Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.145.1411

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 13 sierpnia 2003 r.
w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa:
1) wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym;
2) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do poszczególnych wyrobów podlegających temu nadzorowi oraz przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy;
3) sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry oraz na automatach i na automatach o niskich wygranych;
4) tryb dokonywania i zakres zgłoszeń związanych z wykonywaniem działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu;
5) szczegółowy zakres i tryb nakładania zabezpieczeń urzędowych oraz rodzaje i formy tych zabezpieczeń;
6) szczegółowy zakres przygotowywania oraz oznaczania pomieszczeń, urządzeń i naczyń;
7) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu;
8) zakres i sposób sprawowania stałego nadzoru, a także sposób przeprowadzania kontroli doraźnych i okresowych;
9) szczegółowe zasady i tryb pobierania próbek wyrobów;
10) tryb niszczenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym w przypadku stwierdzenia ich nieprzydatności do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia;
11) szczegółowe zasady i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym;
12) wzór upoważnienia pracownika szczególnego nadzoru podatkowego;
13) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia.
§  2. Czynności kontrolne w ramach szczególnego nadzoru podatkowego są wykonywane przez pracowników lub funkcjonariuszy celnych zatrudnionych w urzędach celnych oraz w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej "pracownikami szczególnego nadzoru podatkowego", na podstawie upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:
1) podmiot - rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność podlegającą szczególnemu nadzorowi podatkowemu;
2) wyrób - rozumie się wyrób gotowy luzem lub w opakowaniach jednostkowych, półprodukt w toku produkcji, produkt uboczny lub odpadowy, a także surowiec;
3) komórka stałego nadzoru - rozumie się komórkę organizacyjną utworzoną przez właściwego naczelnika urzędu celnego na terenie podmiotu podlegającego szczególnemu nadzorowi podatkowemu w celu wykonywania czynności kontrolnych w ramach tego nadzoru;
4) przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu przesłana do odbiorcy rurociągiem.

Rozdział  2

Wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym

§  4.
1. Szczególnym nadzorem podatkowym są objęte następujące wyroby akcyzowe:
1) alkohol etylowy (PKWiU 15.92), zwany dalej "spirytusem", własnej produkcji oraz nabyty, jeżeli w cenie jego nabycia nie jest zawarty podatek akcyzowy obliczony według najwyższej stawki ustalonej dla tego spirytusu;
2) wyroby przed powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym:
a) napoje alkoholowe destylowane (PKWiU 15.91), zwane dalej "napojami spirytusowymi",
b) piwo słodowe (PKWiU 15.96.1), zwane dalej "piwem",
c) wina gronowe (PKWiU 15.93), napoje fermentowane (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny), pozostałe, mieszane napoje zawierające alkohol (PKWiU 15.94), wermuty i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi (PKWiU 15.95), zwane dalej "wyrobami winiarskimi",
d) pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 % bez względu na symbol PKWiU, zwane dalej "napojami alkoholowymi";
3) wyroby, w odniesieniu do których na podstawie odrębnych przepisów został wprowadzony obowiązek oznaczania znakami skarbowymi akcyzy;
4) oleje opałowe i napędowe, w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika, których dodatek określają odrębne przepisy.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania do:
1) spirytusu skażonego środkiem skażającym na podstawie odrębnych przepisów, zabarwionego na fioletowo przez dodanie czystego fioletu krystalicznego w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, jeżeli został od niego uiszczony należny podatek akcyzowy;
2) denaturatu;
3) spirytusu posiarczynowego, chyba że jest przerabiany albo zużywany łącznie ze spirytusem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
4) spirytusu odwodnionego skażonego środkiem skażającym na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonego jako dodatek do paliw, do którego ponadto dodano inne substancje w ilości nie mniejszej niż 15 %.

Rozdział  3

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do spirytusu i napojów spirytusowych

§  5. Urządzenia służące do wytwarzania, wydzielania z innego wytworu, oczyszczania i odwadniania spirytusu powinny zapewnić dokonanie pomiaru ilości uzyskanego spirytusu.
§  6.
1. W gorzelniach przemysłowych, rektyfikacjach, zakładach odwadniania spirytusu i wytwórniach napojów spirytusowych jest sprawowany stały nadzór.
2. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wprowadzić stały nadzór w podmiotach niewymienionych w ust. 1, jeżeli przerabiają, zużywają lub magazynują ilości przekraczające 20.000 dm3 100 % spirytusu rocznie.
§  7.
1. Wytwarzanie, wydzielanie z innego wytworu, oczyszczanie i odwadnianie spirytusu może odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym wytwarzaniem, wydzielaniem, oczyszczaniem lub odwadnianiem spirytusu pisemne zgłoszenie, podając:
1) ilość i rodzaj surowców lub innych produktów, z których spirytus ma być wytworzony lub odzyskany;
2) miejsce i czas trwania czynności;
3) przewidywaną ilość spirytusu oraz sposób ustalenia tej ilości.
3. Podmiot, w którym jest sprawowany stały nadzór, zawiadamia o czynnościach, o których mowa w ust. 1, komórkę tego nadzoru na dzień przed rozpoczęciem tych czynności.
4. Przy czynnościach, o których mowa w ust. 1, obecność pracownika szczególnego nadzoru podatkowego nie jest wymagana, jeżeli zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę, zbiorniki i pojemniki wykluczają dostęp do spirytusu lub jego par przed ustaleniem ilości uzyskanego spirytusu.
5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do jednostek naukowych, kontrolnych i doświadczalnych oraz samodzielnych laboratoriów naukowych i doświadczalnych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego spirytusu nie przekracza 300 dm3 100 %.
6. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do gorzelni, w której wytwarza się spirytus surowy w wyniku destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, zwanej dalej "gorzelnią rolniczą".
§  8.
1. Skażanie spirytusu, na podstawie odrębnych przepisów, odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Z czynności skażenia sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w razie sprawowania stałego nadzoru w podmiocie - komórka tego nadzoru. Jeżeli spirytus skażony ma być wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się co najmniej w trzech egzemplarzach.
2. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym skażaniem spirytusu, pisemne zgłoszenie zawierające następujące dane:
1) datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażania;
2) ilość dm3 100 % spirytusu przeznaczonego do skażania oraz nazwy przewidzianych środków skażających;
3) stwierdzenie, że środki skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie pracownika szczególnego nadzoru podatkowego obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.
4. Jeżeli skażanie spirytusu odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, podmiot dokonuje jednorazowo przed pierwszym skażaniem.
5. Na naczyniach, w których jest przechowywany spirytus oraz środki skażające, powinny być umieszczone napisy wskazujące rodzaj spirytusu oraz nazwy środków skażających, a jeżeli naczyniami tymi są beczki - także ich numery oraz tary.
§  9.
1. Przechowywanie spirytusu, z wyjątkiem spirytusu skażonego, powinno odbywać się tylko w urzędowo zabezpieczonym magazynie lub naczyniach, a wydanie tego spirytusu do przerobu lub zużycia - powinno następować w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów wymienionych w § 46 ust. 2 pkt 1.
3. Podmiot zawiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym pobraniem spirytusu z magazynu, podając rodzaj i ilości spirytusu, jakie zamierza zużyć lub przerobić.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 8 ust. 3 i 4.
§  10.
1. Do każdej przesyłki spirytusu, napojów spirytusowych luzem lub ich półproduktów należy dołączyć dokument przewozu "WzS" - wydanie spirytusu (półproduktu) na zewnątrz, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku przesyłki spirytusu skażonego do dokumentu przewozu "WzS" dołącza się kopię protokołu skażenia spirytusu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
2. Z czynności przyjęcia przesyłki spirytusu, napojów spirytusowych luzem lub ich półproduktów sporządza się dokument sprawdzenia i przyjęcia "PzS" - przyjęcie spirytusu (półproduktu) z zewnątrz, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Przy przesyłce spirytusu, napojów spirytusowych luzem lub ich półproduktów stosuje się przepisy § 54-57.
§  11.
1. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia spirytusu prowadzi księgi kontroli:
1) obrotu spirytusem i jego skażenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;
2) przerobu spirytusu na ocet - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2. W razie otrzymywania spirytusu powstałego w wyniku oczyszczania podmiot prowadzi księgę kontroli spirytusu powrotnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia.
3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, wydzielania z innego wytworu, rektyfikacji, odwadniania i rozlewu spirytusu oraz wytwarzania i rozlewu napojów spirytusowych prowadzi odpowiednio księgi kontroli:
1) obrotu spirytusami w magazynie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;
2) rektyfikacji i odwadniania spirytusu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;
3) produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do wytwarzania spirytusu w gorzelniach rolniczych.
§  12.
1. W gorzelni rolniczej stosuje się system zamkniętego magazynu.
2. System zamkniętego magazynu polega na:
1) nałożeniu zabezpieczeń urzędowych, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, na urządzenia produkcyjne i magazynowe spirytusu, w celu wyeliminowania dostępu do spirytusu i jego par oraz flegmy spirytusowej;
2) określaniu dziennej ilości wyprodukowanego spirytusu na podstawie wskazań licznika objętościowego urządzenia (przyrządu) pomiarowego;
3) wydawaniu spirytusu z magazynu oraz napełnianiu spirytusem naczyń służących do transportu tylko w obecności pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.
§  13. W gorzelni rolniczej rozchód spirytusu z magazynu stanowi równocześnie pozycję przychodową w ewidencji, określającą ostateczną wielkość produkcji spirytusu.
§  14.
1. Pierwsza destylacja spirytusu po rozpoczęciu jego produkcji przez gorzelnię rolniczą może odbywać się tylko w obecności pracowników szczególnego nadzoru podatkowego, którzy sprawdzają szczelność aparatury, przewodów i zbiornika magazynowego spirytusu.
2. Za rozpoczęcie produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.
3. Gorzelnia rolnicza przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem produkcji spirytusu, zgłoszenie o zamierzonej produkcji spirytusu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia.
4. Zmiany w produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej, wynikające ze zmian ilości zacierów w czasie procesu fermentacji, jak również zmian surowców, wymagają ponownego zgłoszenia o zamierzonej produkcji spirytusu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Przebieg produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej należy odnotowywać w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia. W księdze tej odnotowuje się też zmiany w produkcji spirytusu niewymagające ponownego zgłoszenia o zamierzonej produkcji spirytusu oraz wyniki codziennej obserwacji stanu naczynia przelewowego w szafce stągwi oraz posadzki pomieszczeń magazynowych spirytusu.
§  15. Urządzenia, w tym aparatura gorzelni rolniczej, na które nałożono zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, nie mogą być używane do innych celów niż produkcja spirytusu.
§  16. Otwarcie i badanie urządzenia pomiarowego w gorzelni rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego odnotowują w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, zamieszczając informację o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika oraz stanie zabezpieczeń urzędowych, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1. Zdjęcie i nałożenie tych zabezpieczeń na urządzenia pomiarowe odnotowuje się również w spisie zabezpieczeń urzędowych, o którym mowa w § 42 ust. 4.
§  17.
1. W przypadku powiadomienia przez podmiot właściwego naczelnika urzędu celnego o zacięciu się licznika urządzenia pomiarowego albo o nieszczelności aparatury, przewodów i urządzeń, jak również o przelaniu się spirytusu do naczynia przelewowego w szafce stągwi, przelaniu się spirytusu ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelni rolniczej, pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego przeprowadzają szczegółowe badania przyczyn zdarzeń, a po usunięciu usterek nakładają ponownie zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, sporządzając z tych czynności protokół i dokonując w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu adnotacji o przyczynach powstania usterek.
2. Każdy przypadek wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1, podmiot powinien odnotować w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, zamieszczając datę, godzinę i stan licznika urządzenia pomiarowego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w razie wycieku spirytusu spowodowanego awarią urządzeń lub klęską żywiołową, przy czym podmiot jest obowiązany natychmiast przerwać odpęd spirytusu i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat.
§  18.
1. Każda ilość spirytusu wydawana z magazynu gorzelni rolniczej powinna być zapisana w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu. Przepisy § 10 ust. 1 oraz § 54 i 55 stosuje się odpowiednio.
2. Stan spirytusu stwierdzony w magazynie przed i po jego wydaniu pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego wpisują do księgi rewizyjnej magazynu spirytusu, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.
3. Z czynności związanych z nalewem spirytusu do naczyń służących do transportu sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia.
4. W przypadku skażania spirytusu w gorzelni rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 8.
§  19. W gorzelni rolniczej przeprowadza się roczne i doraźne kontrole obrachunkowe, o których mowa w § 48 ust. 1. Kontrole obrachunkowe doraźne obejmujące kolejne okresy produkcji są przeprowadzane w terminie trzymiesięcznym, licząc od dnia zakończenia produkcji.

Rozdział  4

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do piwa

§  20.
1. Podmiot jest obowiązany co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wykaz terminów warek piwa na następny okres.
2. Zmiany w ustalonym wykazie, o którym mowa w ust. 1, powinny być odnotowane w odpisie tego wykazu oraz niezwłocznie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
§  21. Podmiot jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa i zmian w objętości brzeczki piwnej oraz rozlewu i obrotu piwem w:
1) dokumencie przebiegu gotowania warki, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia;
2) księdze kontroli przychodu i rozchodu piwa, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia.
§  22. Przy przesyłce piwa luzem stosuje się przepisy § 54-57, z tym że dokument przewozu powinien zawierać następujące dane:
1) rodzaj lub asortyment piwa;
2) ilości, rodzaje i pojemności naczyń służących do transportu;
3) ogólną objętość piwa.
§  23. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjęcie piwa zwróconego w wyniku reklamacji - w terminie 3 dni od jego przyjęcia.

Rozdział  5

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do wyrobów winiarskich i innych napojów alkoholowych

§  24.
1. W zakresie wykonania obowiązku określonego w § 29 ust. 1 w podmiotach wytwarzających wyroby winiarskie sprawuje się stały nadzór.
2. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru, zgłoszenie procesów technologicznych lub wykaz terminów procesów produkcyjnych - co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem tych procesów.
3. Zmiany w zgłoszeniu lub wykazie, o których mowa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zgłoszeniu lub odpisie wykazu i niezwłocznie zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub komórce stałego nadzoru.
4. Zgłoszenie lub wykaz, o których mowa w ust. 2, powinny uwzględniać następujące dane:
1) określenie wyrobu winiarskiego, który ma być produkowany;
2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania, w tym nastawu, kupażu, przekazania wyrobu winiarskiego z magazynu do przerobu;
3) ilość i rodzaj surowców oraz dodatków użytych do produkcji;
4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja;
5) datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobu po ukończeniu fermentacji;
6) ilość i rodzaj wyrobu podlegającego dosładzaniu, doprawianiu, alkoholizowaniu oraz kupażowaniu, a także datę tych czynności.
§  25. Czynności produkcyjne w zakresie nastawu fermentacyjnego oraz kupażu wyrobów winiarskich, ich dosładzania, doprawiania i alkoholizowania, a także rozlewu tych wyrobów odnotowuje się w następujących dokumentach:
1) metryczce nastawu, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia;
2) karcie kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego albo napoju alkoholowego, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia;
3) księdze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia.
§  26. Przy przesyłce wyrobu winiarskiego luzem stosuje się przepisy § 54-57, z tym że dokument przewozu powinien zawierać następujące dane:
1) rodzaj lub nazwę wyrobu winiarskiego;
2) wagę netto, ciężar właściwy i objętość;
3) zawartość lub stężenie alkoholu etylowego.
§  27. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjęcie wyrobów winiarskich zwróconych w wyniku reklamacji - w terminie 3 dni od ich przyjęcia.
§  28. Przepisy § 24-27 stosuje się odpowiednio do innych napojów alkoholowych niezaliczonych do napojów spirytusowych i piwa.

