Art. 44. - [Znakowanie broni palnej] - Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  44.  [Znakowanie broni palnej]
1. 
Każdy egzemplarz broni palnej, w tym strzeleckiej broni palnej, i każda istotna część podlegają oznakowaniu przez wytwórcę niezwłocznie po wytworzeniu.
2. 
Strzelecką broń palną oznakowuje się niepowtarzalnym, czytelnym i trwałym oznakowaniem, które obejmuje:
1)
imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy lub oznaczenie handlowe;
2)
państwo lub miejsce wytworzenia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012, str. 7), zwanym dalej "rozporządzeniem 1106/2012";
3)
numer seryjny i rok wytworzenia, jeśli nie został zawarty w numerze seryjnym;
4)
model - w miarę możliwości.
2a. 
Minimalna wielkość czcionki użytej do oznakowania wynosi 1,6 mm. W przypadku gdy rozmiar istotnej części nie pozwala na użycie czcionki tej wielkości, dopuszczalne jest użycie mniejszej czcionki.
2b. 
Do oznakowywania stosuje się alfabet łaciński i cyfry arabskie.
2c. 
Oznakowanie nanosi się, wykorzystując techniki:
1)
głębokiego grawerowania laserowego;
2)
grawerowania klasycznego;
3)
cechowania ręcznego z użyciem stempli lub numeratorów;
4)
znakowania mikropunktowego.
2d. 
W przypadku szkieletów i komór zamkowych strzeleckiej broni palnej wykonanych z materiałów niemetalowych, w szczególności z polimerów syntetycznych lub żywic syntetycznych oraz ich kompozytów wzmocnionych włóknami, w szczególności włóknami węglowymi lub szklanymi, oznakowania dokonuje się przez:
1)
umieszczenie oznakowania na metalowej płytce osadzanej na stałe w materiale szkieletu lub komory zamkowej w taki sposób, że płytki nie można łatwo usunąć, a jej usunięcie powoduje zniszczenie części szkieletu lub komory zamkowej;
2)
zastosowanie techniki ubytkowej, z zachowaniem wymogów wielkości oznakowania określonych w ust. 2a.
3. 
Oznakowanie, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się na szkielecie, komorze zamkowej lub zamku strzeleckiej broni palnej.
4. 
Istotne części oznakowuje się w sposób wskazany w ust. 2, a w przypadku gdy rozmiar istotnej części nie pozwala na umieszczenie na niej pełnego oznakowania, oznakowuje się ją co najmniej numerem seryjnym lub kodem alfanumerycznym albo cyfrowym.
5. 
Broń palną inną niż strzelecka broń palna oznakowuje się niepowtarzalnym, czytelnym i trwałym oznakowaniem, które obejmuje co najmniej:
1)
nazwę wytwórcy lub oznaczenie handlowe;
2)
numer seryjny i rok wytworzenia, jeśli nie został zawarty w numerze seryjnym.
6. 
Oznakowanie, o którym mowa w ust. 2, 4 i 5, może obejmować znak towarowy wytwórcy lub producenta.