Wykonanie ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.61.477

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 sierpnia 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.

Na podstawie art. 2, 5 i 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 447) zarządzam co następuje:
Przepisy ogólne.
1)
Artykuły, wymienione w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia, oznaczają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 447); ustawa ta będzie oznaczana w rozporządzeniu niniejszym nazwą "ustawa o środkach finansowych dla kształtowania cen artykułów rolniczych".
2)
Paragrafy, wymienione w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia, oznaczają przepisy tego rozporządzenia.
3)
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa o opłacie bez bliższego określenia, należy rozumieć opłatę, ustalaną przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych na podstawie art. 4 ust. (2) ustawy o środkach finansowych dla kształtowania cen artykułów rolniczych.
4)
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa o urzędach celnych, należy rozumieć urzędy celne, położone w okręgach administracyjnych Dyrekcyj Ceł: w Warszawie, Lwowie, Mysłowicach i Poznaniu.
5)
Skrót "izba skarbowa" oznacza również Urząd Wojewódzki Śląski (Wydział Skarbowy) w Katowicach.
Od wydanych w pierwszej instancji orzeczeń władz, powołanych w rozporządzeniu niniejszym, można wnieść odwołanie do władzy bezpośrednio wyższej, której decyzja w administracyjnym toku instancji jest ostateczna.

Odwołanie powinno być wniesione w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po doręczeniu orzeczenia, za pośrednictwem władzy, która wydała orzeczenie.

Rokiem obrachunkowym dla zakładów przemiału zboża oraz dla zakładów hurtowej sprzedaży mąki i kaszy jest okres czasu od dnia 1 sierpnia jednego roku do dnia 31 lipca następnego roku (Okres kampanii zbożowej).

Przedmiot opłaty.

1)
Opłacie podlegają wszelkie gatunki:
a)
mąki żytniej, pszennej i jęczmiennej oraz
b)
kaszy pszennej i jęczmiennej,

zarówno wytworzonej w kraju, jak i sprowadzonej z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska, z wyjątkiem mąki i kaszy pochodzenia krajowego, przeznaczonej do spożycia we własnym gospodarstwie producenta lub pracownika rolnego (§ 36 ust. 2, 3 i 4).

2)
Również podlega opłacie mąka żytnia, pszenna i jęczmienna, zawarta w wyrobach mącznych, przywożonych z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska, z wyjątkiem pieczywa (chleb, bułki), przywożonego w ruchu podróżnych w ilości 1 kg na osobę.
1)
W rozumieniu ustawy o środkach finansowych dla kształtowania cen artykułów rolniczych:
1)
mąka jest to produkt, otrzymany z ziarn żyta, pszenicy lub jęczmienia przez zmielenie, o zawartości do 2,2% popiołu w suchej substancji; śrut żytni i pszenny, zawierający do 2,2% popiołu w suchej substancji, uważa się za mąkę;
2)
kasza jest to produkt, otrzymany z ziarn pszenicy lub jęczmienia przez obłuskanie i rozdrobnienie względnie tylko obłuskanie lub rozdrobnienie; śrutu jęczmiennego nie uważa się za kaszę.
2)
Za wyroby mączne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się następujące wyroby z mąki żytniej, pszennej lub jęczmiennej:
a)
pieczywo zwykłe bez cukru (chleb, bułki), suchary, mace,
b)
makarony, kluski i inne wyroby z ciasta - niewypieczone,
c)
wszelki krochmal pszenny.
W przypadku zmieszania mąki, podlegającej opłacie, z inną mąką lub innymi produktami przemiału należy mieszaninę taką traktować jako mąkę w całości podlegającą opłacie.
1)
W razie podniesionych przez organa kontrolujące lub osoby zainteresowane wątpliwości, czy dany produkt podlega opłacie, organ kontrolujący pobiera dwie próby mąki lub kaszy w ilości 100 gr każda i po urzędowym ich zabezpieczeniu jedną prześle do Państwowego Zakładu Higieny lub najbliższej jego filii, a drugą pozostawi w przedsiębiorstwie. Z tej czynności należy spisać odpowiedni protokół, uwidocznić w nim ilość kwestionowanej mąki lub kaszy i przedstawić go właściwemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych.
2)
Wynik badania Państwowego Zakładu Higieny lub jego filii jest miarodajny dla rozstrzygnięcia wątpliwości i ewentualnego wymiaru opłaty.
3)
O ile wątpliwości, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zostały podniesione przez organ kontrolujący, badanie próby odbywa się na koszt Skarbu Państwa; o ile zaś wątpliwości te podniósł przedsiębiorca, badanie próby odbywa się na jego koszt.

Wysokość opłaty.

1)
Wysokość opłaty ustala Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oddzielnym rozporządzeniem.
2)
Do opłaty od mąki i kaszy nie pobiera się żadnych dodatków.

Obowiązek uiszczenia i termin płatności opłaty.

1)
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili wprowadzenia mąki lub kaszy do wolnego obrotu.
2)
Od mąki i kaszy, wytworzonej w kraju, opłata powinna być uiszczona przed wydaniem tych produktów z zakładów przemiału zboża do obrotu handlowego lub do zakładów przetwórczych, stanowiących własność zakładów przemiału zboża.
3) 3
Przy przywozie mąki lub kaszy albo wyrobów mącznych z zagranicy opłatę należy uiścić przy odprawie celnej.
4) 4
Przy przywozie mąki lub kaszy albo wyrobów mącznych z obszaru W. M. Gdańska opłata powinna być uiszczona przy odprawie przekazowej.
1)
Do uiszczenia opłaty od mąki i kaszy obowiązane są osoby, które wprowadzają te produkty do wolnego obrotu.
2)
Od mąki i kaszy, wyrobionej w kraju, uiszczają opłatę przedsiębiorcy zakładów przemiału zboża lub posiadacze tych produktów, zwolnionych od opłaty, jako przeznaczonych do spożycia we własnym gospodarstwie, o ile w następstwie zmiany ich przeznaczenia wprowadzają je do obrotu handlowego.
3) 5
Przy przywozie mąki lub kaszy albo wyrobów mącznych z zagranicy do uiszczania opłaty obowiązana jest osoba uprawniona do rozporządzania towarem w rozumieniu przepisów celnych.
4) 6
Przy przywozie mąki, kaszy lub wyrobów mącznych z obszaru W. M. Gdańska obowiązana jest uiścić opłatę osoba, dla której wedle dowodów przekazowych przeznaczona jest przesyłka.
Opłata nieuiszczona w terminie podlega ściągnięciu przymusowemu w trybie administracyjnym.