Rozdział  6

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

§  29.
1. W podmiotach wytwarzających wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy, zwanymi dalej "znakami akcyzy", jest sprawowany - w zakresie wykonywania tego obowiązku - stały nadzór. Jeżeli czynności oznaczania wyrobów w tych podmiotach są dokonywane nieregularnie (niecodziennie), właściwy naczelnik urzędu celnego może odstąpić od sprawowania stałego nadzoru.
2. Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
3. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym oznaczaniem wyrobów, a w razie sprawowania stałego nadzoru w podmiocie - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym oznaczaniem, pisemne zgłoszenie, podając ilość i rodzaj wyrobów, rodzaj opakowań jednostkowych oraz miejsce przeprowadzenia tych czynności.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wyrobów:
1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;
2) importowanych, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym.
§  30. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wprowadzić stały nadzór, w zakresie oznaczania wyrobów znakami akcyzy, w podmiocie dokonującym ich pakowania, przepakowywania, rozważania i rozlewania oraz ponownego rozważania i rozlewania.
§  31. W przypadkach gdy zamierzone oznaczanie wyrobów znakami akcyzy następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przesyła go do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu sprawdzenia i potwierdzenia stanu wyrobów objętych spisem.
§  32.
1. Prowadzone przez podmiot raporty dzienne, a w przypadku pracy podmiotu w systemie zmianowym - raporty zmianowe ze zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy w podmiotach, w których jest sprawowany stały nadzór, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.
2. W razie stwierdzenia wystąpienia wad fizycznych znaków akcyzy posiadanych przez podmiot, sporządza on protokół określający ilość i rodzaj wadliwych znaków, a także występujące wady. W podmiotach, w których jest sprawowany stały nadzór, protokół podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.
§  33.
1. W przypadku wprowadzenia, na podstawie odrębnych przepisów, kasowania znaków akcyzy, podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym kasowaniem, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym kasowaniem, pisemne zgłoszenie tej czynności.
2. Kasowanie znaków akcyzy odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Z czynności kasowania znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy kasowaniu pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

Rozdział  7

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do oleju opałowego i napędowego

§  34.
1. Na każdą przesyłkę oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, podmiot dokonujący odprawy przesyłki wystawia w dwóch egzemplarzach atest, z których jeden dołącza do dokumentu przewozu. Atest powinien zawierać następujące dane:
1) nazwę, adres podmiotu, numer atestu oraz datę jego wystawienia;
2) imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela podmiotu wystawiającego atest;
3) nazwę i adres odbiorcy;
4) stwierdzoną przez podmiot ilość oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, oraz rodzaj i numery naczyń użytych do jego przewozu;
5) zawartość nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika dodanego do oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, w mg/l oleju.
2. Atest, o którym mowa w ust. 1, jest odnotowywany w prowadzonym przez podmiot rejestrze wydanych atestów.
3. Do przesyłek oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, nie stosuje się § 53-58.
§  35.
1. Oleje opałowe i napędowe, będące przedmiotem obrotu handlowego, są badane w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika.
2. Pobieranie próbek do badania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w § 50.
3. Badanie próbek jest dokonywane przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego lub - na wniosek właściwego naczelnika urzędu celnego albo podmiotu - przez akredytowane laboratorium właściwe dla tego rodzaju analiz.
4. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 51; druga próbka oleju jest przechowywana przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a trzecia - w podmiocie.
5. Z czynności badania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot.

Rozdział  8

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry oraz na automatach i na automatach o niskich wygranych, tam gdzie się one znajdują

§  36.
1. W kasynach gry jest sprawowany stały nadzór.
2. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wprowadzić stały nadzór w salonach gier na automatach.
§  37.
1. Stoły do gier i automaty powinny zapewniać dokonanie obliczenia rezultatów gier.
2. W kasynach gry zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, są nakładane na:
1) stoły do gier - równocześnie z ich otwarciem lub po ich zamknięciu;
2) automaty - przed rozpoczęciem gier lub po ich zakończeniu.
3. W przypadku wprowadzenia stałego nadzoru w salonach gier na automatach stosuje się odpowiednio ust. 2 pkt 2.
§  38.
1. W kasynach gry otwarcie i zamknięcie stołów do gier, obliczanie rezultatów gier, a także czynności związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi dokonywanymi między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami mogą odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. W kasynach gry podmiot:
1) sporządza raport dzienny wpłat, wypłat i rezultatów gier w kasynie gry według wzoru stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje komórce stałego nadzoru;
2) prowadzi księgę kontroli obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia.
3. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.
4. W kasynach gry pracownik szczególnego nadzoru podatkowego podpisuje również sporządzone przez podmiot:
1) raporty dzienne kasy;
2) dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych dokonywanych między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami;
3) dokumenty rejestrujące odczyty liczników zamontowanych na urządzeniach do gier;
4) bilans żetonów;
5) zestawienie rezultatów gier, z wyodrębnieniem poszczególnych stołów, automatów i urządzeń realizujących wygrane zakumulowane.
§  39.
1. W salonach gier na automatach, w których wprowadzono stały nadzór, otwarcie i zamknięcie dostępu do liczników automatów oraz obliczanie rezultatów gier na automatach, a także czynności związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi między kasą a automatami mogą odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. W salonach gier na automatach podmiot:
1) sporządza raport dzienny wpłat, wypłat i rezultatów gier według wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden niezwłocznie przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru;
2) prowadzi księgę kontroli obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w salonie gier na automatach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia.
3. W przypadku wprowadzenia stałego nadzoru raport dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.
4. W salonach gier na automatach, w których wprowadzono stały nadzór, pracownik szczególnego nadzoru podatkowego podpisuje również sporządzane przez podmiot:
1) dokumenty rejestrujące wskazania liczników automatów na koniec dnia;
2) dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych między kasą a automatami;
3) bilans żetonów;
4) raport dzienny kasy i zestawienia rezultatów, z wyodrębnieniem każdego automatu i urządzeń realizujących wygrane zakumulowane.
§  40.
1. W punktach gier na automatach o niskich wygranych podmiot sporządza raport miesięcznych przychodów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia.
2. Podmiot urządzający gry na automatach o niskich wygranych sporządza odrębnie dla każdego obszaru, na którym podmiot urządza gry, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego, za okresy miesięczne, informację o osiągniętych przychodach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia.
3. Informację, o której mowa w ust. 2, podmiot sporządza co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden niezwłocznie przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
§  41. W kasynach gry, w salonach gier na automatach i w punktach gier na automatach o niskich wygranych podmioty prowadzą, odrębnie dla każdego automatu oraz automatu o niskich wygranych, księgi kontroli eksploatacji automatu do gier, według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia.

