Wykonywanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.41 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.

USTAWA
z dnia 9 października 2015 r.
o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z 2017 r. poz. 158), zwanych dalej "Umową FATCA", w tym:

1)
obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych;
2)
tryb weryfikacji wypełniania przez raportujące polskie instytucje finansowe obowiązków w zakresie identyfikowania rachunków;
3)
obowiązki organu właściwego w zakresie wymiany informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.
1. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA i w tym zakresie przysługują mu uprawnienia organu podatkowego.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).

Do załatwiania spraw, o których mowa w ustawie, przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej lub pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub organy upoważnione, stosuje się odpowiednio przepisy art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych

1. 
Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do:
1)
identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe;
2)
pozyskiwania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu:
a)
informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy FATCA,
b)
informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku, o którym mowa w lit. a.
2. 
Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, raportujące polskie instytucje finansowe stosują, procedury sprawdzające określone w załączniku I do Umowy FATCA, przewidziane dla kategorii rachunków opisanych w tym załączniku, oraz żądają przedstawienia wskazanych w nim oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów.
3. 
Jeżeli zgodnie z procedurami sprawdzającymi, o których mowa w ust. 2, polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania oświadczenia posiadacza rachunku w związku z otwarciem rachunku finansowego, uzyskuje ona to oświadczenie w trakcie procedur związanych z otwarciem takiego rachunku.
4. 
(uchylony).
5. 
Raportująca polska instytucja finansowa, która pośredniczy w wypłacie na rzecz wyłączonych instytucji finansowych płatności podlegającej amerykańskiemu podatkowi, na wniosek podmiotu, od którego otrzymuje taką płatność, informuje ten podmiot o jej tytule, kwocie oraz danych umożliwiających identyfikację posiadacza rachunku, na który dokonywana jest płatność, a także o nazwie i miejscu siedziby tych wyłączonych instytucji finansowych.
6. 
Raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach przekazywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. a.
7. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są sporządzane za rok kalendarzowy i przekazywane w formie dokumentu elektronicznego, utworzonego na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
8. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony),
2)
format i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w formie dokumentu elektronicznego

- mając na uwadze usprawnienie wypełniania, przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych w nich zawartych, ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz wymogi dotyczące ich przekazywania przewidziane w Umowie FATCA, a także ustalenia wynikające z dwustronnego porozumienia lub dokonane w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, w zakresie określonym w art. 3 ust. 6 Umowy FATCA.

9. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania procedur sprawdzających określonych w załączniku I do Umowy FATCA, stosowanych na potrzeby identyfikacji opisanych w nim kategorii rachunków, oraz przypadki, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania stosownie do postanowień tego załącznika, mając na uwadze warunki i możliwości przewidziane w tym zakresie w Umowie FATCA, a także specyfikę działalności raportujących polskich instytucji finansowych.
10. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, procedury i sposoby postępowania w sprawach określonych w art. 3 ust. 6 Umowy FATCA, będące wynikiem ustaleń dwustronnego porozumienia lub dokonanych w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się - kierując się potrzebą usprawnienia wykonywania postanowień Umowy FATCA.

Raportujące polskie instytucje finansowe mogą korzystać z usług innych podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1-3 i 5, z wyłączeniem przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków ponosi raportująca polska instytucja finansowa.

1. 
Raportujące polskie instytucje finansowe mogą skorygować informację przekazaną na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2.
2. 
Uprawnienie do skorygowania informacji, o którym mowa w ust. 1:
1)
ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli amerykańskich rachunków raportowanych - w zakresie objętym tą kontrolą;
2)
przysługuje nadal po zakończeniu kontroli amerykańskich rachunków raportowanych.
3. 
Skorygowanie informacji w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Weryfikacja wypełniania obowiązków przez raportujące polskie instytucje finansowe

1.  1
 W przypadku wystąpienia uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA, raportujące polskie instytucje finansowe, na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego są obowiązane do udzielenia informacji niezbędnych do wyjaśnienia takich uchybień lub pomyłek.
2. 
W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres wymaganych informacji oraz termin ich przekazania nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.
1. 
W przypadku przekazania przez właściwą władzę Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub organ upoważniony, zwani dalej "kontrolującym", przeprowadzają kontrolę wykonywania przez raportującą polską instytucję finansową, zwaną dalej "kontrolowanym", obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych, zwaną dalej "kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych", w celu weryfikacji informacji przedstawionych w tym zawiadomieniu.
2. 
Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych jest podejmowana niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Wraz z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli amerykańskich rachunków raportowanych kontrolujący informuje kontrolowanego o zakresie nieprawidłowości wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia jej wszczęcia.
5.  2
 W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych kontrolujący jest uprawniony do żądania w szczególności udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej, w tym objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyłączeniem dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne.
6. 
Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 5, kontrolujący jest obowiązany zwracać szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami.
7. 
Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami kontroli amerykańskich rachunków raportowanych zawartymi w protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić kontrolującemu zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne dowody.
8. 
Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
9. 
W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie określonym w ust. 7 przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli amerykańskich rachunków raportowanych.
10. 
Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych kończy się w dniu doręczenia wyniku kontroli.
11. 
Wynik kontroli sporządza się na podstawie protokołu kontroli, zastrzeżeń, zawiadomienia o sposobie ich załatwienia oraz wyjaśnień. Wynik kontroli zawiera:
1)
oznaczenie kontrolującego;
2)
oznaczenie kontrolowanego;
3)
datę sporządzenia;
4)
powołanie podstawy prawnej kontroli amerykańskich rachunków raportowanych;
5)
opis przebiegu kontroli amerykańskich rachunków raportowanych;
6)
końcowe ustalenia i wnioski zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości albo o ich braku;
7)
wskazanie terminu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
8)
informację o możliwych skutkach określonych w art. 5 ust. 2 lit. b Umowy FATCA;
9) 3
 podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
12. 
Termin, o którym mowa w ust. 11 pkt 7, nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia wyniku kontroli.
13. 
Kontrolowany jest obowiązany poinformować kontrolującego o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.
14. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-13 do kontroli amerykańskich rachunków raportowanych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art. 127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 3a, rozdziału 4, z wyłączeniem art. 139, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23 oraz przepisy działu VI, z wyłączeniem art. 281, art. 282a, art. 291 i art. 292, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
1. 
Kontrolujący będący organem upoważnionym przekazuje wynik kontroli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 13.
2. 
Do wyniku kontroli dołącza się protokół kontroli, a także złożone zastrzeżenia, zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń i wyjaśnienia oraz informację o sposobie usunięcia przez kontrolowanego stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia.
1. 
W odpowiedzi na zawiadomienie o istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwej władzy Stanów Zjednoczonych informację o podjętych działaniach i dokonanych ustaleniach nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania tego zawiadomienia.
2. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje niezwłocznie kontrolowanemu informację, o której mowa w ust. 1.
1. 
Jeżeli raportująca polska instytucja finansowa lub inny podmiot zawiera porozumienie sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy lub Umowy FATCA, którego głównym celem lub jednym z głównych celów jest uniknięcie wykonywania obowiązków w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych wynikających z ustawy lub Umowy FATCA, a sposób działania był sztuczny, uznaje się na potrzeby obowiązków wynikających z ustawy lub Umowy FATCA, że takie porozumienie nie zostało zawarte.
2. 
Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
3. 
Przez porozumienie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się czynność podejmowaną lub zespół czynności podejmowanych w celu uniknięcia wykonywania obowiązków w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.

Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych

1. 
Do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, organom upoważnionym oraz podmiotowi, o którym mowa w art. 4 ust. 5, informacji, w trybie i zakresie przewidzianym ustawą, nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyjątkiem informacji niejawnych.
2. 
Dane zawarte w:
1)
informacjach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,
2)
informacjach, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA,
3)
aktach dokumentujących czynności określone w art. 7,
4)
aktach kontroli amerykańskich rachunków raportowanych

- są objęte tajemnicą skarbową.

