Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.561

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO I MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 czerwca 1921 r.
w przedmiocie wykonywania nadzoru państwowego nad kasami chorych w zakresie lecznictwa.

Na mocy art. 97-99 i 105 ustawy z dn. 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. Ust. Rz. P. № 44 por. 272) zarządza się co następuje:
§  1. Naczelnik (dyrektor) wojewódzkiego urzędu zdrowia jest delegatem Ministerstwa Zdrowia Publicznego do właściwego okręgowego urzędu ubezpieczeń, oraz w myśl art. 99 ustawy z d. 19 maja 1920 r. wchodzi w skład okręgowego urzędu ubezpieczeń i współdziała z nim w wykonywaniu nadzoru nad lecznictwem.

Delegatowi Ministerstwa Zdrowia Publicznego do okręgowego urzędu ubezpieczeń służy, z upoważnienia tegoż urzędu, prawo powierzania pewnych czynności, dotyczących wykonywania nadzoru nad lecznictwem kas chorych, poszczególnym podwładnym mu urzędnikom, a mianowicie: inspektorowi lekarskiemu, farmaceutycznemu i lekarzowi powiatowemu.

§  2. Delegat Ministerstwa Zdrowia Publicznego do okręgowego urzędu ubezpieczeń korzysta ze wszelkich potrzebnych w zakresie jego działania sprawozdań, komunikatów i innych materjałów dotyczących działalności kas chorych w dziedzinie lecznictwa, któremi okręgowy urząd ubezpieczeń rozporządza.
§  3. W wypadkach dostrzeżenia usterek, lub nieprawidłowości w działaniu kas chorych w dziedzinie lecznictwa, spraw zdrowotnych i higjeny społecznej, delegat-Ministerstwa Zdrowia Publicznego w okręgowym urzędzie ubezpieczeń ma prawo, w granicach zasadniczej ustawy sanitarnej, stawiać wnioski, które winny być uwzględnione w zarządzeniach okręgowego urzędu ubezpieczeń w granicach jego kompetencji.
§  4. Do czasu powołania okręgowych urzędów ubezpieczeń, wykonywanie państwowego nadzoru nad lecznictwem kas chorych należy do delegata Ministerstwa Zdrowia Publicznego w głównym urzędzie ubezpieczeń, któremu, z upoważnienia tegoż urzędu służy prawo powierzania pewnych czynności nadzorczych naczelnikom (dyrektorom) wojewódzkich urzędów zdrowia, w myśl § 1 niniejszego rozporządzenia.