Rozdział  9

Nakładanie zabezpieczeń urzędowych oraz rodzaje i formy tych zabezpieczeń

§  42.
1. Jako zabezpieczenia urzędowe:
1) pomieszczeń, urządzeń, aparatów, zbiorników, rurociągów, naczyń, próbek - stosuje się nałożenie plomb, pieczęci lub innych znaków urzędowych w celu uniemożliwienia dostępu do ich wnętrz bez uszkodzenia stanu zabezpieczenia urzędowego;
2) ksiąg i dokumentów - stosuje się ich opieczętowanie w celu urzędowego uwierzytelnienia.
2. Plomby ołowiane bądź z innych materiałów plastycznych, pieczęcie lub inne znaki urzędowe są nakładane bezpośrednio lub z użyciem cięgien spinających: szpagatu z drucikiem, drutu lub żyłki syntetycznej z nawiniętą na nie spiralą metalową lub podobnym dwuskładnikowym elementem.
3. Na plombach, pieczęciach lub innych znakach urzędowych umieszcza się znaki odcisków, którymi są wizerunek godła państwa oraz ustalone oznaczenia literowe, cyfrowe bądź symbole.
4. Nałożenie zabezpieczeń urzędowych oraz ich zdjęcie, z zastrzeżeniem § 54 ust. 2, odnotowuje się w protokole czynności kontrolnych oraz w spisie zabezpieczeń urzędowych, prowadzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia, który opieczętowuje właściwy naczelnik urzędu celnego.
5. Znaki odcisków, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się również w protokole czynności kontrolnych oraz w spisie zabezpieczeń urzędowych.

Rozdział  10

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu

§  43. W celu przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiot jest obowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem czynności podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu przesłać do właściwego naczelnika urzędu celnego zgłoszenie rozpoczęcia albo wznowienia działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1, sporządzone w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia. Do zgłoszenia rozpoczęcia działalności dołącza się:
1) szkic sytuacyjny, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz, nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, przyrządów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność;
2) wykaz przyrządów pomiarowych, z podaniem ich przeznaczenia i numeracji oraz zakresu pomiarowego;
3) opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, a także dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry, salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych - instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych i regulaminy gier;
4) wykaz pracowników podmiotu odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym;
5) kopię koncesji, zezwolenia, aktualny wypis z rejestru lub aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
§  44.
1. Urzędowe sprawdzenie podmiotu przeprowadzają pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego w obecności przedstawiciela podmiotu.
2. W czasie urzędowego sprawdzenia pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego sprawdzają prawidłowość:
1) oznaczenia w sposób trwały i w widocznym miejscu:
a) pomieszczeń - odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,
b) urządzeń, aparatów oraz przyrządów - numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów - również napisami określającymi ich zakres pomiarowy,
c) naczyń służących do transportu wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym - numerami, tarą lub pojemnością oraz nazwą podmiotu lub jej skrótem;
2) zalegalizowania przyrządów pomiarowych, objętych obowiązkiem legalizacji;
3) zaopatrzenia zbiorników w urządzenia umożliwiające określenie ilości znajdujących się w nich cieczy.
3. W czasie urzędowego sprawdzenia w gorzelni rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego badają także stan techniczny aparatu destylacyjnego oraz sprawdzają i włączają urządzenie pomiarowe do określania ilości spirytusu.
4. Podczas urzędowego sprawdzenia podmiotu pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego nakładają w razie potrzeby zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1, w celu skutecznego wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
5. Z czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z tym że z czynności badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego sporządza się odrębny protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia. Protokół urzędowego sprawdzenia wraz ze zgłoszeniem i dołączonymi dokumentami stanowi akta weryfikacyjne podmiotu.
6. W przypadku ustalenia, że podmiot zapewnił warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych w ramach szczególnego nadzoru podatkowego, właściwy naczelnik urzędu celnego zatwierdza akta weryfikacyjne podmiotu. Jeden egzemplarz akt weryfikacyjnych pozostaje u właściwego naczelnika urzędu celnego, a drugi otrzymuje podmiot.
7. W przypadku stwierdzenia braku warunków i środków do przeprowadzenia czynności związanych z urzędowym sprawdzeniem podmiotu lub do wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, właściwy naczelnik urzędu celnego wyznacza termin ponownego przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.
§  45.
1. Podmiot zawiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego o wprowadzonych zmianach w stosunku do stanu stwierdzonego w protokole urzędowego sprawdzenia, co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem wprowadzenia tych zmian.
2. W zakresie wprowadzonych zmian jest przeprowadzane dodatkowe urzędowe sprawdzenie, do którego stosuje się odpowiednio § 44.
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, w salonach gier na automatach i w punktach gier na automatach o niskich wygranych nie przeprowadza się dodatkowego urzędowego sprawdzenia. Zawiadomienie o zmianach w stosunku do stanu stwierdzonego w protokole urzędowego sprawdzenia wraz z załączonymi dokumentami jest dołączane do akt weryfikacyjnych podmiotu.
§  46.
1. Urzędowego sprawdzenia pomieszczeń i urządzeń nie przeprowadza się w podmiotach, które:
1) nie wytwarzają lub nie pakują, nie przepakowują albo nie rozlewają wyrobów, w odniesieniu do których jest wykonywany na podstawie odrębnych przepisów obowiązek oznaczania znakami akcyzy;
2) wytwarzają, eksportują, importują lub dokonują obrotu olejem opałowym lub napędowym.
2. W podmiotach, które:
1) są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, szpitalem, jednostką opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą lub przerabiającą w ciągu roku do 3.000 dm3 100 % spirytusu w stanie nieskażonym oraz do 20.000 dm3 100 % spirytusu w stanie skażonym,
2) przerabiają, zużywają lub dokonują obrotu spirytusem w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1.000 dm3 100 % spirytusu w stanie nieskażonym oraz 3.000 dm3 100 % spirytusu skażonego
- urzędowe sprawdzenie przeprowadza się tylko w zakresie określonym w § 44 ust. 2 pkt 2 i 3.
3. Podmioty wymienione w ust. 2 pkt 2 są obowiązane na 3 dni przed zamierzonym zużyciem lub przerobem spirytusu powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, podając równocześnie, jaki rodzaj spirytusu, do jakich celów i według jakich norm - o ile te normy zostały określone, ma być używany.
4. Przekroczenie przez podmiot wielkości rocznego zużycia, przerobu lub obrotu spirytusem, określonych w ust. 2, wymaga dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 43, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przekroczenia.

