Art. 63. - [Obowiązek informowania Policji lub organu wojskowego o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej lub jej istotnych części] - Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  63.  [Obowiązek informowania Policji lub organu wojskowego o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej lub jej istotnych części]
1. 
Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować o dokonanej sprzedaży:
1)
materiałów wybuchowych podmiotom wymienionym w art. 61 ust. 2 pkt 1 - komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę nabywcy,
2)
broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, osobom fizycznym, przedsiębiorcom albo innym podmiotom wymienionym w art. 61 ust. 3 pkt 1-4 i 6 - komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu albo siedzibę nabywcy albo organ wojskowy, który wydał zaświadczenie uprawniające do nabycia broni,
3)
strzeleckiej broni palnej lub istotnych części osobom fizycznym, przedsiębiorcom albo innym podmiotom wymienionym w art. 61 ust. 3 pkt 1-4 i 6 w przypadku określonym w art. 119 ust. 1 - komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu albo siedzibę nabywcy albo organ wojskowy, który wydał zaświadczenie uprawniające do nabycia strzeleckiej broni palnej lub istotnych części

- w terminie 5 dni roboczych.

2. 
Informacja o dokonanej sprzedaży zawiera:
1)
dane identyfikujące sprzedawcę:
a)
imię i nazwisko oraz adres miejsca stałego pobytu albo firmę lub nazwę przedsiębiorcy i adres siedziby,
b)
numer koncesji,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
dane identyfikujące nabywcę:
a)
imię i nazwisko oraz adres miejsca stałego pobytu albo firmę lub nazwę przedsiębiorcy albo podmiotu i adres siedziby,
b)
numer koncesji - jeżeli dotyczy,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku nabywcy innego niż osoba fizyczna,
d)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości oraz organ, który wydał dokument tożsamości - w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna;
3)
dane identyfikujące osobę upoważnioną do odbioru materiałów wybuchowych albo broni:
a)
imię i nazwisko,
b)
nazwę oraz serię i numer dokumentu tożsamości, a także organ wydający dokument tożsamości,
c)
dane identyfikujące dokument uprawniający do odbioru materiałów wybuchowych albo broni: nazwę, datę i numer dokumentu oraz oznaczenie wystawcy dokumentu;
4)
datę i miejsce sprzedaży;
5)
dane identyfikujące:
a)
materiały wybuchowe:
nazwę handlową materiału wybuchowego,
oznaczenie producenta,
numer partii,
rok produkcji,
masę materiału wybuchowego,
dodatkowe oznaczenia fabryczne materiału stosowane przez producenta,
b)
broń palną inną niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie:
oznakowanie,
państwo wytworzenia zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012,
kaliber,
markę,
(uchylone),
c)
strzelecką broń palną oraz istotne części:
oznakowanie,
kaliber,
markę,
kategorię, podkategorię i typ,
oznakowanie istotnych części, jeżeli jest inne od oznakowania na szkielecie lub komorze zamkowej broni,
określenie istotnej części - spośród wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 4

- będące przedmiotem sprzedaży;

6)
dane identyfikujące dokument uprawniający do nabycia: nazwę, datę i numer dokumentu, oraz oznaczenie wystawcy dokumentu.