Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.76.519

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 sierpnia 1920 r.
w wykonaniu Ustawy z dnia 8/8 1920 Dz. U. № 50 poz. 305 w przedmiocie wprowadzenia podatki od skrzynek depozytowych.

Art.  1.

Ustawa o podatku od skrzynek depozytowych obowiązuje od 1 lipca 1920 roku na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a podatek ten opłacają wszystkie bez wyjątku osoby prawne i fizyczne, które skrzynki depozytowe odnajmują lub posiadają w celach odnajmu.

Art.  2.

Podstawę wymiaru podatku stanowi ilość i rozmiar skrzynek depozytowych wedle stanu z dniem 1 stycznia każdego roku podatkowego (art. 3) dla wymiaru zaś podatku za czas od 1 lipca do końca roku 1920 wedle stanu z dniem 1 lipca 1920 r. (art. 5 ustęp drugi). drugi).

Jeżeli oddział skrzynek depozytowych otworzono w ciągu roku podatkowego, wówczas dla obliczenia podatku miarodajną jest ilość i wymiar skrzynek depozytowych w pierszym dniu tego ćwierćrocza, od którego rozpoczyna się obowiązek podatkowy (art. 10).

Art.  3.

Osoby obowiązane do opłacania podatku, mają same obliczyć przypadający podatek (art. 5 ustawy) od ilości przeznaczonych do odnajmu skrzynek depozytowych wedle stawek zawartych w art. 4 i łączną sumą tego podatku wpłacić w tej kasie skarbowej (w b. zaborze austriackim w tym urzędzie podatkowym, zaś w b. zaborze pruskim w tej kasie komunalnej ściągającej bezpośrednie podatki państwowe) w której okręgu znajduje się oddział skrzynek depozytowych, należących do płatnika najpóźniej do 31 stycznia każdego roku, a za 11 półrocze 1920 roku najpóźniej do dnia 31 sierpnia 1920 r.

Jeżeli oddział skrzynek depozytowych otworzony został dopiero w ciągu roku, podatek winien być za ten rok obliczony i uiszczony w terminie do końca pierwszego miesiąca tego ćwierćrocza, od którego rozpoczął się obowiązek podatkowy t.j. najpóźniej do 31 stycznia - 30 kwietnia-3i lipca albo 31 października.

Art.  4.

Stawki podatkowe, wymienione w artykule 4 ustawy określają, wysokość rocznego podatku od jednej skrzynki depozytowej, zatem przypadający łączny podatek oblicza się w ten sposób, że ilość skrzynek depozytowych o objętości każdej z nich do 20.000 cm1, mnoży się przez stawkę podatkową 50 mk., a ilość skrzynek depozytowych o objętości ponad 20 000 cm3 mnoży się przez stawkę podatkową 100 mk. Suma tych oczynów stanowi łączną kwotę. podatku.

Art.  5.

W ciągu 8 dni po upływie terminów do wpłacania podatku, wymienionych w art. 3, płatnicy obowiązani są złożyć Władzy skarbowej pierwszej instancji, w której okręgu znajduje się odnośny oddział skrzynek depozytowych, wykaz obliczonego i zapłaconego przez nich podatku (art. 6) według następującego wzoru:

Płatnik …………………….........................................................................................................

Miejscowość ………………….....................................................................................................

WYKAZ

obliczonego podatku od skrzynek depozytowych za rok .....................

za czas .......................... od ............ do .......... r. ......... Oddział

skrzynek depozytowych otworzono dnia

(wypełnić tylko przy nowo otwartych zakładach).

Ilość skrzynek depozytowych przeznaczonych do odnajmu

Stawka podatkowa od jednej skrzynki depozytowej

Przypadająca suma podatku Mk.

o objętości

wynosi

do 20000 cm3

ponad 20000 cm3

rocznie razem …………………………

(z czego wypada za czas

Od ............................................ do.................................... r. ........................ M.).

Kwotę tę uiszczono dnia ........................................... № kwitu ...................................................

Odpis kwitu kasowego dołącza się.

........................................... dnia .............. r. ….

Podpis płatnika

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć odpis kwitu kasowego.

Art.  6.

Władzami skarbowemi pierwszej instancji, wymienionemi w art. 5 są: na obszarze ziem polskich b. zaboru rosyjskiego Urzędy Skarbowe podatków i opłat skarbowych na obszarze ziem polskich b. zaboru austrjackiego Inspektoraty Skarbowe, a na obszarze ziem polskich b. zaboru pruskiego Przewodniczący powiatowych komisji wymiarowych.

Art.  7.

Dane zawarte w wykazie, złożonym przez płatnika sprawdza władza skarbowa I instancji, przyczem szczególniejszą zwraca uwagę na zawarte w wykazie dane, odnoszące się do ilości skrzynek depozytowych i ich rozmiarów, oraz na to, czy obliczenie podatku odpowiada przepisom ustawy. W razie wątpliwości co do ilości i rozmiarów skrzynek depozytowych władza skarbowa deleguje swego urzędnika do sprawdzenia tych danych na miejscu w lokalu oddziału skrzynek depozytowych Z czynności tej spisuje delegowany urzędnik w obecności płatnika i ud jeno zastępcy protokuł, który obecni przy tej czynności mają podpisać.

Art.  8.

