Wykonanie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.54.344

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 15 czerwca 1939 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 249) zarządzam co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym powołane są artykuły bez bliższego określenia, oznaczają one artykuły ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 249).
Zaległe raty rent wypowiedzianych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o przedterminowej spłacie niektórych rent Banków Rentowych (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 627) przyjmuje się do konsolidacji wraz z odsetkami, których kwotę obniża się o 1/3, stosownie do art. 8 ust. (1).
Należności z tytułu tzw. "wolnych żniw" (art. 8 ust. (1)) obejmuje się konsolidacją tylko wówczas, gdy należności te zostały lub zostaną wypowiedziane przez Państwo przed dniem 1 lipca 1939 r. w związku ze zmianą właściciela osady rentowej.
W celu stwierdzenia, czy zachodzą okoliczności, wymienione w art. 9 ust. (2), należy ustalić, czy zostały objęte konsolidacją raty zaległe, płatne po dniu 1 października 1934 r., a mianowicie w okresie od 1 października 1934 r. do 30 września 1937 r. (art. 7 ust. (2)).
Renty w kwocie 1 marki rocznie nie należą do rent stałych w rozumieniu art. 11 ust. (2).
Pożyczki, nie przekraczające 200 złotych (art. 11 ust. (3)), rozkładane będą na spłaty 8-letnie, jeżeli wynoszą co najmniej 175 złotych. Pożyczki mniejsze rozkładane będą na okresy odpowiednio krótsze, uwzględniając w miarę możności dla pożyczek powstałych z konsolidacji należności amortyzacyjnych, termin amortyzacji przewidziany w dotychczasowych kontraktach.
1.
Za sumę, która korzystała z zabezpieczenia hipotecznego przed konsolidacją, uważa się przy należnościach amortyzacyjnych nieumorzoną część kapitału, przy należnościach stałych zaś sumę skapitalizowanej należności z doliczeniem (zarówno przy należnościach amortyzacyjnych, jak i stałych):
1)
sumy nie zapadłych na dzień 1 lipca 1939 r. rat, które powstały z rozłożenia zaległości z okresu przed 1 października 1934 r.;
2)
rat należności z tytułu zaległych rent i sum hipotecznych b. Komisji Kolonizacyjnej, powstałych z rozłożenia zaległości, jeżeli płatność rozłożonych należności przypadała w czasie od 1 października 1934 r. do 30 września 1937 r. i jeżeli płatne w tym czasie raty nie zostały uregulowane.
2.
Przepisu o doliczaniu rat, wymienionych w pkt 1) i 2) ust. 1, nie stosuje się do należności, które w dniu 23 kwietnia 1938 r. pozostawały w administracji Lasów Państwowych, oraz do należności tego samego typu, które ujawnione zostały po tym terminie i przejęte, do administracji bezpośrednio przez Państwowy Bank Rolny (art. 19).
Za sumę renty stałej, która korzystała z zabezpieczenia rzeczowego (art. 12 ust. (2)), uważa się sumę wykupu renty, ustaloną umownie lub ustawowo na wypadek wypowiedzenia renty przez wierzyciela. Gdy suma wykupu (mnożna) nie wynika z treści księgi gruntowej ani też nie daje się ustalić na podstawie stosunków umownych, istniejących pomiędzy stronami, należy stosować mnożną 20.
Zaniechanie zabezpieczenia hipotecznego pożyczki konsolidacyjnej dopuszczalne jest tylko w ramach § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 556) zmienionego rozporządzeniem z dnia 6 czerwca 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 338).
1.
Art. 14 ust. (1) stosuje się także do gruntów, określonych w art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216).
2.
Art. 14 ust. (3) stosuje się do należności, które w dniu 23 kwietnia 1938 r. znajdowały się w administracji Lasów Państwowych lub do należności tego samego typu, które ujawnione zostały po tym terminie i przejęte do administracji bezpośrednio przez Państwowy Bank Rolny,
Wymienienie nazwiska dłużnika lub właściciela nieruchomości w oświadczeniu Państwowego Banku Rolnego (art. 15) nie jest konieczne. Niedoręczenie przez pocztę tego oświadczenia nie ma wpływu na skuteczność konsolidacji.
Przewidziane w art. 17 wypowiedzenie rent i innych należności przez dłużnika nie jest zależne od zachowania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.