Art. 24. - [Cofnięcie koncesji lub zmiana jej zakresu] - Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  24.  [Cofnięcie koncesji lub zmiana jej zakresu]
1. 
Organ koncesyjny cofa koncesję, gdy:
1)
wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej;
2)
jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego;
3)
przedsiębiorca nie podjął wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji w terminie określonym w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji;
4)
przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna przestał spełniać warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zakresie posiadania co najmniej dwóch osób będących członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo dwóch osób, z których jedna jest członkiem organu zarządzającego przedsiębiorstwa, a druga uprawnionym do kierowania działalnością określoną w koncesji prokurentem lub pełnomocnikiem, spełniających warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i pomimo wezwania organu koncesyjnego w terminie 3 miesięcy nie spełnił tych warunków;
5)
przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone w art. 10 ust. 1:
a)
pkt 1 lit. g,
b)
pkt 2 - w zakresie spełniania przez osoby w nim wymienione warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. g,
c)
pkt 3 lit. a;
6)
przedsiębiorca przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. f lub pkt 2 w zakresie spełniania przez osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. f;
7)
przedsiębiorca uniemożliwia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione organy.
2. 
Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, gdy przedsiębiorca:
1)
w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą określonej w koncesji;
2)
rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, wynikające z przepisów prawa.
3. 
Organ koncesyjny może cofnąć koncesję, gdy:
1)
została ogłoszona upadłość lub w przypadku likwidacji przedsiębiorcy;
2)
przedsiębiorca przestał spełniać warunek określony w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. h lub pkt 2 w zakresie spełniania przez osoby w nim wymienione warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. h;
3)
przedsiębiorca nie zawiadomił organu koncesyjnego w terminie określonym w art. 27 ust. 1 pkt 2 o podjęciu wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji;
4)
przedsiębiorca, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, albo osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji nie przedstawiły organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia utraty ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3;
5)
wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów lub akcji przedsiębiorcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, jeżeli jest to w interesie publicznym.
4. 
Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres, gdy przedsiębiorca:
1)
nie zawiadomił organu koncesyjnego w terminie o zmianach określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3;
2)
utrudnia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione organy;
3)
nie wdrożył w terminie lub zaprzestał stosowania systemu oceny jakości produkcji, o którym mowa w art. 41.