Wykonywanie zabiegów w zakresie ochrony roślin na koszt Państwa oraz zasady i tryb przyznawania odszkodowań za rośliny zniszczone wskutek takich zabiegów, podjętych przez organy prezydiów rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.41.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 4 czerwca 1962 r.
w sprawie wykonywania zabiegów w zakresie ochrony roślin na koszt Państwa oraz zasad i trybu przyznawania odszkodowań za rośliny zniszczone wskutek takich zabiegów, podjętych przez organy prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do wydawania w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zarządzeń o wykonywaniu przez właściwe do spraw rolnych organy prezydiów rad narodowych na terenie województwa lub jego części na koszt Państwa bądź też cześciowo na koszt Państwa, a częściowo na koszt użytkowników gruntów, zabiegów koniecznyfch dla zwalczania chorób, szkodników i chwastów w razie szczegółowego zagrożenia roślin przez choroby, szkodniki i chwasty lub masowego ich występowania oraz w razie konieczności zastosowania zabiegów wynikających z zobowiązań międzynarodowych.
1.
Użytkownikom gruntów przyznaje się odszkodowanie za rośliny zniszczone całkowicie lub częściowo wskutek zabiegów podjętych przez właściwe do spraw rolnych organy prezydiów rad narodowych w celu ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami, których wykaz ogłasza corocznie Minister Rolnictwa w Monitorze Polskim.
2.
Zabiegi wykonane na zlecenie właściwego do spraw rolnych prezydium rady narodowej przez wyznaczoną osobę fizyczną lub prawną uważa się za zabiegi podjęte przez ten organ.
1.
Odszkodowanie za rośliny zniszczone w czasie wegetacji oblicza się na podstawie przewidywanych zbiorów, uwzględniając wszystkie czynniki, które mają wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie plonu, oraz przeciętną cenę roślin przyjętą w obrocie, po obliczeniu wartości nakładów, które zostałyby poniesione w związku z dokonaniem zbioru.
2.
Odszkodowanie za zniszczone rośliny wieloletnie powinno odpowiadać kosztom ich zasiewu lub zasadzenia i pielęgnacji do czasu pierwszych pełnych zbiorów. Odszkodowanie zmniejsza się z każdym następnym rokiem o sumę amortyzacji plonowań, która wynika z podzielenia wymienionych kosztów założenia i pielęgnacji plantacji przez liczbę lat jej produkcyjności.
3.
Odszkodowanie za rośliny zniszczone po ich zebraniu oblicza się na podstawie wagi tych roślin oraz ich przeciętnej ceny przyjętej w obrocie.
4.
Odszkodowanie może nie być przyznane albo może być odpowiednio zmniejszone, jeżeli użytkownik gruntu nie dokonywał właściwych zabiegów ochronnych w stosunku do roślin, które uległy zniszczeniu.
1.
Wartość zniszczonych roślin ustala się na podstawie opinii komisji, do której wchodzą:
1)
osoba wyznaczona przez kierownika właściwego do spraw rolnych organu prezydium powiatowej rady narodowej,
2)
osoba wyznaczona przez biuro gromadzkiej rady narodowej bądź właściwy do spraw rolnych organ prezydium rady narodowej osiedla lub rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu,
3)
przedstawiciel miejscowego kółka rolniczego,
4)
przodownik ochrony roślin.
2.
Komisji przewodniczy osoba określona w ust. 1 pkt 1.
1.
Decyzję o przyznaniu odszkodowania wydaje i odszkodowanie wypłaca właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej.
2.
Odszkodowanie powinno być wypłacone:
1)
jeżeli zachodzi celowość zastosowania uprawy roślin zastępczych - w ciągu 3 tygodni od daty zniszczenia roślin,
2)
w innych przypadkach - w ciągu miesiąca po terminie zbioru roślin tego gatunku w danej okolicy.
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa:
1)
o prezydium wojewódzkich rad narodowych, rozumie się przez to również prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw,
2)
o prezydiach powiatowych rad narodowych, rozumie się przez to również prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie i dzielicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw,
3)
o województwach, rozumie się przez to również miasta wyłączone z województw.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.