Rozdział  11

Sprawowanie stałego nadzoru oraz kontrole doraźne i okresowe

§  47.
1. Kontrola w ramach szczególnego nadzoru podatkowego jest wykonywana przez:
1) każdorazowe bezpośrednie uczestniczenie pracowników szczególnego nadzoru podatkowego w czynnościach związanych z działalnością objętą szczególnym nadzorem podatkowym;
2) dokonywanie okresowo lub doraźnie kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji;
3) badanie próbek wyrobów;
4) dokonywanie doraźnych kontroli w zakresie zasadności i prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej;
5) kontrole prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od wyrobów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane również w ramach sprawowania stałego nadzoru w podmiocie.
3. W przypadku wprowadzenia w podmiocie przez właściwego naczelnika urzędu celnego stałego nadzoru, zawiadamia on o tym podmiot na 14 dni przed wprowadzeniem tego nadzoru.
§  48.
1. Okresowe kontrole obrachunkowe zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy są przeprowadzane za okresy roczne. Za okresy krótsze niż rok mogą być przeprowadzane kontrole obrachunkowe doraźne.
2. Kontrole obrachunkowe roczne przeprowadza się nie później niż w okresie roku następnego po roku objętym kontrolą.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podmiotów, w których nie przeprowadza się urzędowego sprawdzenia pomieszczeń i urządzeń.
4. Zapasy wyrobów stwierdzone podczas kontroli obrachunkowych są porównywane ze stanem ewidencyjnym i podlegają zapisaniu w ewidencji. Ustalone w wyniku kontroli obrachunkowych ubytki wyrobów porównuje się z ich dopuszczalnymi ubytkami.
5. Podmioty, w których jest sprawowany stały nadzór, mogą we własnym zakresie przeprowadzać obrachunki zapasów i obrotów wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy za okresy dowolne - krótsze niż rok, zawiadamiając o tym komórkę stałego nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem obrachunku.
6. Doraźne kontrole w kasynach gry i w salonach gier na automatach w zakresie zasadności i prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej przeprowadza się poprzez porównanie kopii wystawionych zaświadczeń z prowadzoną przez podmiot na podstawie odrębnych przepisów dokumentacją.
7. Kontrole w zakresie prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego dokonywane są doraźnie oraz za okresy rozliczeniowe określone w odrębnych przepisach, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji.
§  49.
1. Podstawą kontroli, w ramach szczególnego nadzoru podatkowego, jest prowadzona przez dany podmiot ewidencja księgowa i dokumentacja związana z produkcją, przerobem, zużyciem, magazynowaniem oraz obrotem wyrobami, ze stosowaniem znaków akcyzy, z urządzaniem gier w kasynach gry i w salonach gier na automatach i na automatach o niskich wygranych oraz z podatkiem akcyzowym.
2. Ewidencja i dokumentacja, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone w sposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami, stanów zapasów wyrobów, a także czynności związanych z urządzaniem gier w kasynach gry i w salonach gier na automatach i na automatach o niskich wygranych oraz z płatnością podatku akcyzowego, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.
3. Wpisów do ksiąg i dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w księgach lub dokumentach dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce "uwagi".
4. Podmiot dokonuje ostatniego dnia każdego miesiąca zamknięcia ksiąg i sporządza podsumowanie miesięczne.
5. Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia ksiąg według stanu na ostatni dzień roku i ustala, z wyjątkiem gorzelni rolniczej, rzeczywisty stan zapasów na koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy roku następnego.
6. Jeżeli przepisy rozporządzenia przewidują obowiązek prowadzenia przez podmiot ksiąg bądź dokumentacji według ustalonych wzorów, powinny one być zarejestrowane i zabezpieczone urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty ksiąg - kolejno ponumerowane.
7. Wpisów do ksiąg i dokumentów służących do ewidencjonowania przychodu, rozchodu i transportu wyrobów oraz obrotu i zużycia znaków akcyzy dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.
8. W przypadku prowadzenia przy użyciu komputera ksiąg i dokumentacji, o których mowa w ust. 6, mogą one być prowadzone na odrębnych kartach dostosowanych do wpisów dokonywanych w urządzeniach drukujących, z zachowaniem wymogów, o których mowa w ust. 2, 3 i 6.
9. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zabezpieczyć urzędowo pieczęciami również prowadzone przez podmiot księgi i dokumentacje lub ich części zawierające dane i informacje, o których mowa w ust. 1.

Rozdział  12

Pobieranie próbek wyrobów

§  50.
1. Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego pobierają próbki wyrobów, w celu ich zbadania, w obecności przedstawiciela podmiotu w trzech jednakowych ilościach i w sposób określony w odrębnych przepisach.
2. Z czynności pobrania próbki wyrobów sporządza się protokół co najmniej w dwóch egzemplarzach. Protokół powinien zawierać następujące dane:
1) datę i miejsce pobrania próbki;
2) imiona i nazwiska osób pobierających próbkę oraz przedstawiciela podmiotu;
3) rodzaj, ilość wyrobu oraz numery pojemników (opakowań) lub partii, z których pobrano próbkę;
4) zastosowany środek konserwujący lub skażający;
5) sposób zabezpieczenia próbki.
3. Próbki wyrobów podlegają urzędowemu zabezpieczeniu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1.
§  51. Właściwy naczelnik urzędu celnego może przesłać pobraną próbkę wyrobu wraz z kopią protokołu jej pobrania do akredytowanego laboratorium właściwego dla danego rodzaju analiz - w celu jej zbadania.

Rozdział  13

Niszczenie wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym

§  52.
1. Niszczenie wyrobów nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
2. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wyroby, o których mowa w ust. 1, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym zniszczeniem.
3. Podmiot sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zniszczenia wyrobów, o których mowa w ust. 1, podając przyczyny ich zniszczenia. Protokół podpisują: przedstawiciel podmiotu i pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

Rozdział  14

Przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie i przewożenie wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym

§  53.
1. Wyroby zapakowane lub rozlane do opakowań jednostkowych powinny być przekazane do magazynu wyrobów gotowych w dniu zakończenia zmiany produkcyjnej i niezwłocznie zewidencjonowane we właściwych dokumentach lub ewidencji magazynowej.
2. Wyroby w opakowaniach jednostkowych powinny być oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
3. W magazynie wyrobów gotowych opakowania jednostkowe z wyrobami powinny być ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie nastręczało trudności.
§  54.
1. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar odprawienia przesyłki wyrobu luzem co najmniej na 3 dni przed terminem tej czynności, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórce tego nadzoru na dzień przed zamierzoną odprawą.
2. Odprawa przesyłki, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Napełnione naczynia służące do transportu powinny być urzędowo zabezpieczone, a rodzaj i liczbę zabezpieczeń oraz ich cechy należy odnotować w dokumencie przewozu, o którym mowa w § 10 ust. 1, § 22 i § 26, sporządzonym z co najmniej dwiema kopiami, z których pierwszą zatrzymuje podmiot.
3. Dokumenty przewozu oraz ich kopie powinny być ponumerowane i zabezpieczone urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
4. Przy przewozie przesyłki publicznymi środkami transportu dokument przewozu dołącza się do listu przewozowego, a w razie przewozu przesyłki innymi środkami transportu dokument przewozu wręcza się osobie odpowiedzialnej za przesyłkę.
5. Drugą kopię dokumentu przewozu podmiot przesyła nie później niż w ciągu 3 dni do naczelnika urzędu celnego właściwego miejscowo dla odbiorcy przesyłki, a w razie sprawowania stałego nadzoru w podmiocie będącym odbiorcą przesyłki - do komórki tego nadzoru.
6. Drugą kopię dokumentu przewozu, po sprawdzeniu zgodności z jego oryginałem, właściwy naczelnik urzędu celnego lub komórka stałego nadzoru zwraca podmiotowi, który wysyłał przesyłkę, w terminie 30 dni od daty otrzymania tej kopii dokumentu przewozu.
§  55. Jeżeli podczas transportu przesyłki wyrobów luzem zostały uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, i zachodzi konieczność przelania ich do innych naczyń, przewoźnik jest obowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu celnego, właściwego dla miejsca uszkodzenia lub miejsca stwierdzenia uszkodzenia naczyń, oraz odnotować w dokumencie przewozu datę i godzinę uszkodzenia naczyń, jak również, do którego naczelnika urzędu celnego przesłano zawiadomienie.
§  56.
1. Przyjęcie przesyłki wyrobu luzem odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Podmiot odbierający przesyłkę jest obowiązany najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu przesyłki zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, a w razie sprawowania stałego nadzoru - komórkę tego nadzoru.
2. Z czynności przyjęcia przesyłki sporządza się dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, którego kopię podmiot przesyła nie później niż w terminie 3 dni do naczelnika urzędu celnego właściwego miejscowo dla nadawcy przesyłki lub do komórki stałego nadzoru, jeżeli jest on sprawowany u nadawcy przesyłki.
3. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 2, w przypadku przyjęcia przesyłki:
1) spirytusu, napojów spirytusowych luzem lub ich półproduktów powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 2;
2) piwa luzem powinien zawierać rodzaj i asortyment piwa oraz ogólną objętość piwa;
3) wyrobów winiarskich luzem powinien zawierać rodzaj lub nazwę wyrobu, wagę netto, ciężar właściwy i objętość oraz zawartość lub stężenie alkoholu etylowego.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów wymienionych w § 46 ust. 1 i 2, z wyjątkiem przyjęcia przesyłek spirytusu nieskażonego.
§  57.
1. Jeżeli przyjęcie przesyłki wyrobów luzem nie nastąpi w terminie 2 dni od daty jej otrzymania, dokonuje się tymczasowego przyjęcia przesyłki w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego, przez ustalenie wagi brutto lub objętości przesyłki i parametrów jakościowych wyrobów luzem we wszystkich naczyniach wchodzących w skład przesyłki. Do tymczasowego przyjęcia przesyłki stosuje się odpowiednio § 56 ust. 2.
2. Po dokonaniu tymczasowego przyjęcia przesyłki naczynia z wyrobami luzem powinny być ponownie urzędowo zabezpieczone przez pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Ostateczne przyjęcie przesyłki odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.
§  58. Przepisy § 54-57 stosuje się odpowiednio do przesyłek wyrobów w opakowaniach jednostkowych w przypadku ich przewozu przed powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym.

