Wykonywanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.41 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.

USTAWA
z dnia 9 października 2015 r.
o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z 2017 r. poz. 158), zwanych dalej "Umową FATCA", w tym:

1)
obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych;
2)
tryb weryfikacji wypełniania przez raportujące polskie instytucje finansowe obowiązków w zakresie identyfikowania rachunków;
3)
obowiązki organu właściwego w zakresie wymiany informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.
1. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA i w tym zakresie przysługują mu uprawnienia organu podatkowego.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).

Do załatwiania spraw, o których mowa w ustawie, przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej lub pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub organy upoważnione, stosuje się odpowiednio przepisy art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych

1. 
Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do:
1)
identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe;
2)
pozyskiwania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu:
a)
informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy FATCA,
b)
informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku, o którym mowa w lit. a.
2. 
Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, raportujące polskie instytucje finansowe stosują, procedury sprawdzające określone w załączniku I do Umowy FATCA, przewidziane dla kategorii rachunków opisanych w tym załączniku, oraz żądają przedstawienia wskazanych w nim oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów.
3. 
Jeżeli zgodnie z procedurami sprawdzającymi, o których mowa w ust. 2, polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania oświadczenia posiadacza rachunku w związku z otwarciem rachunku finansowego, uzyskuje ona to oświadczenie w trakcie procedur związanych z otwarciem takiego rachunku.
4. 
(uchylony).
5. 
Raportująca polska instytucja finansowa, która pośredniczy w wypłacie na rzecz wyłączonych instytucji finansowych płatności podlegającej amerykańskiemu podatkowi, na wniosek podmiotu, od którego otrzymuje taką płatność, informuje ten podmiot o jej tytule, kwocie oraz danych umożliwiających identyfikację posiadacza rachunku, na który dokonywana jest płatność, a także o nazwie i miejscu siedziby tych wyłączonych instytucji finansowych.
6. 
Raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach przekazywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. a.
7. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są sporządzane za rok kalendarzowy i przekazywane w formie dokumentu elektronicznego, utworzonego na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
8. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony),
2)
format i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w formie dokumentu elektronicznego

- mając na uwadze usprawnienie wypełniania, przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych w nich zawartych, ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz wymogi dotyczące ich przekazywania przewidziane w Umowie FATCA, a także ustalenia wynikające z dwustronnego porozumienia lub dokonane w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, w zakresie określonym w art. 3 ust. 6 Umowy FATCA.

9. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania procedur sprawdzających określonych w załączniku I do Umowy FATCA, stosowanych na potrzeby identyfikacji opisanych w nim kategorii rachunków, oraz przypadki, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania stosownie do postanowień tego załącznika, mając na uwadze warunki i możliwości przewidziane w tym zakresie w Umowie FATCA, a także specyfikę działalności raportujących polskich instytucji finansowych.
10. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, procedury i sposoby postępowania w sprawach określonych w art. 3 ust. 6 Umowy FATCA, będące wynikiem ustaleń dwustronnego porozumienia lub dokonanych w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się - kierując się potrzebą usprawnienia wykonywania postanowień Umowy FATCA.

Raportujące polskie instytucje finansowe mogą korzystać z usług innych podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1-3 i 5, z wyłączeniem przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków ponosi raportująca polska instytucja finansowa.

1. 
Raportujące polskie instytucje finansowe mogą skorygować informację przekazaną na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2.
2. 
Uprawnienie do skorygowania informacji, o którym mowa w ust. 1:
1)
ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli amerykańskich rachunków raportowanych - w zakresie objętym tą kontrolą;
2)
przysługuje nadal po zakończeniu kontroli amerykańskich rachunków raportowanych.
3. 
Skorygowanie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Weryfikacja wypełniania obowiązków przez raportujące polskie instytucje finansowe

