Art. 64. - [Delegacja ustawowa - wzory informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej lub jej istotnych części] - Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  64.  [Delegacja ustawowa - wzory informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej lub jej istotnych części]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, wzory informacji o sprzedaży:

1)
materiałów wybuchowych,
2)
broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie,
3)
strzeleckiej broni palnej i istotnych części

- mając na względzie konieczność zapewnienia skutecznej kontroli obrotu materiałami wybuchowymi, bronią palną, w tym strzelecką bronią palną i istotnymi częściami, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w przypadku braku możliwości ewidencjonowania transakcji obrotu dotyczących strzeleckiej broni palnej i istotnych części w SRB.