Wykonywanie nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywanie zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.1.5

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
2)
warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "Inspekcją", Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
3)
sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym stad;
4)
zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
W ramach sprawowania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, organy Inspekcji:
1)
weryfikują dane zawarte w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem faktycznym;
2)
sprawdzają prawidłowość oznakowania zwierząt i zaopatrzenia bydła i koniowatych w paszporty;
3)
porównują dane uzyskane w wyniku kontroli z danymi zgromadzonymi w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;
4)
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych sporządzają wnioski o dokonanie stosownych korekt lub uzupełnień danych w tych rejestrach;
5)
przekazują protokoły z wykonania czynności kontrolnych Agencji lub podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych.
Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych wykaz osób, które zostały upoważnione do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do rejestrów koniowatych, zwanych dalej "upoważnionymi pracownikami Inspekcji".
Agencja:
1)
udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w biurach powiatowych Agencji w celu umożliwienia wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a-r i pkt 3 lit. a-r, lub sporządzania wydruków tych danych oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s;
2)
przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a-r i pkt 3 lit. a-r, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s;
3)
przeprowadza szkolenia upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a-r i pkt 3 lit. a-r, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s.
1.
Podmioty prowadzące rejestry koniowatych:
1)
zapewniają upoważnionym pracownikom Inspekcji bezpośredni dostęp do rejestrów koniowatych;
2)
przydzielają upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w rejestrach koniowatych.
2.
Dostęp do danych zawartych w rejestrach koniowatych zapewnia się przez:
1)
udostępnienie elektronicznych nośników informacji albo
2)
przekazanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii kopii tych danych.
3.
Podmioty prowadzące rejestry koniowatych aktualizują dane:
1)
udostępniane przy użyciu elektronicznych nośników informacji - nie rzadziej niż raz dziennie;
2)
przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii - nie rzadziej niż co 7 dni.
1.
Upoważniony pracownik Inspekcji, po okazaniu identyfikatora i podaniu kodu dostępu:
1)
przekazuje Agencji informację o statusie epizootycznym stada w celu wprowadzenia tej informacji do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub dokonuje korekty lub uzupełnienia tej informacji w tym rejestrze - na formularzu udostępnionym przez Agencję albo
2)
bezpośrednio wprowadza informację o statusie epizootycznym stada do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub koryguje tę informację, lub ją uzupełnia.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Agencja wprowadza przekazaną informację o statusie epizootycznym stada do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych bez zbędnej zwłoki.
1.
Upoważniony pracownik Inspekcji może wnioskować o dokonanie korekt lub uzupełnień danych zawartych w:
1)
rejestrach koniowatych w zakresie:
a)
opisu graficznego i słownego,
b)
danych posiadacza koniowatego,
c)
daty zmiany posiadacza koniowatego,
d)
daty padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w rzeźni,
e)
daty kastracji - w przypadku ogiera;
2)
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunków bydło, owce i kozy w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,
b)
danych posiadacza zwierzęcia,
c)
adresu siedziby stada,
d)
numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,
e)
poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,
f)
płci i rasy zwierzęcia,
g)
oznaczenia mięsnego, mlecznego albo kombinowanego typu użytkowego zwierzęcia,
h)
oznaczenia państwa pochodzenia zwierzęcia,
i)
powodu przemieszczenia zwierzęcia,
j)
oznaczenia państwa, do którego zwierzę jest przemieszczane,
k)
daty przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numerów tych siedzib stad,
l)
numeru miejsca unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia - w przypadku gdy były one unieszkodliwione,
m)
daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,
n)
daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
o)
numeru partii uboju zwierzęcia,
p)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,
r)
informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wydanych przez Inspekcję,
s)
statusu epizootycznego stada;
3)
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,
b)
danych posiadacza zwierzęcia,
c)
numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,
d)
poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,
e)
liczby zwierząt w stadzie,
f)
daty przybycia zwierzęcia do stada,
g)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przybyło,
h)
liczby zwierząt, które przybyły do stada,
i)
daty opuszczenia stada przez zwierzę,
j)
numeru siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone,
k)
liczby zwierząt, które opuściły stado,
l)
daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,
m)
daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
n)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,
o)
numeru partii uboju zwierzęcia,
p)
numeru miejsca unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia - w przypadku gdy były one unieszkodliwione,
r)
informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wydanych przez Inspekcję,
s)
statusu epizootycznego stada.
2.
Wniosek o dokonanie korekty lub uzupełnienia danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrach koniowatych upoważniony pracownik Inspekcji, po okazaniu identyfikatora i podaniu kodu dostępu, przekazuje:
1)
Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję albo w formie protokołu - w przypadku rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych;
2)
właściwemu podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych, w formie pisemnej albo przy użyciu elektronicznych nośników informacji - w przypadku rejestrów koniowatych.
3.
Agencja i podmioty prowadzące rejestry koniowatych dokonują korekt lub uzupełnień danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych lub w rejestrach koniowatych, objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, bez zbędnej zwłoki.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych (Dz. U. Nr 131, poz. 1412).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).