3. 
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy i Umowy FATCA podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób do tego uprawnionych;
2) 5
 sporządzonym na piśmie zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;
3)
regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych;
4)
zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w szczególności poprzez zagwarantowanie, by proces pozyskiwania i przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał techniki kryptograficzne;
5)
zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów informatycznych organów, o których mowa w ust. 1;
6)
zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych organów, o których mowa w ust. 1;
7)
określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych dostęp do akt kontroli przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, organom upoważnionym oraz wyznaczonym pracownikom tych organów.

1. 
Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tym przepisie.
1a. 
Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, są udostępniane organom wymienionym w art. 297 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz innym niż wymienione w tym przepisie organom podatkowym, gdy toczące się przed tym organem postępowanie lub czynności wykonywane przez ten organ są związane z prawidłowym określaniem podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego lub wymiarem innych należności, których dochodzenie, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest możliwe na wniosek obcego państwa. Udostępnienie informacji dla celów innych niż określone w zdaniu pierwszym wymaga uzyskania zgody właściwej władzy Stanów Zjednoczonych.
2. 
Dane, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 i 4, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tych przepisach.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, akta spraw oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone".
4. 
Przekazanie żądań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 5, następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone".

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 294, art. 296, art. 297a oraz art. 299b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) w art. 80: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Obowiązek przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych określony w art. 4 ust. 1 pkt 2 obejmuje w odniesieniu do roku:
1)
2014 informacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a pkt 1-4 Umowy FATCA;
2)
2015 informacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a pkt 1-7 Umowy FATCA, z wyjątkiem przychodów brutto określonych w art. 2 ust. 2 lit. a pkt 5 ppkt В tej umowy.
2. 
W odniesieniu do amerykańskich rachunków raportowanych prowadzonych przez raportującą polską instytucję finansową na dzień 30 czerwca 2014 r. informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, przekazywane za lata 2014-2019 nie muszą zawierać informacji o amerykańskim NIP, jeżeli numer ten nie jest dostępny w rejestrach raportującej polskiej instytucji finansowej. W takim przypadku raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana przekazać informacje o dacie urodzenia posiadacza rachunku, o ile instytucja ta posiada takie dane.

W przypadku gdy na dzień 30 czerwca 2014 r. istniejący rachunek finansowy osoby fizycznej był rachunkiem o wysokiej wartości, o którym mowa w ust. D części II załącznika I do Umowy FATCA, raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana przeprowadzić rozszerzone procedury weryfikacji, opisane w ust. D części II załącznika I do tej umowy, w stosunku do takiego rachunku, w terminie do 31 marca 2016 r.

1. 
Na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między dniem 1 lipca 2014 r. a dniem wejścia w życie ustawy, jako amerykańskich rachunków raportowanych, raportujące polskie instytucje finansowe:
1)
w przypadku rachunków finansowych osób fizycznych - występują do posiadacza rachunku z żądaniem przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ust. В części III załącznika I do Umowy FATCA, oraz potwierdzają jego zasadność, zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w części III załącznika I do Umowy FATCA;
2)
w przypadku rachunków finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - stosują zasady i procedury określone w części V załącznika I do Umowy FATCA, w tym występują z żądaniem przedstawienia wymaganych oświadczeń.
2. 
W ramach procedury, o której mowa w ust. 1, raportujące polskie instytucje finansowe stosują wyłączenia od weryfikacji, identyfikacji oraz raportowania rachunków finansowych określone:
1)
w ust. A części III załącznika I do Umowy FATCA - w przypadku rachunków finansowych osób fizycznych,
2)
w ust. A części V załącznika I do Umowy FATCA - w przypadku rachunków finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

- przy czym wskazane w ust. A części III oraz w ust. A części V załącznika I do Umowy FATCA salda ustala się na dzień wejścia w życie ustawy.