Rozdział  15

Przepisy przejściowe i końcowe

§  59. Zarejestrowane i zabezpieczone urzędowo pieczęciami przez urząd kontroli skarbowej księgi bądź dokumentacje mogą być prowadzone przez podmiot, bez obowiązku ich rejestrowania i zabezpieczenia urzędowego pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
§  60. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 136, poz. 1147 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 523 i Nr 102, poz. 950).
§  61. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i Nr 137, poz. 1302.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UPOWAŻNIENIE Nr ...

pracownika szczególnego nadzoru podatkowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

............................... .................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu) (nr zezwolenia)

PROTOKÓŁ NR .........

Skażenia spirytusu środkiem skażającym .....................

(wymienić środek skażający)

...............................................................

(nazwa podmiotu, dla którego dokonano skażenia spirytusu)

z dnia .......... .......... r.

Po sprawdzeniu, że zabezpieczenia na naczyniach

(opakowaniach) ze środkami skażającymi nie są uszkodzone,

pracownicy podmiotu, w którym przeprowadza się skażenie:

- ................ - .......................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

- ................ - .......................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego:

- ................ - .......................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

dokonali czynności skażenia spirytusu.

Przed zastosowaniem środek skażający został zbadany w celu

identyfikacji przez .................... wg orzeczenia (atestu)

nr .......... z dnia .............. ..... r.

Do skażenia spirytusu wzięto .................. dm3 - kg*)

spirytusu o mocy ......... % w 20°C (pogrążenie alkoholomierza

.............. w temperaturze pomiaru ....................°C),

co stanowi .................. dm3100%, dodano ............ dm3

- kg*) środka skażającego ............... o ciężarze właściwym

............ kg/dm3, co odpowiada ........... dm3 - kg*) środka

skażającego na 100 dm3100% spirytusu.

Po dodaniu środka skażającego i jego wymieszaniu otrzymano

............. dm3 - kg*) spirytusu o mocy pozornej (pogrążenie

alkoholomierza) .................. w temp. ......... °C.

Naczynia ze spirytusem skażonym zabezpieczono plombami

urzędowymi oraz plombami podmiotu dokonującego

skażenia*) ......................................... .

(wymienić ilość i odciski)

Z otrzymanej mieszaniny pobrano próbkę w ilości 0,5 litra -

0,05 litra*), którą zabezpieczono .............................

(podać sposób zabezpieczenia)

do przechowania przez okres 3 miesięcy.

Na spirytus wystawiono dokument przewozu nr ............. z

dnia ............... ..... r.*)

Niniejszy protokół sporządzono w ............ egzemplarzach.

Podpisy pracowników biorących Podpis pracownika szczególnego

udział w czynnościach skażenia: nadzoru podatkowego obecnego

przy skażeniu:

......... ............... ..............................

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WYDANIE SPIRYTUSU (PÓŁPRODUKTU) NA ZEWNĄTRZ

wzór

Uwagi:

W przypadku wysyłki spirytusu skażonego w kolumnie "moc spirytusu" należy podać (moc pozorną) pogrążenie alkoholomierza w spirytusie skażonym w temperaturze pomiaru °C oraz w kolumnach "brutto" i "netto" ilość skażalnika zużytego do skażenia spirytusu według protokołu skażenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PRZYJĘCIE SPIRYTUSU (PÓŁPRODUKTU) Z ZEWNĄTRZ

wzór

Uwagi:

W przypadku odbioru spirytusu skażonego w kolumnie "moc spirytusu" należy podać (moc pozorną) pogrążenie alkoholomierza w spirytusie skażonym w temperaturze pomiaru °C.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KSIĘGA KONTROLI

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

obrotu spirytusem i jego skażenia w .....................

(nazwa podmiotu)

za rok obrachunkowy ............

DataWysłano Przyjęto NadwyżkaUbytek drogowy w dm3 100%Skażenie spirytusu
Skąd spirytuswg dokumentu przewozu spirytusuwg dokumentu sprawdzenia i przyjęcia spirytusuPobrano do skażenia spirytusuDodano skażalnikaOtrzymano spirytusu skażonego
otrzymanodata i numer dokumentu przewozukgdm3

w 20° C

moc %

w 20 ° C

dm3 100%nr i data dokumentukgdm3 w 20° Cmoc % w 20° Cdm3 100%dm3 100%w granicach dozwolonychponad normęrazemkgdm3

w 20° C

moc %

w 20° C

dm3 100%kg lub dm3wg protokołu nr i datakgdm3pogrążenie alkoholomierza w temp. °Cdm3 100%
12345678910111213141516171819202122232425
Pobrano do przerobu lub zużycia spirytusuPozostaje spirytusuUwagi
cel pobrania (nazwa produktu)nieskażonego (czystego)skażonegonieskażonego (czystego)skażonego
kgdm3

w 20°C

moc % w 20° Cdm3 100%kgdm3 100%kgdm3 w 20° Cmoc %

w 20° C

dm3 100%suma dziennych pozost.kgdm3 100%suma dziennych pozost.
26272829303132333435363738394041

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

przerobu spirytusu na ocet w ....................

(nazwa podmiotu)

za rok obrachunkowy ............ .

DataObroty spirytusem dm3100%Obroty denaturatem octowym w dm3Obroty zacierem w dm3
NadwyżkaUbytek drogowyUżyto do sporządzenia denaturatu octowegoZawartość w denaturacie octowymUżyto do zacieru
Skąd spirytus otrzymanWysłano wg dokumentPrzyjęto wg dokumentrazemponad normęw granicach dozwPobrano do produkcjPozostaje spirytusSuma dziennych spirytusu w 20°wodyoctu w przeliczeniu ilość otrzymanego Pobrano denaturatu Pozostaje denaturadenaturatu octowegowodyoctu w przelicz. na
o data i numer dokumentu przewozuu przewozu spirytusuu sprawdzenia i przyjęcia spirytusuol.iupozostałościCna ocet 10%denaturatu octowegoalkohol w % obj.kw. octowy w g /100 mloctowego do sporządzenia zacierutu octowegoocet 10%
12345678910111213141516171819202122
Obroty zacierem w dm3Obroty octu luzem w przeliczeniu na ocet 10% dm3Uwagi
Otrzymano zacieruZawartość w zacierzePrzerobiono zacieruPozostaje zacieruPrzychódRozchód
Pobranoz produkcji własnejinny przychódrazemsprzedaż octu luzemdo sporządz. denaturatu octowegodo sporządzania zacierurozlano octu do butelekdo wyrobu musztardyinny rozchódstraty i ubytkirazem rozchódpozostaje octu luzem
alkohol w % obj.kw. octowy w g/100 mlzacieru do produkcjibruttonetto
2324252627282930313233343536373839404142

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

spirytusu powrotnego w ...................

(nazwa podmiotu)

za rok obrachunkowy ........

DataPrzychódRozchódPozostaje spirytusu powrotnegoUwagi
Data i numer protokołu lub zapisku, w którym stwierdzono ilość otrzymanego spirytusu powrotnego, oraz dokonanego skażenia, jeżeli dodatkowo skażenie przeprowadzonoIlość spirytusu kg lub dm3 w 20°CIlość spirytusu dm3100%Na jaki cel zużyto spirytusIlość spirytusu kg lub dm3 w 20°CIlość spirytusu dm3100%Ilość kg lub dm3 w 20°CIlość

dm3100%

12345678910

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

obrotu spirytusami w magazynie ...................

