Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 grudnia 1921 r.
o wykonywaniu w nocy oraz w niedzielę i dni świąteczne robót, poprzedzających produkcję w piekarstwie.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920 № 2, poz. 7) w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Zezwala się na pracę w nocy oraz w niedzielą i dni świąteczne w piekarniach pracownikom niezbędnym do wytwarzania wszelkiego rodzaju zakwasek i rozczynów.
§  2. W wypadkach stosowania pracy w nocy oraz w niedzielę i dni świąteczne w myśl § 1 niniejszego rozporządzenia należy poprzednio zawiadomić o tem właściwy urząd inspekcji pracy z podaniem rodzaju robót, ilości zatrudnionych przy nich pracowników oraz czasu, niezbędnego do wykonania tych robót.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.