Nowość Art. 19. - [Prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, wglądu w działalność instytucji] - Wykonywanie mandatu posła i senatora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.907 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.
Art.  19.  [Prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, wglądu w działalność instytucji]
1. 
W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
2. 
Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych.