Wykorzystanie w 2023 roku środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.539

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie wykorzystania w 2023 roku środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia

Na podstawie art. 59 ust. 2aa ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
1. 
W 2023 r. zarządza się wykorzystanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w kwocie 5 000 000 tys. zł na udzielenie Funduszowi Solidarnościowemu nieoprocentowanej pożyczki na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2575).
2. 
Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana jednorazowo w terminie do dnia 24 marca 2023 r. na rachunek bankowy Funduszu Solidarnościowego.
Spłata pożyczki nastąpi w kwocie, o której mowa w § 1 ust. 1, na rachunek Funduszu Rezerwy Demograficznej w układzie ratalnym w 10 równych rocznych ratach, począwszy od 2028 r., z terminem płatności na dzień 30 listopada każdego roku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 326.