(nazwa podmiotu)

za rok obrachunkowy ............

Lp.DataSpirytus .........................Spirytus .........................Spirytus .........................
PrzychódRozchódPrzychódRozchódPrzychódRozchód
nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%
Spirytus ........................Spirytus ........................Spirytus ........................
PrzychódRozchódPrzychódRozchódPrzychódRozchód
nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%
Spirytus ........................Spirytus ........................Stan ogółemSuma dziennych
PrzychódRozchódPrzychódRozchódpozostałości
nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%nr dokumentuilość dm3 100%dm3 100%dm3 100%

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

rektyfikacji i odwadniania spirytusu ..................

(nazwa podmiotu)

za rok obrachunkowy ...........

DataData i numer dowoduPobrano z magazynu dm3100%
Spirytus surowyZlewki wódekInne spirytusySpirytus porektyfikacyjnyOgółemW tym do odwodnienia
ziemniaczanymelasowyzbożowy
Otrzymano z aparatów rektyfikacyjnych i odwadniających dm3 100%
Rektyfikaty
luksusowywyborowyzwykłySpirytus
ziemniaczanymelasowyzbożowyziemniaczanymelasowyzbożowyziemniaczanymelasowyzbożowyodwodniony
Ubytki dm3100%Uwagi
Spirytus Pośl. gat.Frakcja propylowo-butylowaFuzleOleje fuzloweOgółemNa aparatach rektyfikacyjnychNa aparatach odwadniającychFuzliOgółem rzeczywisteDozwolone
porektyfikacyjnyIIIII końcowy

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

produkcji i rozlewu napojów spirytusowych w .................

(nazwa podmiotu)

za rok obrachunkowy .............

DataNumery dowodówPRODUKCJA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH (OBROTY
zużyto spirytusówpobrano półproduktówmaderyzacja spirytususporządzano półproduktów
razemzaprawynalewymorsypobrano z maderyzacjiprzekazano do maderyzacjizaprawynalewymorsyprzekazano do magaz. półprod.
WEWNĘTRZNE) dm3100%
sporządzono zestawów napojów spirytusowychrozlano napojów spirytusowych i przekazano do magazynu wyrobów gotowychzlewkispirytusów
razemzwrócono do magazynu spirytusuprzekazano do ........
POZOSTAŁO W DZIALE PRODUKCJI dm3100%Uwagi
zestawów napojów spirytusowychpółproduktówzlewkiinne
razemrazemrazem

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Okres produkcji

........./ ............

Naczelnik Urzędu Celnego

w ......................

ZGŁOSZENIE Nr .........

o zamierzonej produkcji spirytusu

Gorzelnia ................... należąca do ..................

zgłasza, że od dnia ................. do dnia .............:

1) będzie rozpoczynać pracę*) o godz. .... kończyć o godz. ...,

2) sporządzać po ............. zaciery(ów) na dobę przy .......

dobowej fermentacji i używać na każdy zacier następujących

rodzajów i ilości surowców:**)

Kolejny zacierSurowice w q
Lp.
Razem

3) rozpoczynać destylację alkoholu o godz. ....... kończyć o

godz. ..........,

4) przekazywać spirytus do magazynu z naczynia pośredniczącego

o godz. .........,

5) stosować przerwy w produkcji w dniach .....................

......................................................... .

Uwagi: ....................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

.............................

______

*) Rozpałka pod kotłem.

**) Podać ilości surowców przeciętnie stosowanych do

sporządzania poszczególnych zacierów, a ewentualne

dodatkowe informacje - w uwagach.

Sporządził:

..........................

(nazwisko i imię)

..........................

..........................

(pieczęć, data i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

produkcji i rozchodu spirytusu w gorzelni rolniczej w ........

........................... za rok obrachunkowy ..............

(nazwa podmiotu)

DataZużycie surowcówZacier
zboże do produkcji słodu (rodzaj) qsłodu do zacieru kgenzymy (rodzaj)ziemniakiinne surowce (rodzaj) qw kadzi zacierowej
ilość q% skrobiilość dm3temp.

°C

ekstrakt pozorny % wag.kwasowość

pH lub ° Dlb

przepompowano do kadzi nrnr kadzi
123456789101112131415
Otrzymano wywaru ilość

hl

Magazyn spirytusuUWAGI
odfermentowanykońcowe wskazania licznika urządzenia pomiarowegodzienny uzysk spirytusu dm3rozchodyzapas spirytusuubytki spirytusu opodatkowane

dm3 100%

ekstrakt pozorny % wag.kwasowość

pH lub ° Dlb

nr dokumentu przewozu lub według innego dokumentuspirytusu dm3

w 20°C

spirytusu dm3100%w magazynie (stan rzeczywisty po nalewie + rubr.20) dm3
1617181920212223242526

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA REWIZYJNA MAGAZYNU SPIRYTUSU

gorzelni rolniczej w ............... za rok obrachunkowy ......

(nazwa podmiotu)

ZbiornikMoc spirytusuStwierdzona ilość spirytusuPoprawkaIlośćIlość
Data badania stanu nr lub numery beczekpojemność dm3pogrążenie alkoholomierzaw temp.°C% w 20°Codczyt ze skali mmdm3w temp. °Cdm3/100 dm3 (tabl.)spirytusu dm3 w 20°Cspirytusu dm3100%
zapasów spirytusubruttotaranetto
123456789101112

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Protokół nr ....... .......

nalewu spirytusu do naczyń służących do transportu

gorzelni rolniczej ........... woj. .....................

dnia ............... ........ r.

Pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego ................

................

w obecności przedstawiciela podmiotu ................

- sprawdzili stan: aparatury i urządzeń gorzelni, naczyń

służących do transportu, magazynu i zbiornika(ów)

magazynowego(ych) oraz nałożonych na nich urzędowych

zabezpieczeń (plomb) i ustalili:

.............................................................

............................................................,

- sprawdzili zapas spirytusu w magazynie przed i po wydaniu

(dane w pkt 1),

- nadzorowali napełnianie spirytusem ................ (wyniki w

pkt 2),

- zabezpieczyli naczynia służące do transportu oraz zbiornik(i)

i magazyn spirytusu plombami o znakach:

............................................................,

- odnotowali zmianę plomb w spisie zabezpieczeń urzędowych.

Moc spirytusu ustalono alkoholomierzem nr .............

Uwagi kontrolujących i wyjaśnienia przedstawiciela podmiotu

(podać adresata i odbiorcę spirytusu): ........................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

1. Zapas spirytusu w magazynie

Nr zbiornikaMoc spirytusuIlość spirytusu dm3W temp. °CPoprawka dm3/100dm3 (tabl.)Ilość spirytusu dm3 w 20°CIlość spirytusu dm3100%
pogrąż. alkoholomierzaw temp.

°C

%

w 20°C

123456789
APrzed wydaniem
Razem
BPo wydaniu
Razem
Różnica (A - B) - ilość wydana

2. Napełnianie spirytusem naczyń służących do transportu

(beczki, autocysterny, inne*))

Nr dokumentu przewozuRodzaj naczyń ( beczki, autocysterny, inne*))Ustalenie ilości spirytusuObjętość spirytusu dm3

w 20°C

Ilość spirytusu dm3100%
ilość naczyńłączna waga naczyń w kgOznaczanie mocy spirytusu
bruttotaranetto
nr komory autocysternyzmierzona objętość spirytusu dm3w temp. °Cpoprawka dm3/100 dm3 (tabl.)pogrąż. alkoholomierzaw temp. °C% w 20°C
1234567891011
RazemMoc średnia

(rubr. 11 : 10 x 100)

3. Sprawdzenie ustaleń między pomiarem spirytusu w magazynie a

napełnieniem naczyń służących do transportu

Poz.WyszczególnienieIlość spirytusu dm3 w 20°CIlość spirytusu dm3100%
1Zapas spirytusu w magazynie przed wydaniem (pkt 1 poz. 8A i 9A)
2Otrzymano z odpędu stan końcowy urządzenia pomiarowego

...................................

podczas nalewu stan początkowy urządzenia pomiarowego

...................................

