§ 2. - Wykonanie w stosunku do obywateli Związku Socjalistycznych Republik Rad art. 40 ustawy o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.60.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1930 r.
§  2.
Sądy, notarjusze i pisarze hipoteczni nie mogą. sporządzać ani legalizować dokumentów, odnoszących się do czynności prawnych o charakterze majątkowym, dokonywanych przez obywatela Z, S. R. R., przed złożeniem przez osobę interesowaną zaświadczenia Ministerstwa Skarbu, że niema przeszkód do dokonania danej czynności prawnej.