1. 
W przypadku wystąpienia uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA, raportujące polskie instytucje finansowe, na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego są obowiązane do udzielenia informacji niezbędnych do wyjaśnienia takich uchybień lub pomyłek.
2. 
W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres wymaganych informacji oraz termin ich przekazania nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.
1. 
W przypadku przekazania przez właściwą władzę Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub organ upoważniony, zwani dalej "kontrolującym", przeprowadzają kontrolę wykonywania przez raportującą polską instytucję finansową, zwaną dalej "kontrolowanym", obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych, zwaną dalej "kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych", w celu weryfikacji informacji przedstawionych w tym zawiadomieniu.
2. 
Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych jest podejmowana niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Wraz z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli amerykańskich rachunków raportowanych kontrolujący informuje kontrolowanego o zakresie nieprawidłowości wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia jej wszczęcia.
5. 
W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych kontrolujący jest uprawniony do żądania w szczególności udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej, w tym objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyłączeniem dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne.
6. 
Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 5, kontrolujący jest obowiązany zwracać szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami.
7. 
Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami kontroli amerykańskich rachunków raportowanych zawartymi w protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić kontrolującemu zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne dowody.
8. 
Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
9. 
W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie określonym w ust. 7 przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli amerykańskich rachunków raportowanych.
10. 
Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych kończy się w dniu doręczenia wyniku kontroli.
11. 
Wynik kontroli sporządza się na podstawie protokołu kontroli, zastrzeżeń, zawiadomienia o sposobie ich załatwienia oraz wyjaśnień. Wynik kontroli zawiera:
1)
oznaczenie kontrolującego;
2)
oznaczenie kontrolowanego;
3)
datę sporządzenia;
4)
powołanie podstawy prawnej kontroli amerykańskich rachunków raportowanych;
5)
opis przebiegu kontroli amerykańskich rachunków raportowanych;
6)
końcowe ustalenia i wnioski zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości albo o ich braku;
7)
wskazanie terminu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
8)
informację o możliwych skutkach określonych w art. 5 ust. 2 lit. b Umowy FATCA;
9)
podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny.
12. 
Termin, o którym mowa w ust. 11 pkt 7, nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia wyniku kontroli.
13. 
Kontrolowany jest obowiązany poinformować kontrolującego o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.
14. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-13 do kontroli amerykańskich rachunków raportowanych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 3a, rozdziału 4, z wyłączeniem art. 139, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23 oraz przepisy działu VI, z wyłączeniem art. 281, art. 282a, art. 291 i art. 292, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
1. 
Kontrolujący będący organem upoważnionym przekazuje wynik kontroli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 13.
2. 
Do wyniku kontroli dołącza się protokół kontroli, a także złożone zastrzeżenia, zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń i wyjaśnienia oraz informację o sposobie usunięcia przez kontrolowanego stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia.
1. 
W odpowiedzi na zawiadomienie o istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwej władzy Stanów Zjednoczonych informację o podjętych działaniach i dokonanych ustaleniach nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania tego zawiadomienia.
2. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje niezwłocznie kontrolowanemu informację, o której mowa w ust. 1.

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

1. 
Do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, organom upoważnionym oraz podmiotowi, o którym mowa w art. 4 ust. 5, informacji, w trybie i zakresie przewidzianym ustawą, nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyjątkiem informacji niejawnych.
2. 
Dane zawarte w:
1)
informacjach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,
2)
informacjach, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA,
3)
aktach dokumentujących czynności określone w art. 7,
4)
aktach kontroli amerykańskich rachunków raportowanych

- są objęte tajemnicą skarbową.

3. 
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy i Umowy FATCA podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób do tego uprawnionych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;
3)
regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych;
4)
zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w szczególności poprzez zagwarantowanie, by proces pozyskiwania i przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał techniki kryptograficzne;
5)
zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów informatycznych organów, o których mowa w ust. 1;
6)
zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych organów, o których mowa w ust. 1;
7)
określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych dostęp do akt kontroli przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, organom upoważnionym oraz wyznaczonym pracownikom tych organów.

1. 
Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tym przepisie.
1a. 
Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, są udostępniane organom wymienionym w art. 297 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz innym niż wymienione w tym przepisie organom podatkowym, gdy toczące się przed tym organem postępowanie lub czynności wykonywane przez ten organ są związane z prawidłowym określaniem podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego lub wymiarem innych należności, których dochodzenie, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest możliwe na wniosek obcego państwa. Udostępnienie informacji dla celów innych niż określone w zdaniu pierwszym wymaga uzyskania zgody właściwej władzy Stanów Zjednoczonych.
2. 
Dane, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 i 4, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tych przepisach.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, akta spraw oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone".
4. 
Przekazanie żądań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 5, następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone".

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 294, art. 296, art. 297a oraz art. 299b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w art. 80: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Obowiązek przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych określony w art. 4 ust. 1 pkt 2 obejmuje w odniesieniu do roku:
1)
2014 informacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a pkt 1-4 Umowy FATCA;
2)
2015 informacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a pkt 1-7 Umowy FATCA, z wyjątkiem przychodów brutto określonych w art. 2 ust. 2 lit. a pkt 5 ppkt В tej umowy.
2. 
W odniesieniu do amerykańskich rachunków raportowanych prowadzonych przez raportującą polską instytucję finansową na dzień 30 czerwca 2014 r. informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, przekazywane za lata 2014-2019 nie muszą zawierać informacji o amerykańskim NIP, jeżeli numer ten nie jest dostępny w rejestrach raportującej polskiej instytucji finansowej. W takim przypadku raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana przekazać informacje o dacie urodzenia posiadacza rachunku, o ile instytucja ta posiada takie dane.

W przypadku gdy na dzień 30 czerwca 2014 r. istniejący rachunek finansowy osoby fizycznej był rachunkiem o wysokiej wartości, o którym mowa w ust. D części II załącznika I do Umowy FATCA, raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana przeprowadzić rozszerzone procedury weryfikacji, opisane w ust. D części II załącznika I do tej umowy, w stosunku do takiego rachunku, w terminie do 31 marca 2016 r.