Jeżeli po sprawdzeniu wykazu obliczenia podatków okaże się, że płatnik obliczył i wpłacił podatek w kwocie niższej od przepisanej ustawą, władza skarbowa 1 instancji ma obliczyć przypadającą łączną sumę podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych, wymienionych w art. 4 ustawy potrącić od tej sumy uiszczoną już kwotę podatku i wezwać płatnika zapomocą nakazu płatniczego według załączonego do niniejszego rozporządzenia wzoru do zapłacenia różnicy podatku powiększonej pięciokrotnie.

Pięciokrotne powiększenie dodatkowego podatku, przewidziane w art. 8 ustawy ma nastąpić -zawsze w tych wypadkach, jeżeli z przeprowadzonego na miejscu sprawdzenia okaże się, że płatnik podał w wykazie złożonym Władzy skarbowej nieprawdziwe co do podstaw obliczenia podatku t. j. nie prawdziwą ilość rozmiar skrzynek depozytowych i na podstawie tych danych obliczył i wpłacił do kasy skarbowej podatek w kwocie niższej od przepisanej ustawą.

W innych wypadkach, a w szczególności, jeżeli podatek obliczono i wpłacono w kwocie niższej od przepisanej ustawą tylko wskutek pomyłki rachunkowej mogącej powstać przy mnożeniu stóp depozytowych, lub też dodawaniu kwot podatkowych, przypadających od pojedynczych kategorji tych skrzynek należy obliczyć dodatkowy podatek bez podwyżki pięciokrotnej.

Art.  9.

Podatek dodatkowo wymierzony winien być wpłacony do kasy skarbowej w ciągu 14 dni. licząc od dnia doręczania wezwania w razie niezapłacenia go w tym terminie, ma być ściągnięty z odsetkami za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie, licząc od dnia piętnastego po doręczeniu nakazu płatniczego.

Jeżeli dodatkowy podatek wymierzono w wypadkach, przewidzianych w art. 8 ustęp 3 tylko w pojedynczej wysokości, odsetki za zwłokę liczyć należy już od dnia ustawowego terminu płatności podatku (art. 3).

Art.  10.

Przeciw nakazowi płatniczemu (art. 8) służy płatnikowi prawo wniesienia odwołania do władzy skarbowej drugiej instancji za pośrednictwem władzy skarbowej, która go wezwała do zapłacenia dodatkowego podatku w ciągu czterech tygodni, licząc od następnego dnia po doręczeniu odnośnego wezwania.

Art.  11.

Za nieprzedłożenie wykazu obliczenia podatku w przepisanym terminie (art. 11) władza skarbowa pierwszej instancji (art. 6) nakłada grzywnę pisemnem orzeczeniem karnem, w którem należy zaznaczyć, że przeciw temu orzeczeniu karnemu służy prawo rekursu do władzy skarbowej drugiej instancji do dni 8 od doręczenia orzeczenia karnego za pośrednictwem władzy skarbowej pierwszej instancji. Zarazem należy wezwać płatnika do zapłacenia tej grzywny pod rygorem egzekucji w ciągu dni czternastu, licząc od dnia doręczenia orzeczenia karnego, tudzież w razie potrzeby także do złożenia żądanego wykazu w pewnym ściśle oznaczonym terminie pod zagrożeniem nałożenia ponownej grzywny.

Minister Skarbu:

Wzór do par. 8 pop. wyk.

Do ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....... w ……………………………….

………………………………….

NAKAZ PŁATNICZY

Na zasadzie ustawy z dnia 8 czerwca 1920 r. Dz. Pr. Ks 50 poz. 305/2(1-wyrnicra się dodatkowy podatek od skrzynek depozytowych (safes)

na rok ....................................................................................................

jak następuje:

za czas od ………………………….. do ……………………………..

Ilość skrzynek depozytowych przeznaczonych do odnajmu

Stawka podatkowa od jednej skrzynki depozytowej

Przypadająca suma podatku Mk.

o objętości

wynosi

do 20000 cm3

50 mk.

ponad 20000 cm3

100 mk.

rocznie razem ..................................

z czego wypada za czas

od ……………… do ……….………… r. ……………………. mk)

wpłacono dnia ………………… № kwitu .....…………………. mk)

wpia.iono dnia........................ .... .N"° kwitu.... ... mk.)

należy się dodatkowo wpłacić ………………………………….. mk.

do tego 4 krotna podwyżka w mysi art. 8.

wyż powołanej ustawy. ................................................................ mk.

Razem ................................ mk.

którą to kwotę uiścić należy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego uszu w Kasie Skarbowej (Urzędzie podatkowym, Kasie Komunalnej)

W razie niezapłacenia powyższej kwoty w przepisanym terminie nastąpi ściągnięcie tejże w drodze egzekucji wraz z odsetkami za zwłoką w wysokości 1% miesięcznie. Przeciw temu nakazowi można wnieść odwołanie do władzy skarbowej drugiej instancji za pośrednictwem podpisanej władzy w ciągu czterech tygodni od dnia doręczenia nakazu płatniczego.

Odwołanie nie wstrzymuje obowiązku zapłacenia podatku.

……………… dnia …………...............

Naczelnik Urzędu:

Przewodniczący Komisji wymiarowej

SPROSTOWANIE

1) W № 76 po rozporządzeniu Ministra Skarbu w wykonaniu ustawy w przedmiocie wprowadzenia podatku od skrzynek depozytowych, wydrukowanem pod pozycją 519, należy na stronie 1367 umieścić słowa "Warszawa, dnia 2 sierpnia 1920 r."