Uiszczenie opłaty.

1)
Za podstawę obliczenia opłaty służy waga brutto mąki lub kaszy (waga produktu wraz z workiem).
2)
Przy przywozie wyrobów mącznych z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska za podstawę obliczenia należnej opłaty służy ilość mąki, zawarta w przywiezionych wyrobach, przy czym przyjmuje się następującą zawartość mąki:
a)
w pieczywie pszennym i sucharach oraz w makaronach, kluskach i innych wyrobach z ciasta niewypieczonych - 85%,
b)
w pieczywie żytnim - 75%,
c)
w pieczywie pszenno-żytnim - 80%,
d)
w macach i we wszelkim krochmalu pszennym - 95%

wagi netto; o ile wyroby mączne znajdują się w opakowaniach o wadze 2 kg i mniej, ilość zawartej w nich mąki oblicza się według podanych wyżej norm w stosunku do wagi towaru wraz z bezpośrednim opakowaniem.

1)
Opłatę uiszcza się przez umieszczenie na opakowaniu z mąką lub kaszą odpowiednich etykiet, o których mowa w §§ 19-28.
2)
O ile opłata w ten sposób nie zostanie uiszczona, wymierza opłatę urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych.
3) 8
Opłatę od mąki, zawartej w wyrobach mącznych, przywożonych z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska, uiszcza się gotówką bez nabywania etykiet.
1)
Przy przywozie mąki i kaszy oraz wyrobów mącznych z zagranicy opłatę wymierza urząd celny, załatwiający odprawę celną.
2)
Przy przywozie mąki i kaszy oraz wyrobów mącznych z obszaru W. M. Gdańska opłatę wymierza odbiorczy urząd przekazowy.

Odpowiedzialność rzeczowa.

1)
Mąkę i kaszę w razie nieuiszczenia od nich ustanowionej opłaty przy wprowadzaniu do wolnego obrotu-może władza skarbowa zająć bez względu na prawa osób trzecich celem pokrycia należnej opłaty.
2)
Władzy skarbowej przysługuje również prawo zajęcia wyrobów mącznych, wytworzonych z mąki, od której opłata nie została uiszczona, bez względu na prawa osób trzecich, celem pokrycia należnej opłaty.

Zwrot opłaty.

Zwrot opłaty następuje:
a)
w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że opłata została uiszczona nienależnie,
b) 10
w przypadku wywozu za granicę lub na obszar W. M. Gdańska mąki i kaszy, od której opłata została uiszczona (§ 33 i § 33a),
c) 11
(skreślona).

Przedawnienie.

1)
Prawo żądania zwrotu opłaty nienależnie uiszczonej przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia uiszczenia opłaty.
2)
Prawo żądania należnej opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty. Przedawnienie prawa żądania należnej opłaty przerywa każda czynność, podjęta przez władzę skarbową w celu ściągnięcia tej opłaty.

Umorzenie opłaty.

Władza skarbowa II instancji uprawniona jest do umarzania nieściągalmych należności z tytułu opłaty od mąki i kaszy w tym samym zakresie, jak dla podatków pośrednich.

Etykiety, plomby i opakowania.

1)
Wprowadza się etykiety trzech rodzajów:
a)
według załączonego wzoru Nr 1 dla mąki i kaszy, wydanej do obrotu handlowego w okresie obowiązywania opłaty,
b)
według załączonego wzoru Nr 2 dla mąki i kaszy, wydanej do obrotu handlowego w okresie, kiedy pobór opłaty jest zawieszony,
c)
według załączonego wzoru Nr 3 dla mąki i kaszy, przeznaczonej do wywozu za granicę lub na obszar W. M. Gdańska,
2)
Etykiety różnią się między sobą kolorem ramki (obramowania) i kolorem druku.
3)
Ponadto etykiety wzoru Nr 1 będą zróżniczkowane co do koloru ramki (obramowania) w zależności od wagi opakowań z mąką i kaszą, dla których będą przeznaczone.
1)
Na niewypełnionej stronie etykiety zakład przemiału zboża powinien uwidocznić w sposób trwały datę wydania danego opakowania z mąką lub kaszą do obrotu handlowego oraz dane, wymagane przepisami o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki. O ile zakład przemiału zboża umieszcza na opakowaniach z mąką lub kaszą własne etykiety z powyższymi danymi, to na niewypełnionej stronie etykiety skarbowej powinien umieścić tylko datę wydania mąki lub kaszy do obrotu handlowego i nazwę lub firmę swego przedsiębiorstwa.
2)
Ponadto na wypełnionej stronie etykiety eksportowej (wzór Nr 3 do § 19) zakład przemiału zboża powinien uwidocznić w sposób trwały wagę (brutto) worka z mąką lub kaszą, który tą etykietą ma być zaopatrzony.
3)
Izba Skarbowa po uzyskaniu zgody Ministerstwa Skarbu może wprowadzić również inne środki kontrolne, zabezpieczające przed ponownym użyciem tej samej etykiety.
1)
W etykiety należy zaopatrywać się w kasie właściwego terytorialnie urzędu skarbowego.
2)
W wyjątkowych przypadkach izba skarbowa może upoważnić zarządy gmin do sprzedaży i wydawania etykiet.
3)
Etykiety wzoru Nr 1 kasa urzędu skarbowego wydaje po wpłaceniu przez zakład przemiału zboża kwoty, na jaką zamierza on pobrać etykiety.

Etykiety te za zezwoleniem izby skarbowej mogą być wydawane zakładom przemiału zboża również za pokredytowaniem opłaty na przeciąg jednego miesiąca bez żądania od przedsiębiorcy złożenia zabezpieczenia kredytu.

