§ 6. - Wykonywanie opieki społecznej nad obywatelami polskimi, którzy w żadnej gminie Rzeczypospolitej Polskiej nie mają prawa do opieki trwałej, oraz ponoszenie wynikających stąd kosztów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.576

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1950 r.
§  6.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu.