Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego lub Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych.
2.
Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wniosków składanych przez organy wojskowe.
3.
Jeżeli grunt wchodzący w skład państwowego gospodarstwa leśnego ma być przekazany na własność lub w użytkowanie osobie fizycznej, przekazania takiego gruntu dokonuje się za pośrednictwem właściwego do spraw rolnictwa i leśnictwa organu prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa).
Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do wyłączania z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania do tego gospodarstwa gruntów nieleśnych położonych na terenie miast i osiedli.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.