Opłata może być kredytowana jedynie od mąki i kaszy, wytworzonej w kraju.

W wydanym zezwoleniu izba skarbowa określa kwotę, do jakiej opłata może być kredytowana.

Nieuiszczenie pokredytowanej opłaty we właściwym terminie powoduje automatycznie natychmiastową utratę przez przedsiębiorcę prawa do dalszego kredytowania opłaty oraz przymusowe ściągnięcie w trybie administracyjnym nie tylko całej zaległej kwoty z odsetkami od zaległości i kosztami egzekucji, lecz również wszelkich nawet później płatnych kwot kredytowanej opłaty.

Przywrócenie prawa do kredytowania opłaty może nastąpić jedynie za zgodą Ministra Skarbu.

4)
Etykiety wzorów Nr 2 i 3 wydawane są bezpłatnie.
5)
O każdym wydaniu etykiet wzoru Nr 3 kasa urzędu skarbowego niezwłocznie zawiadamia rejon kontroli skarbowej, właściwy dla siedziby zakładu, któremu etykiety te wydano.
6) 13
Odstępowanie i wypożyczanie etykiet osobom trzecim jest zabronione.
7) 14
W razie zniszczenia lub oderwania się etykiety od worka z mąką lub kaszą w czasie ładowania, wyładowywania, przewozu czy też przechowywania tych produktów posiadacz ich obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy rejon Kontroli Skarbowej, który przeprowadzi dochodzenie, oznaczony odpowiednio worek z mąką lub kaszą, od którego oderwana została etykieta, i wyda go posiadaczowi do dalszego obrotu.

Czynności te mają być wykonane najdalej w ciągu tygodnia od daty otrzymania przez rejon Kontroli Skarbowej zawiadomienia o zniszczeniu lub oderwaniu się etykiety od worka.

1)
Etykiety otrzymuje się na podstawie księgi poboru etykiet według załączonego wzoru Nr 4, w której odnośne rubryki wypełnia kasa urzędu skarbowego względnie zarząd gminy (§ 21 ust. 2), zaopatrując każdą pozycję poboru etykiet w pieczęć urzędu (względnie zarządu gminy) i podpis urzędnika upoważnionego. Księga ta powinna być oparafowana przez kasę urzędu skarbowego lub zarząd gminy, upoważniony do wydawania etykiet.
2)
Posiadacz mąki lub kaszy, zwolnionej od opłaty jako przeznaczonej do obrotu gospodarczego (§ 36 ust. 1), o ile w następstwie zmiany przeznaczenia tych produktów zamierza je wprowadzić do obrotu handlowego, nabywa etykiety na podstawie pisemnego zgłoszenia, skierowanego do kasy urzędu skarbowego i potwierdzonego przez miejscowy rejon Kontroli Skarbowej. Zaopatrywanie w tym przypadku worków z mąką i kaszą w etykiety odbywa się w obecności urzędnika Kontroli Skarbowej, który nakłada na etykiety plomby z napisem "Kontrola Skarbowa".
Przy przywozie mąki lub kaszy z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska pobór etykiet odbywa się na podstawie zaświadczenia urzędu celnego lub przekazowego według załączonego wzoru Nr 5.
1)
W przypadku zmiany stawki opłaty niewykorzystane etykiety wzoru Nr 1 winny być wymienione w kasie urzędu skarbowego, w której były nabyte, na nowe etykiety w odpowiedniej równowartości w ciągu 3 dni od daty zmiany stawki opłaty.
2)
Etykiety uszkodzone nie podlegają wymianie.
3)
W razie, gdy Minister Skarbu zarządzi pobór opłaty (art. 4 ust. 3), uprzednio zawieszonej, niewykorzystane etykiety wzoru Nr 2 powinny być zwrócone do kasy urzędu skarbowego, która je wydała, w ciągu 3 dni od daty wprowadzenia poboru opłaty.
Etykietę umieszcza się na opakowaniu w sposób następujący: na oba końce sznurka, zamykającego dostęp do wnętrza worka, należy nanizać etykietę, a następnie zaopatrzyć ją w plombę przedsiębiorstwa tak, aby końce sznurka, przeciągnięte przez etykietę, i sama etykieta zostały wciśnięte między obie części plomby, która powinna być zaciśnięta na etykiecie w tym miejscu, gdzie wydrukowany jest napis: "Miejsce na plombę"; długość sznurka od uchwytu worka do nałożonej na etykietę plomby nie może przekraczać 5 cm.

Sposób zaszycia i zawiązania worka z mąką i kaszą oraz sposób założenia etykiety i plomby przedstawia załączony wzór Nr 6 ze szczegółowym opisem.

Sznurek, zamykający dostęp do wnętrza worka, powinien być jednolity (niesztukowany), bez węzłów.
1)
Zakłady przemiału zboża obowiązane są używać jedynie plomb, których wyrobem trudnią się upoważnione przez Ministerstwo Skarbu przedsiębiorstwa.
2)
Odpowiednie upoważnienie uzyskać mogą osoby fizyczne i prawne, które zgłoszą Ministerstwu Skarbu zamiar wyrobu plomb dla zakładów przemiału zboża, zobowiążą się do uwzględniania wskazanych w upoważnieniu warunków oraz wyrażą zgodę na dokonywanie kontroli wyrobu plomb przez urzędników skarbowych.
3)
Plomby mogą być wtłaczane tylko z twardej blachy i składać się z dwóch części: pierścienia i nakładki. Na nakładce plomby ma być umieszczona nazwa zakładu przemiału zboża. Ponadto Ministerstwo Skarbu ustali dalsze wymogi, którym odpowiadać mają plomby używane przez zakłady przemiału zboża.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wolno wypuszczać z zakładów przemiału zboża do obrotu handlowego opakowań z mąką i kaszą, nie zaopatrzonych w odpowiednie etykiety i przepisowe plomby bez względu na to, czy w chwili wypuszczania mąki i kaszy do obrotu istnieje obowiązek uiszczenia opłaty, czy też obowiązek ten został zawieszony.

