Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.723

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1921 r.
w przedmiocie wykonywania kary śmierci na obszarze b. dzielnicy pruskiej, położonym poza byłą linją demarkacyjną.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą przepisu, zawartego w ustępie czwartym punktu siedemnastego rozporządzenia Komisarjatu Naczelnej Rady z dnia 13 stycznia 1919 r. dotyczącego sądów doraźnych (Tygodnik Urzędowy Nacz. Rady Lud. № 2 str. 7) rozciąga się na położony poza byłą linją demarkacyjną obszar b. dzielnicy pruskiej przyznany Polsce traktatem pokoju, podpisanym w Wersalu z dnia 28 czerwca 1919 r.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.