Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.97.835

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 3 września 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju.

Na podstawie ust. 3 art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 811) zarządza się co następuje:
Wypełnienie przez przedsiębiorstwo przewozowe obowiązku, ciążącego na niem z mocy wyżej powołanej ustawy, polega:
a)
na zezwoleniu na korzystanie - przed wszystkiemi innemi osobami - ze środka przewozowego na przestrzeni odnośnej linji komunikacyjnej osobom, wykazującym się zleceniem na przejazd (przewóz), wydanem przez właściwą władzę (§ 2);
b)
w wypadku przewidzianym przez powołaną wyżej ustawę - na przewiezieniu - przed wszystkiemi innemi przedmiotami przeznaczonemi do przewozu - sprzętu wojskowego na podstawie zlecenia na przejazd (przewóz), wydanego przez właściwą władzę (§ 2).
Prawo wystawiania zleceń na przejazd (przewóz) przysługuje powiatowemu komendantowi uzupełnień i dowódcy (komendantowi, kierownikowi) oddziału (zakładu) wojskowego (wzór w załączniku).

Zlecenie na przejazd (przewóz) ma być wypełnione, podpisane i zaopatrzone w pieczęć okrągłą.

Korzystający ze zlecenia na przejazd (przewóz) powinien wymienić je w kasie biletowej, a jeśli kasy niema - u konduktora na bilet jazdy, szeregowcy i podoficerowie rezerwy (pospolitego ruszenia) - w klasie najniższej, oficerowie rezerwy (pospolitego ruszenia) - w klasie wyższej.

Zlecenie na przejazd (przewóz) niewykorzystane należy zwrócić bezzwłocznie władzy, która je wystawiła.

Przedsiębiorca, który przewozu dokonał, powinien przedstawić zlecenie na przejazd (przewóz) tej władzy, która zlecenie wystawiła, celem otrzymania wynagrodzenia za przewóz. Jednocześnie powinien on przedstawić odpis lub wyciąg z taryfy zastosowanej do danego przewozu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Zlecenie na przejazd (przewóz)

grafika