Przepis ten odnosi się również do mąki i kaszy, przywożonej z zagranicy lub z obszaru W. M. Gdańska.

1)
Mąka i kasza, przeznaczona do obrotu handlowego, może być pakowana tylko w worki lniane, konopne, bawełniane lub jutowe.
2)
Worki mogą być szyte i łatane tylko od wewnątrz.
3)
Cerowanie, łatanie lub zszywanie worków z zewnątrz jest niedopuszczalne.
1)
Do obrotu handlowego mogą być wypuszczane opakowania z mąką i kaszą jedynie o wadze: 100 kg, 80 kg, 50 kg, 10 kg i 5 kg brutto.
2)
Odchylenia wagi mogą wynosić co najwyżej ± 1%. Wszelkie stwierdzone nadwyżki wagi ponad tę normę podlegają opłacie, którą należy uiścić w ciągu 3 dni od dnia otrzymania orzeczenia wymiarowego.
3)
Rozważanie mąki i kaszy z opakowań, określonych w ust. 1), do opakowań papierowych o wadze mniejszej niż 5 kg brutto, może odbywać się wyłącznie w zakładach detalicznej sprzedaży produktów przemiału.
4)
Rozważanie mąki i kaszy w innych zakładach, jak również rozważanie tych produktów do opakowań o wadze 5 kg i wyżej jest zabronione.

Obrót z zagranicą i z Wolnym Miastem Gdańskiem.

Od opłaty zwolnione są mąka i kasza, Wywożone przez zakłady przemiału zboża za granicę lub na obszar W. M. Gdańska, pod następującymi warunkami:
1)
Worki z mąką i kaszą, przeznaczoną do wywozu za granicę lub na obszar W. M. Gdańska, powinny być zaopatrzone w etykiety eksportowe i plomby zakładu przemiału zboża w sposób, określony w § 25.
2)
W dniu wywozu przesyłki zakład przemiału zboża powinien zapisać ilość wysłanej mąki lub kaszy do księgi obrachunkowej z dokładnym wypełnieniem odnośnych rubryk (§ 56 ust. 1).
3)
Przedsiębiorca zakładu przemiału zboża obowiązany jest, nie później niż po upływie 45 dni od daty wysłania mąki lub kaszy z zakładu, wykazać się wobec organów kontrolujących potwierdzeniem urzędu celnego, względnie przekazowego, o dokonaniu wywozu mąki lub kaszy za granicę lub na obszar W. M. Gdańska.

Potwierdzenie urzędu celnego otrzymuje się w trybie, przewidzianym przepisami celnymi.

Celem otrzymania potwierdzenia urzędu przekazowego należy dołączyć do dokumentów

przewozowych (§ 48) dwa egzemplarze deklaracji wywozowej według załączonego wzoru Nr 8.

4)
Wyszczególnione w ustępie poprzedzającym potwierdzenie wywozu wydaje urząd celny lub przekazowy po sprawdzeniu zawartości i wagi przesyłki.
W razie przeznaczenia skierowanej do wywozu za granicę lub na obszar W. M. Gdańska przesyłki mąki lub kaszy do obrotu handlowego w kraju, zakład przemiału zboża powinien uiścić należną opłatę i dostosować opakowania z mąką lub kaszą pod względem ich wagi, jakości worków i zabezpieczeń (plomby i etykiety) do odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia. Przed dokonaniem tych czynności należy zawiadomić o tym najbliższy Rejon Kontroli Skarbowej, który wydeleguje urzędnika dla nadzorowania tych czynności. Zdjęte etykiety eksportowe nadzorujący urzędnik niszczy przy sporządzeniu odpowiedniego protokołu. Również zakład przemiału powinien w tym przypadku sprostować odnośne zapisy w księdze obrachunkowej (§ 56 ust. 1).
Od mąki i kaszy, wywiezionej ze składów, znajdujących się poza zakładami przemiału zboża, za granicę lub na obszar W. M. Gdańska, uiszczona opłata podlega zwrotowi na następujących warunkach:
1)
Osoba, zamierzająca uzyskać zwrot opłaty, powinna wnieść podanie do właściwej izby skarbowej z dołączeniem wydanego przez urząd celny lub przekazowy potwierdzenia wywozu, stwierdzającego:
a)
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, bądź firmę i siedzibę przedsiębiorstwa wysyłającego,
b)
kraj, do którego wywieziona została mąka i kasza,
c)
datę wywozu mąki i kaszy,
d)
ogólną ilość wywiezionych produktów i ogólną kwotę uiszczonej od nich opłaty,
e)
fakt nienaruszenia oznaczeń zewnętrznych na workach, świadczących o uiszczeniu opłaty.
2)
Izba Skarbowa załatwi wniesione podanie w terminie do dwóch tygodni.
Opłata, uiszczona od mąki, która została zużyta do produkcji wyrobów mącznych, wywiezionych za granicę lub na obszar W. M. Gdańska, może być zwrócona wytwórcy tych wyrobów na następujących warunkach:
1)
Zwrot opłaty może dotyczyć tylko takich wyrobów, w których zawartość mąki wynosi co najmniej 75% ich wagi netto. Na wyjątki od tego przepisu może zezwolić Ministerstwo Skarbu.
2)
Przy zwrocie opłaty przyjmuje się zawartość mąki w poszczególnych wyrobach mącznych według norm, wskazanych w § 12 ust. 2).
3)
Zwrot opłaty będzie przyznawany dopiero wówczas, gdy przypadająca do zwrotu kwota opłaty będzie wynosić co najmniej 50 złotych.
4)
Celem otrzymania zwrotu opłaty wytwórca wyrobów mącznych powinien wnieść odpowiednie podanie do Izby Skarbowej, właściwej dla siedziby wytwórni, dołączając wydane przez urząd celny lub przekazowy potwierdzenie wywozu wyrobów mącznych, stwierdzające:
a)
imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę przedsiębiorstwa wysyłającego,
b)
datę wywozu wyrobów mącznych,
c)
rodzaj, gatunek i ilość wywiezionych wyrobów mącznych,
d)
kraj, do którego wywiezione zostały powyższe wyroby.
5)
Izba Skarbowa przyznaje i asygnuje przedsiębiorcy kwotę opłaty, przypadającej do zwrotu.
Przesyłki mąki i kaszy oraz wyrobów mącznych, przywożone z obszaru W. M. Gdańska, podlegają postępowaniu przekazowemu stosownie do umowy polsko-gdańskiej z dnia 24 października 1921 r., zatwierdzonej ustawą z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr 16, poz. 139).

