Wykonywanie egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1929 r.
o wykonywaniu egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne.

Na podstawie art. 46 § 3 przepisów wprowadzających kodeks postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 314) zarządzam co następuje:
Organa gminne w okręgach sądów apelacyjnych w Lublinie, Warszawie i Wilnie są obowiązane na polecenie władzy sądowej lub prokuratorskiej do egzekwowania w sprawach karnych grzywien, kar pieniężnych, nawiązek, kosztów postępowania i opłat.
Na obszarach sądów apelacyjnych niewymienionych w § 1 przepis tego paragrafu będzie miał zastosowanie w tych gminach, które złożą odpowiednie piśmienne zobowiązanie u naczelnika sądu grodzkiego co do wykonywania egzekucji na polecenie tego sądu, lub także na polecenie prokuratora sądu okręgowego.

Naczelnik sądu grodzkiego zawiadomi o takiem zobowiązaniu prezesa i prokuratora sądu okręgowego.

Organa gminne przeprowadzają egzekucję w zakresie i w trybie przewidzianym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowem w administracji (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 342). Na obszarach wskazanych w § 2 organa gminne nie będą stosowały środków przymusowych, przewidzianych w art. 26 ust. 1 lit. d) powyższego rozporządzenia.

W zakresie wykonania egzekucji służą władzom sądowym i prokuratorskim w stosunku do organów gminnych prócz praw przewidzianych w ustawach postępowania karnego, także prawa służące egzekucyjnej władzy administracyjnej na zasadzie powyższego rozporządzenia.

Upomnienie zobowiązanego przewidziane w art. 27 powyższego rozporządzenia może uskutecznić także sąd lub prokurator w zależności od tego, do kogo należy wykonanie orzeczenia. Organ gminny otrzymawszy polecenie egzekucji przeprowadza ją bez poprzedniego upomnienia zobowiązanego, jeżeli z polecenia jest widoczne, że upomnienia dokonał już sąd lub prokurator.

Polecenie wykonania egzekucji winno zawierać: oznaczenie sądu lub prokuratora zarządzającego egzekucję, imię, nazwisko i adres zobowiązanego, w danym razie inne okoliczności potrzebne do ustalenia jego tożsamości, oznaczenie tytułu wykonawczego, kwotę egzekwowanej należności w sumie ogólnej z wyszczególnieniem pozycyj na nią się składających (§ 1), wzmiankę czy zobowiązanego już upomniano w myśl art. 27 rozporządzenia o postępowaniu przymusowem w administracji, wreszcie wskazanie władzy (kasy), do której kwotę ściągniętą należy odesłać, wymieniając sąd lub prokuratora, który egzekucję nakazał, i sprawę, której egzekucja dotyczy (wzór).
Poza wypadkami, w których egzekucja przez organa gminne jest dopuszczalna, należy przeprowadzić egzekucję według dotychczasowych przepisów (art. 46 § 1 przep. wprow. k. p. k.).

Sąd lub prokurator, zarządzający wykonanie orzeczenia może według tych przepisów spowodować egzekucję także z pominięciem egzekucji przez organa gminne, lub po bezskutecznym wyniku egzekucji przez te organa, jeżeli w poszczególnym wypadku uzna to za odpowiednie celem zapewnienia, skuteczności egzekucji.

Do wynagrodzenia gmin za wykonanie egzekucji w sprawach karnych mają nadal zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 21 lutego 1929 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie egzekucji przez organa gminne na polecenie władz sądowych i prokuratorskich (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 121).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.

Wzór do § 4

Sygn. sprawy: ........

Do

Magistratu ........... w ......................

-------------------

Urzędu Gminnego

Sąd grodzki - Prokurator sądu okręgowego w ................ poleca na zasadzie art. 46 § 3. przep. wprow. k. p. k. z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33 poz. 314) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. o wykonywaniu egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne (Dz. U. R. P. Nr. 47 poz. 386) przeprowadzenie egzekucji przeciwko .......................................... .............................................................. w .................................... na zasadzie wykonalnego wyroku - postanowienia - zarządzenia Sądu okręgowego - grodzkiego w ................. z dnia ........................ 19... r. sygn. akt .................. w sprawie karnej przeciw .............................................................. na sumę łącznie .... Zł. gr. a to tytułem

grzywny ............ Zł. gr.

kary pieniężnej .... Zł. gr.

nawiązki ........... Zł. gr.

kosztów postępowania Zł. gr.

opłaty z art. ...... Zł. gr.

.................... Zł. gr.

.................... Zł. gr.

____________________

Razem. Zł. gr.

Zobowiązanego już upomniano-nie upomniano - w myśl art. 27 rozp. o post. przym. w adm. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 36, poz. 342).

Ściągniętą kwotę należy wpłacić do kasy sądu okręgowego - grodzkiego w ................................................, zaznaczając, że przesłaną kwotę ściągnięto na "Polecenie sądu grodzkiego/prokuratora sądu okręgowegoz dn. /29 Sygn. sprawy ...........; ściągnięto od ............................ ............ (imię i nazwisko) ........ z ... g, potrącono dla gminy .................... z .............. g."

Blankiet nadawczy na ściągniętą kwotę jest załączony; na odwrotnej jego stronie należy zamieścić wzmiankę powyższej treści.

...................... dnia ...................... 19...... r.

miejsce ......................................

pieczęci podpis sędziego-prokuratora