Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1214

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  82.  [Delegacja ustawowa - wzór zgody przewozowej i wzór uprzedniej zgody przewozowej]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgody przewozowej i wzór uprzedniej zgody przewozowej, mając na względzie, aby umożliwiały one jednoznaczną identyfikację strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej oraz stron transakcji, a także zawierały miejsca przeznaczone na dokonywanie poświadczenia oraz oświadczenia, że przedsiębiorcy nie są znane specjalne warunki lub ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży towarów.