1. 
Na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między dniem 1 lipca 2014 r. a dniem wejścia w życie ustawy, jako amerykańskich rachunków raportowanych, raportujące polskie instytucje finansowe:
1)
w przypadku rachunków finansowych osób fizycznych - występują do posiadacza rachunku z żądaniem przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ust. В części III załącznika I do Umowy FATCA, oraz potwierdzają jego zasadność, zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w części III załącznika I do Umowy FATCA;
2)
w przypadku rachunków finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - stosują zasady i procedury określone w części V załącznika I do Umowy FATCA, w tym występują z żądaniem przedstawienia wymaganych oświadczeń.
2. 
W ramach procedury, o której mowa w ust. 1, raportujące polskie instytucje finansowe stosują wyłączenia od weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania rachunków finansowych określone:
1)
w ust. A części III załącznika I do Umowy FATCA - w przypadku rachunków finansowych osób fizycznych,
2)
w ust. A części V załącznika I do Umowy FATCA - w przypadku rachunków finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

- przy czym wskazane w ust. A części III oraz w ust. A części V załącznika I do Umowy FATCA salda ustala się na dzień wejścia w życie ustawy.

3. 
Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do przeprowadzenia, określonej w ust. 1, procedury identyfikacji rachunków finansowych jako amerykańskich rachunków raportowanych, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z tym że żądanie przedstawienia wymaganych oświadczeń powinno zostać skierowane do posiadacza rachunku nie później niż w terminie 120 dni od tego dnia.
4. 
W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, raportująca polska instytucja finansowa informuje posiadacza rachunku, że w przypadku nieotrzymania wymaganych oświadczeń przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rachunek finansowy zostanie zablokowany.
5. 
Posiadacz rachunku jest obowiązany do przedstawienia oświadczeń wskazanych w żądaniu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenia te są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawierają klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń uważa się za spełniony także w przypadku oświadczeń o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń składanych na formularzach W-8 i W-9, o których mowa w Umowie FATCA oraz załączniku I do tej umowy.
6. 
Raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do blokady rachunku finansowego, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie otrzymała w odniesieniu do tego rachunku oświadczenia wskazanego w żądaniu, o którym mowa w ust. 1.
7. 
Blokada rachunku finansowego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku finansowym, w tym również przez instytucję finansową. Blokada może dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na rachunku zbiorczym.
8. 
Wartościami majątkowymi są środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.), a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.
9. 
Blokady rachunku finansowego dokonuje się w terminie 3 dni roboczych, od dnia od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
10. 
Raportująca polska instytucja finansowa niezwłocznie informuje posiadacza rachunku o blokadzie rachunku finansowego i warunkach jego odblokowania.
11. 
Raportująca polska instytucja finansowa dokonuje odblokowania rachunku finansowego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza rachunku oświadczeń wskazanych w żądaniu, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Kto nie dokonuje blokady rachunku finansowego, o której mowa w art. 19 ust. 6,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

2. 
Orzekanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859, 1301 i 2600).
1. 
Jeżeli rachunek finansowy objęty procedurą określoną w art. 19 został zamknięty przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a raportująca polska instytucja finansowa nie otrzymała oświadczeń, o których mowa w art. 19 ust. 1, w celu identyfikacji tego rachunku jako amerykańskiego rachunku raportowanego:
1)
w przypadku rachunków finansowych osób fizycznych - stosuje zasady i procedury określone w części II załącznika I do Umowy FATCA;
2)
w przypadku rachunków finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - stosuje zasady i procedury określone w części IV załącznika I do Umowy FATCA.
2. 
Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do zakończenia, określonej w ust. 1, procedury identyfikacji rachunków finansowych jako amerykańskich rachunków raportowanych w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
1. 
W przypadku dokonania w roku 2015 lub 2016 płatności na rzecz wyłączonej instytucji finansowej raportujące polskie instytucje finansowe przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacje o nazwie tej wyłączonej instytucji finansowej oraz łącznej kwocie płatności.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za rok kalendarzowy i przekazywane w formie dokumentu elektronicznego, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego. Przepisy art. 6 stosuje się odpowiednio.
3. 
Do weryfikacji wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3.
4. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na formularzu oraz w formacie i trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8.
1. 
Do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacji, w trybie i zakresie przewidzianym w art. 22, nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyjątkiem informacji niejawnych.
2. 
Dane zawarte w informacjach przekazywanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organom upoważnionym, w trybie i zakresie przewidzianym w art. 22, są objęte tajemnicą skarbową.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tych przepisach.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, akta spraw oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone".
5. 
W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 294, art. 296, art. 297a oraz art. 299b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Raportujące polskie instytucje finansowe mogą korzystać z usług innych podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1-4 oraz art. 21. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków ponosi raportująca polska instytucja finansowa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.