Wykonywanie przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. - Dz.U.2004.24.216 - OpenLEX

Wykonywanie przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.216

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 lutego 2004 r.
w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez operatorów obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie zapewnienia przez operatora, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania zadań przez prokuraturę, sądy, a także uprawnione jednostki podległe Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwane dalej "uprawnionymi podmiotami";
2)
przypadki, w których Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty może odroczyć termin rozpoczęcia wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1;
3)
maksymalne terminy odroczeń rozpoczęcia wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1.
Operator zapewnia uprawnionym podmiotom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania ich zadań poprzez:
1)
przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowanych technik i technologii pocztowych do wyodrębnienia przesyłek wskazanych przez uprawnione podmioty w celu przeprowadzenia uprawnionej kontroli, monitorowania, czasowego wyłączenia przesyłek z obrotu pocztowego lub ich zajęcia;
2)
przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do przesyłanych w nich treści informacji, w tym danych identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę, danych dotyczących jej cech zewnętrznych oraz zbiorów tych danych.
Operator wykonuje obowiązki, o których mowa w § 1 pkt 1, w sposób zapewniający dostęp uprawnionych podmiotów do obiektów i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych.
1.
Przesyłki i dane, o których mowa w § 2, operator udostępnia niezwłocznie na żądanie uprawnionych podmiotów, w miejscach z nimi uzgodnionych.
2.
W przypadku kodowania przez operatora przesyłek z korespondencją i danych, o których mowa w § 2, operator udostępnia je uprawnionym podmiotom w formie niezakodowanej.
Udział pracowników operatora w realizacji zadań, o których mowa w § 2 i 4, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. 2 ) i powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
Odroczenie terminu rozpoczęcia wykonywania przez operatora obowiązku zapewnienia uprawnionym podmiotom określonych w § 2 technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania ich zadań może nastąpić w przypadku:
1)
wystąpienia udokumentowanych trudności związanych z uruchamianiem przez operatora nowych obiektów, urządzeń lub technik i technologii pocztowych, o których mowa w § 2 pkt 1;
2)
udokumentowania przez operatora braku środków finansowych na dokończenie rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, o których mowa w § 2.
1.
Maksymalny termin odroczenia wynosi 6 miesięcy.
2.
Dla operatora, który rozpoczął świadczenie powszechnych usług pocztowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, maksymalny termin odroczenia wynosi 9 miesięcy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.