Spirytus o średniej mocy ..................% ( pkt 2 )

3Razem ( poz. 1 + 2 )
4Zapas w magazynie po wydaniu (pkt 1 poz. 8B i 9B)
5Różnica ( poz. 3 - 4)
6W napełnionych naczyniach ustalono spirytusu (pkt 2 poz. 10 i 11)
7Wg pomiarów w magazynie ilość spirytusu jest większa (+)

lub mniejsza (-) niż w naczyniach transportowych (poz. 5 - 6)

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden

pozostawiono w gorzelni. Do protokołu nie wniesiono uwag /

wniesiono następujące uwagi *):

............................................................

............................................................

....................................................

*) Niepotrzebne skreślić.

Podpisy i pieczęcie

.........................

......................... .........................

(przedstawiciel podmiotu) (pracownicy szczególnego

nadzoru podatkowego)

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

Przebieg gotowania warki nr .........

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

Księga kontroli

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

Metryczka nastawu nr .... pojemnik nr .....

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego albo napoju alkoholowego*) nr .......

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

rozlewu wyrobów winiarskich ....................

(nazwa podmiotu)

za rok obrachunkowy .........

DataNr zmianyPrzychódRozchód
z kupażowni zwroty zprzekazano do magazynu
lub leżakowninrprod.mag.razemnrbutelki o pojemnościinne opakowaniarazemubytkirazem rozchódStan
nr dow.litrówdow.litrówlitrówlitrówdow.0,7 l

szt.

0,75 l

szt.

1,0 l

szt.

... l

szt.

... l

szt.

.. l

szt.

.. l

szt.

litrówlitrówlitrówlitrów
1234567891011121314151617181920

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WZÓR

RAPORTY DZIENNY WPŁAT, WYPŁAT I REZULTATÓW GIER W KASYNIE GRY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21

WZÓR

................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry w

................................. za rok ............ .

(miejscowość, ulica, numer)

Lp.DataBilans żetonów do gier na stołach w złBilans żetonów do gier na automatach w złWynik dzienny kasyna w złUwagi
niedobórnadwyżkaniedobórnadwyżkawygranaprzegrana
123456789

ZAŁĄCZNIK Nr  22

WZÓR

................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

RAPORT DZIENNY WPŁAT, WYPŁAT I REZULTATÓW GIER W SALONIE GIER NA AUTOMATACH

w .........................................

(miejscowość, ulica, numer)

Data: ...........

Lp.Automat nrWpłaty

(kwoty: wrzucone do automatu, uzyskane z wymiany żetonów do gry, kredytów)

Wypłaty

(wygrane uczestników gier)

Różnica

(3-4)

Stan wygranej zakumulowanej na zakończenie dniaUwagi
wyszczególnieniekwota w złotych
12345678
Suma*)

............... ............ ..........................

(główny kasjer) (kierownik) (pracownik szczególnego

nadzoru podatkowego)

*) Podsumowanie kolumny 5 stanowi wynik dzienny salonu gier na

automatach, wynik ten należy wpisać do księgi kontroli

kolumna 5 lub 6 załącznika nr 23 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  23

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI

obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w salonie gier

na automatach w ............................. za rok .... .

(miejscowość, ulica, numer)

Lp.DataBilans żetonów ogółem w złWynik dzienny salonu w złUwagi
niedobórnadwyżkawygranaprzegrana
1234567

ZAŁĄCZNIK Nr  24

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

RAPORT MIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW

w miesiącu .................. rok .............

w punkcie .....................................

(miejscowość, ulica, numer)

Data: ............

Lp.Automat nr

(nr rejestracji)

Wpłaty

(kwoty: wrzucone do automatu, uzyskane z wymiany żetonów do gry, kredytów)

Wypłaty

(wygrane uczestników gier)

Przychód

(3-4)

Wskazanie licznika wpłat

na koniec miesiąca

Wskazanie licznika wypłat

na koniec miesiąca

Uwagi
12345678
SumaXXX

.................................

(podpis przedstawiciela podmiotu)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH

na obszarze ........... w miesiącu ........ rok ......

...............................................................

(nazwa podmiotu i adres siedziby)

Lp.Adres

punktu urządzania gier na automatach o niskich wygranych

Liczba

eksploatowanych automatów do gier

PrzychódUwagi
12345
SumaX

Data wypełnienia dokumentu:

........................... ........................

(podpis przedstawiciela

podmiotu)

ZAŁĄCZNIK Nr  26

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

KSIĘGA KONTROLI EKSPLOATACJI AUTOMATU DO GIER

..............................................................

(cechy identyfikacyjne automatu, data i nr rejestracji)

Data zdarzeniaRodzaj zdarzenia (opis) *)Wskazania liczników przed zdarzeniemWskazania liczników po zdarzeniuPodpisy i pieczęcie osób uprawnionych
12345

*) W szczególności: rozpoczęcie eksploatacji automatu, zmiana miejsca lokalizacji automatu, awaria automatu, ponowne włączenie automatu do eksploatacji, zmiana wartości stawek, zmiana wskaźnika wypłacalności wygranych, zmiana maksymalnej wartości wygranej, zerowanie liczników, uszkodzenia i nałożenia wymaganych plomb zabezpieczających.

ZAŁĄCZNIK Nr  27

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

SPIS ZABEZPIECZEŃ URZĘDOWYCH

w .........................................

(nazwa podmiotu)

Lp.Miejsce nałożenia zabezpieczeń urzędowychNałożenieZdjęcieNałożenieZdjęcie
datailość plombznaki odciskówpodpisy pracow.

1. sznp *

2. podmiotu

datailość plombznaki odciskówpodpisy pracow.

1. sznp *

2. podmiotu

datailość plombznaki odciskówpodpisy pracow.

1. sznp *

2. podmiotu

datailość plombznaki odciskówpodpisy pracow.

1. sznp *

2. podmiotu

123456789101112131415161718

* szczególnego nadzoru podatkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  28

WZÓR

ZGŁOSZENIE

rozpoczęcia / wznowienia* działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  29

WZÓR

...............................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

PROTOKÓŁ

badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego gorzelni

rolniczej w ...................................................

województwo ...................., dokonanego w dniu .... ... r.

przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego ............

...............................................................

w obecności przedstawiciela podmiotu ..........................

...............................................................

Stwierdzono, że aparat destylacyjny jest przygotowany do pracy

(tak/nie)*):

jednokolumnowy, dwukolumnowy*) ................................

...............................................................

Szczegółowy opis aparatury podany jest w aktach

weryfikacyjnych. Od tego czasu w stanie aparatury nie zaszły

zmiany - stwierdzono następujące zmiany*) .....................

...............................................................

...............................................................

Ponadto stwierdzono następujące odchylenia od obowiązujących

przepisów:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Po dokonaniu oględzin aparat destylacyjny połączono z

urządzeniem do określania mocy i temperatury (stągwią) i

urządzeniem pomiarowym oraz nałożono urzędowe zabezpieczenia,

które odnotowano w spisie zabezpieczeń urzędowych.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach, które

dołączono do akt urzędowego sprawdzenia gorzelni.

Przedstawiciel podmiotu: Pracownicy szczególnego

nadzoru podatkowego:

....................... ............................

(podpis) (podpisy)

______

*) Niepotrzebne skreślić.