Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU, WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 22 marca 1921 r.
w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 9 grudnia 1920 r. o uchyleniu dekretu o sekwestrze skór i garbników z dnia 7 lutego 1919 roku.

Na zasadzie ustawy z dnia 9 grudnia 1920 r. w sprawie uchylenia dekretu w przedmiocie sekwestru skór i garbników (Dziennik Ustaw z 1920 r. № 118 poz. 779), zarządza się co następuje:
1) Garbarnie, posiadające skóry z przydziału do dn. 23 grudnia 1920 r. jakoteż wszystkie te, która takowe otrzymują z przydziału Ministerstwa Przemysłu i Handlu po tym terminie, obowiązane są przedstawić je po wykończeniu rządowym Komisjom Odbiorczym podług cen ustalonych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, w następujących, nieprzekraczalnych terminach od chwili otrzymania skór do przerobu:
skórytwarde i pasowe dębowej wyprawywciągu6miesięcy,
"miękkie dębowej wyprawy""4"
"chromowej wyprawy""2"
"końskie""5"
2) Spółka Akcyjna skupu i sprzedaży skór surowych i garbników, składnice zbiórki skór surowych w Małopolsce, agenci Spółki Akcyjnej w byłym zaborze rosyjskim i wogóle wszystkie osoby prawne i fizycznego, trudniące się skupem skór surowych sekwestrowych, obowiązane są wszystkie skóry surowe, zakupione po cenach kontyngensowych do dn. 23 grudnia 1920 r., a nawet i po tym terminie w wypadkach, gdy zakup po cenie kontyngensowej zostanie udowodniony, oddać do dyspozycji Ministerstwa Przemysłu i Handlu celem przydziału tychże do przeróbki garbarniom w myśl rozdzielnika Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
3) Zwolnione przez Komisje Odbiorcze skóry kontyngensowe podlegają ostemplowaniu pieczęcią "zwolnione", aż do chwili wyczerpania całego zapasu skór kontyngensowych.
4) Winni niestosowania się do powyższych przepisów pociągnięci zostaną do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującemi ustawami.
5) Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.