Art. 56. - [Obowiązek oznakowania wprowadzanej do obrotu broni i jej istotnych części] - Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  56.  [Obowiązek oznakowania wprowadzanej do obrotu broni i jej istotnych części]
1. 
Do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się wyłącznie broń palną, w tym strzelecką broń palną, i istotne części, oznakowane zgodnie z art. 44.
2. 
Oznakowanie broni palnej, w tym strzeleckiej broni palnej, i istotnych części, przekazywanych z zapasów państwowych formacji uzbrojonych zawiera dodatkowo oznaczenie pozwalające na identyfikację podmiotu przekazującego w postaci oznakowania dwiema albo trzema drukowanymi literami ich skróconej nazwy.
3. 
Importowaną broń palną, w tym strzelecką broń palną i istotne części, na których nie umieszczono niepowtarzalnego, czytelnego i trwałego oznakowania odpowiadającego oznakowaniu, o którym mowa w art. 44, oznakowuje się lub uzupełnia oznakowanie przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie po przywozie do Unii Europejskiej.
4. 
Strzelecka broń palna i jej istotne części oznakowane cyrylicą lub alfabetem greckim oraz rzymskim systemem liczbowym mogą być przedmiotem obrotu, jeżeli ich oznakowanie jest zgodne z art. 44 ust. 2, 2a, 2c i 2d.