Obrót mąką i kaszą między zakładami przemiału zboża.

Mąka i kasza, przeznaczona do wywozu za granicę lub na obszar W. M. Gdańska, może być wywieziona z jednego zakładu przemiału zboża do innego zakładu przemiału bez uprzedniego uiszczenia od niej opłaty przy zachowaniu następującego trybu postępowania:
1)
Zakład przemiału zboża, zamierzający przesłać mąkę lub kaszę do innego zakładu przemiału, powinien zgłosić to na piśmie w dwóch egzemplarzach właściwemu Rejonowi Kontroli Skarbowej, który jeden egzemplarz zgłoszenia po poświadczeniu faktu zgłoszenia wydaje zgłaszającemu, a drugi egzemplarz niezwłocznie przesyła do Rejonu Kontroli Skarbowej właściwego dla miejsca przeznaczenia przesyłki.
2)
Zgłoszenie winno zawierać:
a)
nazwę i adres wysyłającego zakładu przemiału,
b)
ilość poszczególnych opakowań przesyłanej mąki lub kaszy oraz ich wagę,
c)
datę wysyłki,
d)
nazwę i adres zakładu przemiału, do którego ma być przesyłka dostarczona,
e)
termin dostawy,
3)
Zgłaszający zakład przemiału powinien dołączyć poświadczony egzemplarz zgłoszenia do przesyłki mąki lub kaszy jako dokument przewozowy.
4)
Rejon Kontroli Skarbowej właściwy dla miejsca przeznaczenia przesyłki sprawdza, czy przesyłka ta nadeszła do zakładu przemiału zgodnie ze zgłoszeniem i czy została zapisana przez odbierający zakład przemiału do księgi obrachunkowej.
5)
Po stwierdzeniu zgodności zgłoszenia ze stanem nadeszłej przesyłki Rejon Kontroli Skarbowej pozostawia jeden egzemplarz zgłoszenia w miejscu przeznaczenia przesyłki jako dokument pozycji przychodowej księgi obrachunkowej, a drugi po potwierdzeniu zwraca Rejonowi Kontroli Skarbowej właściwemu dla miejsca wysłania celem dołączenia do księgi obrachunkowej wysyłającego zakładu przemiału.
6)
Zgłoszona przesyłka powinna być dostarczona do miejsca przeznaczenia (do innego zakładu przemiału) najdalej w ciągu 10 dni,
7)
W razie nienadejścia przesyłki w oznaczonym wyżej terminie do miejsca przeznaczenia Rejon Kontroli Skarbowej, właściwy dla tego miejsca zawiadamia o tym Rejon Kontroli Skarbowej właściwy dla miejsca wysłania, który przeprowadza dochodzenia w celu pobrania opłaty i wszczęcia postępowania karnego.

Obrót gospodarczy.

1)
Przez obrót gospodarczy mąką i kaszą rozumie się obrót tymi produktami, zwolnionymi od opłaty na mocy art. 2 ust. (1) jako przeznaczonymi do spożycia we własnym gospodarstwie producenta lub pracownika rolnego.
2)
Za producenta rolnego uważa się: właściciela, dzierżawcę lub użytkownika gospodarstwa wiejskiego (rolnego, leśnego, ogrodowego, nasiennego, hodowlanego, rybnego lub pszczelarskiego), położonego:
a)
na terenie gminy wiejskiej,
b)
na terenie gminy miejskiej, o ile gospodarstwo to stanowi główne źródło dochodu posiadacza.
3)
Za pracownika rolnego uważa się każdą osobę, która stale jest zatrudniona w gospodarstwie wiejskim względnie w zakładach lub warsztatach przemysłowych, prowadzonych w zakresie tego gospodarstwa, albo też która, pracując dorywczo w gospodarstwie wiejskim lub w wymienionych wyżej warsztatach i zakładach, czerpie z tej pracy główne środki utrzymania.
4)
Przez spożycie we własnym gospodarstwie producenta lub pracownika rolnego rozumieć należy:
I.
zaspakajanie potrzeb żywnościowych:
a)
producenta rolnego, zamieszkującego lub przebywającego na terenie danego gospodarstwa wiejskiego, oraz domowników, będących na jego utrzymaniu, a zamieszkujących lub przebywających w tym gospodarstwie,
b)
pracownika rolnego oraz domowników, żyjących z nim we wspólności domowej;
II.
zużycie mąki lub kaszy dla własnego inwentarza producenta lub pracownika rolnego.
Przemiał zboża na cele obrotu gospodarczego powinien być dokonywany na następujących warunkach:
1)
Producentom i pracownikom rolnym (§ 36 ust. 2 i 3) przysługuje prawo do przemiału zboża bez uiszczenia opłaty od otrzymywanej mąki i kaszy na podstawie imiennych kart kontroli przemiału gospodarczego według załączonego wzoru Nr 9, wydawanych wymienionym wyżej osobom przez sołtysa gromady lub zarząd miejski jednorazowo na cały rok gospodarczy (od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca następnego roku) lub na poszczególne partie zboża.

Sołtysi i zarządy gmin miejskich pobierają od producentów i pracowników rolnych tytułem wynagrodzenia po 10 groszy od każdej wydanej karty kontroli.

