Art. 107. - [Profil broni] - Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  107.  [Profil broni]
1. 
Profil broni zakłada:
1)
przedsiębiorca, który wytworzył strzelecką broń palną lub istotną część - w przypadku ich wytworzenia;
2)
przedsiębiorca, który przyjął do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia strzelecką broń palną lub odrębną istotną część, niezarejestrowane w SRB - w przypadku ich przyjęcia;
3)
przedsiębiorca, który nabył strzelecką broń palną lub odrębną istotną część, niezarejestrowane w SRB - w przypadku ich nabycia;
4)
organ właściwy do wydawania pozwoleń na broń oraz zaświadczeń uprawniających do nabycia broni - w przypadku zgłoszenia nabycia przez osobę uprawnioną na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji strzeleckiej broni palnej lub odrębnej istotnej części, niezarejestrowanych w SRB;
5)
przedsiębiorca, który dokonał rozkompletowania lub odzysku strzeleckiej broni palnej - dla istotnej części wydzielonej w wyniku rozkompletowania lub odzysku.
2. 
W profilu broni zamieszcza się:
1)
kategorię i podkategorię strzeleckiej broni palnej;
2)
rodzaj strzeleckiej broni palnej;
3)
typ strzeleckiej broni palnej;
4)
markę;
5)
oznakowanie, zawierające numer seryjny;
6)
kaliber;
7)
oznakowanie istotnych części, jeżeli jest inne od oznakowania na szkielecie, zamku lub komorze zamkowej broni;
8)
określenie rodzaju istotnej części - spośród wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 4 - w profilu dotyczącym istotnej części.
3. 
(uchylony).