Wykroczenia, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2467

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, zwani dalej "inspektorami", są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2)
zakres wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego posiadający uprawnienia kontrolne, o których mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), zwani dalej "pracownikami", są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
3)
warunki i sposób wydawania inspektorom i pracownikom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1)
art. 52b, art. 86 § 1, art. 86b § 1 i 2, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1 i 2, art. 92a, art. 92b, art. 94 § 1a i 2, art. 95, art. 95a, art. 96 § 1 pkt 2 i 4-6, § 2 za czyny określone w § 1 pkt 4-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień i § 3, art. 97, art. 97a oraz art. 100 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 i 2311) - w zakresie realizacji zadań ustawowych;
2)
art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375);
3)
art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063);
4)
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w związku z naruszeniami obowiązków lub warunków przewozu drogowego określonymi w załączniku nr 1 do tej ustawy;
5)
art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147);
6)
art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2020 r. poz. 900 oraz z 2022 r. poz. 209).
Pracownicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 86b § 1, art. 92 § 1, art. 92a, art. 96 § 3 oraz art. 97a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.
1. 
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego.
2. 
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
2)
datę wydania i termin ważności upoważnienia;
3)
numer upoważnienia;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego inspektora lub pracownika;
6)
oznaczenie właściwej jednostki Inspekcji Transportu Drogowego, w której jest zatrudniony upoważniony inspektor lub pracownik;
7)
numer służbowy i numer legitymacji służbowej upoważnionego inspektora lub pracownika;
8)
określenie wykroczeń, za które inspektor lub pracownik jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
9)
określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;
10)
podpis (faksymile) oraz pieczęć albo odwzorowanie pieczęci organu wydającego upoważnienie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 635).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).