2)
Karty te składają się z trzech części: odcinka przy grzbiecie, wtórnika i oryginału.
3)
Odcinek przy grzbiecie pozostaje u sołtysa lub w zarządzie miejskim, wtórnik zatrzymuje dla siebie osoba, której została wydana karta kontroli, a oryginał powinien być przechowywany przez zakład przemiału zboża jako dowód rozchodowy dla mąki i kaszy, wydanych do obrotu gospodarczego.
4)
Karty kontroli przemiału gospodarczego nie mogą być odstępowane osobom trzecim, a wtórniki tych kart powinny być przechowywane po ich wykorzystaniu do czasu zużycia mąki i kaszy, otrzymanej na podstawie danej karty.
5)
Karty te (wtórniki) służą jednocześnie jako dokumenty przewozowe mąki lub kaszy, wydanej do obrotu gospodarczego.
6)
Karty kontroli podlegają ścisłemu zarachowaniu i kontroli. Sołtysi gromad otrzymują je bezpłatnie od zarządów gmin na każdorazowe zapotrzebowanie. Zarządom gmin karty kontroli zostają przydzielane również bezpłatnie przez odnośne starostwa.
7)
Karty kontroli przemiału gospodarczego powinny zawierać:
a)
serię i numer,
b)
datę wydania,
c)
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania producenta lub pracownika rolnego,
d)
ilość zboża, jaką zamierza osoba wymieniona na karcie przemleć dla celów własnego gospodarstwa,
e)
pieczęć sołtysa lub zarządu gminy miejskiej,
f)
podpis osoby, wystawiającej kartę.

Karty te nie mogą zawierać żadnych podskrobań ani zamazań.

8)
Pobranie mąki i kaszy do obrotu gospodarczego na podstawie karty kontroli może odbywać się jednorazowo w ilości, wymienionej na karcie, lub też częściowo. Każdą ilość i rodzaj przemielonego zboża (żyto, pszenica, jęczmień) oraz ilość i rodzaj wydanej mąki i kaszy powinien odnotować zakład przemiału zboża w sposób trwały (atramentem) na odwrotnej stronie karty (oryginału i wtórnika) z zaznaczeniem daty wydania. Adnotacja ta powinna być zaopatrzona w podpis i pieczęć przedsiębiorcy.
9)
Zabrania się przemielania zboża, przeznaczonego do obrotu gospodarczego, w ilościach większych niż opiewają przedstawione przez osoby, zgłaszające się do zakładu przemiału, karty kontroli, chyba że osoby te uiszczą opłatę od otrzymanej mąki i kaszy.
10) 21
Zabrania się odstępowania mąki i kaszy, otrzymanej na podstawie karty kontroli, osobom trzecim, chociażby one były uprawnione do gospodarczego przemiału zboża, z wyjątkiem przypadków, przewidzianych w § 37f.
11) 22
Wprowadzanie do obrotu handlowego wyrobów mącznych, wytworzonych z mąki, pochodzącej z obrotu gospodarczego, jest niedozwolone.
13) 23
Mąka i kasza może być wydawana z zakładu przemiału do obrotu gospodarczego na podstawie kart kontroli również w drodze wymiany zboża na mąkę i kaszę.
Urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w porozumieniu z właściwym starostwem może zezwolić osobom fizycznym lub prawnym na dokonywanie poza zakładami przemiału wymiany zboża na mąkę i kaszę, przeznaczoną do obrotu gospodarczego. Wydane zezwolenie może być w każdym czasie cofnięte bez podania powodów i bez odszkodowania.
Zakładom wymiany zboża na mąkę i kaszę, o których mowa w § 37a, przysługuje prawo do:
a)
pobierania w zakładzie przemiału za okazaniem zezwolenia (§ 37a) mąki i kaszy, przeznaczonej do obrotu gospodarczego, bez uiszczenia opłaty od tych produktów, w zamian za dostarczone zboże (żyto, pszenica, jęczmień),
b)
wydawanie otrzymanej z zakładu przemiału mąki i kaszy, zwolnionej od opłaty, osobom posiadającym karty kontroli gospodarczego przemiału zboża, w zamian za otrzymane od nich zboże (żyto, pszenica, jęczmień) na warunkach, na jakich odbywa się wymiana zboża na mąkę i kaszę w zakładach przemiału (§ 37).
Zakładom wymiany zboża na mąkę i kaszę, przeznaczoną do obrotu gospodarczego, zabrania się pobierać za dokonywaną wymianę wynagrodzenie w mące lub kaszy, od których opłata nie została uiszczona.
1)
Zakład przemiału na każdą przesyłkę mąki i kaszy, skierowaną do zakładu wymiany zboża, obowiązany jest wystawić świadectwo przewozowe według załączonego wzoru Nr 13. Oryginał świadectwa przewozowego należy dołączyć do przesyłki mąki i kaszy w chwili wydania tych produktów z zakładu przemiału. Wtórnik świadectwa przewozowego obowiązany jest zakład przemiału przesłać listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru do rejonu Kontroli Skarbowej, właściwego dla miejsca przeznaczenia przesyłki. Odcinek przy grzbiecie pozostaje w zakładzie przemiału i stanowi dokument do odnośnej pozycji rozchodowej księgi obrachunkowej (wzór Nr 11 względnie Nr 11a do § 56 ust. 1)).
2)
Wtórniki świadectw przewozowych mogą być przesyłane właściwym rejonom Kontroli Skarbowej zbiorowo, nie później jednak, jak po upływie jednego tygodnia od daty wydania przesyłki mąki lub kaszy zakładowi wymiany zboża.
3)
Rejon Kontroli Skarbowej po otrzymaniu wtórników świadectw przewozowych sprawdza je w zakładzie wymiany zboża ze znajdującymi się tam oryginałami tych świadectw i po odnotowaniu zgodności wtórnika z oryginałem na obu tych dokumentach oraz po sprawdzeniu, czy odpowiednie ilości mąki i kaszy zostały wciągnięte na przychód do księgi kontroli wymiany zboża na mąkę i kaszę (wzór Nr 14 do § 56 ust. 3)) zwraca wtórnik świadectw przewozowych odnośnemu zakładowi przemiału.
4)
Zwrócone wtórniki świadectw przewozowych powinny być dołączone do odnośnych dokumentów księgi obrachunkowej zakładu przemiału.
5)
Otrzymane ilości mąki i kaszy, przeznaczonej do obrotu gospodarczego, zakład wymiany zboża zapisuje do księgi kontroli wymiany zboża na mąkę i kaszę (wzór Nr 14 do § 56 ust. 3)) na podstawie świadectw, które stanowią dokumenty do pozycyj przychodowych wymienionej wyżej księgi.
Pomieszczenia zakładów wymiany zboża powinny odpowiadać przepisom, zawartym w §§ 43 i 47.
1)
Producenci i pracownicy rolni (§ 36 ust. 2) i 3)) są uprawnieni do wymiany mąki żytniej, pochodzącej z obrotu gospodarczego, na chleb, przeznaczony do spożycia w ich własnych gospodarstwach (§ 36 ust. 4)), w tych piekarniach, które uzyskały na prowadzenie takiej wymiany specjalne zezwolenie.
2)
Zezwolenie na dokonywanie wymiany mąki żytniej, pochodzącej z obrotu gospodarczego, na chleb może udzielić piekarni właściwy urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w porozumieniu ze starostwem. Zezwolenie takie może być w każdej chwili cofnięte bez podania powodów i bez odszkodowania.
3)
Producent lub pracownik rolny, zamierzający korzystać w piekarni z wymiany mąki żytniej na chleb, powinien zgłosić to właściwemu sołtysowi lub zarządowi gminy, celem otrzymania osobnej karty kontroli gospodarczego przemiału zboża. Na karcie tej sołtys względnie zarząd gminy obowiązany jest odnotować, że mąka żytnia, otrzymana na podstawie tej karty, przeznaczona jest wyłącznie do wymiany na chleb, oraz podać nazwę i adres piekarni, w której wymiana będzie dokonywana.