3. 
Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do przeprowadzenia, określonej w ust. 1, procedury identyfikacji rachunków finansowych jako amerykańskich rachunków raportowanych, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z tym że żądanie przedstawienia wymaganych oświadczeń powinno zostać skierowane do posiadacza rachunku nie później niż w terminie 120 dni od tego dnia.
4. 
W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, raportująca polska instytucja finansowa informuje posiadacza rachunku, że w przypadku nieotrzymania wymaganych oświadczeń przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rachunek finansowy zostanie zablokowany.
5. 
Posiadacz rachunku jest obowiązany do przedstawienia oświadczeń wskazanych w żądaniu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenia te są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawierają klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń uważa się za spełniony także w przypadku oświadczeń o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń składanych na formularzach W-8 i W-9, o których mowa w Umowie FATCA oraz załączniku I do tej umowy.
6. 
Raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do blokady rachunku finansowego, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie otrzymała w odniesieniu do tego rachunku oświadczenia wskazanego w żądaniu, o którym mowa w ust. 1.
7. 
Blokada rachunku finansowego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku finansowym, w tym również przez instytucję finansową. Blokada może dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na rachunku zbiorczym.
8. 
Wartościami majątkowymi są środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.), a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.
9. 
Blokady rachunku finansowego dokonuje się w terminie 3 dni roboczych, od dnia od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
10. 
Raportująca polska instytucja finansowa niezwłocznie informuje posiadacza rachunku o blokadzie rachunku finansowego i warunkach jego odblokowania.
11. 
Raportująca polska instytucja finansowa dokonuje odblokowania rachunku finansowego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od posiadacza rachunku oświadczeń wskazanych w żądaniu, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Kto nie dokonuje blokady rachunku finansowego, o której mowa w art. 19 ust. 6,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

2. 
Orzekanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859, 1301 i 2600).
1. 
Jeżeli rachunek finansowy objęty procedurą określoną w art. 19 został zamknięty przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a raportująca polska instytucja finansowa nie otrzymała oświadczeń, o których mowa w art. 19 ust. 1, w celu identyfikacji tego rachunku jako amerykańskiego rachunku raportowanego:
1)
w przypadku rachunków finansowych osób fizycznych - stosuje zasady i procedury określone w części II załącznika I do Umowy FATCA;
2)
w przypadku rachunków finansowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - stosuje zasady i procedury określone w części IV załącznika I do Umowy FATCA.
2. 
Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do zakończenia, określonej w ust. 1, procedury identyfikacji rachunków finansowych jako amerykańskich rachunków raportowanych w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
1. 
W przypadku dokonania w roku 2015 lub 2016 płatności na rzecz wyłączonej instytucji finansowej raportujące polskie instytucje finansowe przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacje o nazwie tej wyłączonej instytucji finansowej oraz łącznej kwocie płatności.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za rok kalendarzowy i przekazywane w formie dokumentu elektronicznego, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego. Przepisy art. 6 stosuje się odpowiednio.
3. 
Do weryfikacji wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3.
4. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na formularzu oraz w formacie i trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8.
1. 
Do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacji, w trybie i zakresie przewidzianym w art. 22, nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyjątkiem informacji niejawnych.
2. 
Dane zawarte w informacjach przekazywanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organom upoważnionym, w trybie i zakresie przewidzianym w art. 22, są objęte tajemnicą skarbową.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tych przepisach.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, akta spraw oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone".
5. 
W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 294, art. 296, art. 297a oraz art. 299b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Raportujące polskie instytucje finansowe mogą korzystać z usług innych podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1-4 oraz art. 21. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków ponosi raportująca polska instytucja finansowa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

1 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz.U.2024.879) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
2 Art. 8 ust. 5 zmieniony przez art. 6 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz.U.2024.879) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
3 Art. 8 ust. 11 pkt 9 zmieniony przez art. 6 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz.U.2024.879) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
4 Art. 10a dodany przez art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz.U.2024.879) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
5 Art. 11 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz.U.2024.879) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.