Wtórnik karty powyższej producent lub pracownik rolny obowiązany jest wręczyć piekarzowi przy dostarczeniu mu mąki żytniej do wymiany na chleb. Otrzymany przez piekarnię wtórnik karty kontroli służy jako dokument do księgi kontroli wymiany mąki na chleb (wzór Nr 16 do § 56 ust. 4)).

4)
Każdą ilość mąki żytniej, otrzymanej do wymiany na chleb oraz każdą ilość chleba, wydanego w zamian za otrzymaną mąkę, obowiązana jest piekarnia zapisać do księgi kontroli wymiany mąki na chleb (wzór Nr 16 do § 56 ust. 4)).
5)
Piekarnia obowiązana jest wydać producentowi lub pracownikowi rolnemu w dowolnych partiach całą ilość chleba, jaką można wypiec z dostarczonej przez nich mąki żytniej, przy czym ustala się następujące przeciętne minimalne normy wypieku:
a)
ze 100 kg mąki żytniej 55% - 128 kg chleba,
b)
ze 100 kg mąki żytniej 60% - 130 kg chleba,
c)
ze 100 kg mąki żytniej 65% - 132 kg chleba,
d)
ze 100 kg mąki żytniej 95% - 140 kg chleba.

Zabrania się piekarniom zatrzymywania części mąki otrzymanej do wymiany na chleb, lub części otrzymanego z tej mąki chleba, tytułem wynagrodzenia za wypiek.

6)
Chleb, wydawany z piekarni producentom i pracownikom rolnym w drodze wymiany na mąkę żytnią, pochodzącą z obrotu gospodarczego, powinien być zaopatrzony w specjalną etykietę z napisem "wypiek gospodarczy", niezależnie od umieszczanych na chlebach etykiet firmowych piekarni.
1)
Starostwa i zarządy gmin prowadzą zapisek przychodu i rozchodu kart kontroli gospodarczego przemiału zboża według załączonego wzoru Nr 10.
2)
Sołtys powinien przechowywać zeszyty otrzymanych kart kontroli aż do ich wyczerpania, po czym grzbiety wydanych kart kontroli zwrócić zarządowi gminy.

Obrót handlowy.

Przez obrót handlowy mąką i kaszą rozumie się zakup, załadowywanie, wyładowywanie, transport kolejowy, kołowy i wodny, magazynowanie poza obrębem zakładu przemiału, mieszanie, przetwarzanie i sprzedaż mąki i kaszy.
1)
Hurtowa sprzedaż mąki i kaszy jest to sprzedaż tych produktów zakładom detalicznej sprzedaży lub wytwórniom wyrobów mącznych, przy czym sprzedaż ta może się odbywać wyłącznie w opakowaniach z nienaruszonymi zamknięciami (etykiety i plomby).
2)
Detaliczna sprzedaż mąki i kaszy jest to drobna sprzedaż tych produktów bezpośrednio konsumentom.
W zakładach detalicznej sprzedaży mąki i kaszy oraz w wytwórniach wyrobów mącznych może znajdować się w stanie otwartym tylko jeden worek każdego gatunku mąki i kaszy.

Kontrola przemiału zboża i obrotu mąką i kaszą.

1)
Wszelki przemiał zboża, wszystkie fazy obrotu handlowego oraz obrót gospodarczy mąką i kaszą podlega kontroli, przy czym zakłady przemiału zboża i wytwórnie wyrobów mącznych mogą być kontrolowane o każdej porze dnia i nocy.
2)
W razie stwierdzenia w zakładzie przemiału zboża lub w wytwórni wyrobów mącznych nadużyć, polegających na uszczupleniu opłaty, izba skarbowa może poddać ten zakład lub wytwórnię stałemu nadzorowi skarbowemu.
1)
Nie mogą mieć żadnego połączenia z sobą następujące przedsiębiorstwa:
a)
zakład przemiału zboża z wytwórnią wyrobów mącznych lub z zakładem detalicznej sprzedaży mąki i kaszy, zarówno podlegającej opłacie, jak i wytworzonej z innego zboża, niż żyto, pszenica i jęczmień,
b)
wytwórnia wyrobów mącznych z zakładem hurtowej lub detalicznej sprzedaży mąki i kaszy (wszelkiej) oraz z zakładem wymiany zboża na mąkę i kaszę, przeznaczoną do obrotu gospodarczego,
c)
zakład hurtowej sprzedaży mąki i kaszy z zakładem detalicznej sprzedaży tych produktów, w którym odbywa się rozważanie mąki i kaszy do opakowań papierowych o wadze mniejszej niż 5 kg brutto,
d)
zakład wymiany zboża na mąkę i kaszę, przeznaczoną do obrotu gospodarczego, z zakładem sprzedaży zboża i produktów przemiału, z wyjątkiem zakładów, prowadzonych przez spółdzielnię.
2)
Na wyjątki od przepisu, zawartego w ust. 1), może zezwolić izba skarbowa w porozumieniu z wojewódzką władzą administracji ogólnej.
1)
O zgłoszeniu zakładu przemiału zboża, wytwórni wyrobów mącznych lub hurtowej sprzedaży mąki i kaszy oraz o wydaniu potwierdzenia tego zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa przemysłowego władza, właściwa do wydania tego potwierdzenia, bezzwłocznie zawiadamia urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych, na terenie którego znajduje się zgłoszone przedsiębiorstwo.
2)
Śrutowniki i żarna, znajdujące się u osób, które nie są producentami lub pracownikami rolnymi w rozumieniu § 36 ust. 2) i 3), podlegają zgłoszeniu na piśmie zarządowi gminy, który obowiązany jest sprawdzać dorywczo, czy posiadacze tych urządzeń nie przemielają zboża na mąkę i kaszę.
3)
Zakłady przemiału zboża obowiązane są zaprowadzić karty ewidencyjne według załączonego wzoru Nr 17 i okazywać je na żądanie organów kontrolujących.
1) 32
Jeżeli przedsiębiorca nie kieruje osobiście zakładam przemiału zboża, wytwórnią wyrobów mącznych, zakładam hurtowej sprzedaży mąki i kaszy lub zakładem wymiany zboża na mąkę i kaszę względnie jeżeli przedsiębiorca jest osobą, prawną, powinien być ustanowiony zastępca.
2)
O ustanowieniu zastępcy przedsiębiorca obowiązany jest zawiadomić powiatową władzę administracji ogólnej.
3)
Na zawiadomieniu zastępca własnoręcznym podpisem powinien stwierdzić, że zastępstwo przyjmuje.
1)
Przedsiębiorca lub ustanowiony zastępca obowiązany jest udzielać organom kontrolującym wszelkich informacyj oraz pomocy przy wykonywaniu czynności urzędowych tudzież okazywać prowadzone w przedsiębiorstwie księgi obrachunkowe i odnośne dokumenty.
2) 33
Ponadto piekarnie obowiązane są posiadać i na żądanie organów kontrolujących okazywać poświadczenie cechu piekarskiego o maksymalnej zdolności wypieku posiadanych pieców w ciągu 24 godzin. W razie nasuwających się wątpliwości urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych względnie starostwa uprawnione są do żądania od piekarń zaświadczeń właściwych izb rzemieślniczych co do powyższych danych. Zaświadczenia powyższe powinny być dostarczone odnośnym władzom w ciągu 14 dni.
1) 34
W zakładach przemiału zboża, w wytwórniach wyrobów mącznych, w składach przedsiębiorstw ekspedycyjnych, w zakładach sprzedaży mąki i kaszy oraz w zakładach wymiany zboża na mąkę i kaszę worki z tymi produktami przemiału powinny być układane w sposób umożliwiający ich przeliczenie; ponadto w wytwórniach wyrobów mącznych, w składach przedsiębiorstw ekspedycyjnych oraz w zakładach sprzedaży mąki i kaszy worki z tymi produktami powinny być układane tak, aby możliwe było również sprawdzenie zawieszonych na nich etykiet.
2)
Wymienione w ustępie poprzedzającym zakłady i wytwórnie powinny posiadać legalizowaną wagę z odważnikami.
1)
Zakłady przemiału zboża oraz zakłady hurtowej sprzedaży mąki lub kaszy obowiązane są do każdej przesyłki dołączać konsygnację lub inny dokument (rachunek, faktura, kolejowy list przewozowy, konosament itp.) z uwidocznieniem nazwy lub firmy i adresu swego zakładu, nazwy lub firmy i adresu odbiorcy, daty wysłania towaru, rodzaju i ilości towaru, N-ru wagonu kolejowego lub nazwy statku, a przy transportach kołowych - imienia i nazwiska przewoźnika.
2)
Obrót handlowy mąką i kaszą bez dokumentów przewozowych, wymienionych w ustępie poprzedzającym, lub za dokumentami, nie zawierającymi wszystkich danych, wymienionych w poprzedzającym ustępie, jest niedozwolony.
1)
Zakłady detalicznej sprzedaży mąki i kaszy oraz wytwórnie wyrobów mącznych obowiązane są przechowywać zdjęte z opakowań z mąką i kaszą etykiety z plombami oraz dokumenty, o których mowa w § 48, otrzymane z zakładów przemiału zboża lub z zakładów hurtowej sprzedaży produktów przemiału, i na żądanie organów kontrolujących je okazywać. Zdjęte z opakowań z mąką i kaszą etykiety z plombami powinny być przechowywane w porządku według faktur lub innych dokumentów, wyszczególnionych w § 48.
2)
Rejony Kontroli Skarbowej przeprowadzą co pewien czas protokolarne niszczenie etykiet, przechowywanych w zakładach detalicznej sprzedaży mąki i kaszy oraz w wytwórniach wyrobów mącznych, po uprzednim ich sprawdzeniu z dokumentami, wymienionymi w § 48, niezależnie od sprawdzenia, dokonanego przez inne organy kontrolujące.
3)
W protokole zniszczenia etykiet należy wyszczególnić rodzaj i ilość zniszczonych etykiet. Jeden egzemplarz protokołu rejon Kontroli Skarbowej przesyła właściwemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych, a drugi egzemplarz po dołączeniu do niego odnośnych dokumentów (§ 48) pozostawia w przedsiębiorstwie, które obowiązane jest go przechowywać w ciągu 2 lat i okazywać na żądanie organów kontrolujących.
1)
Urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych przez swoje organa wykonawcze sprawują kontrolę następujących przedsiębiorstw:
a)
wszystkich zakładów przemiału zboża, znajdujących się w miastach: wojewódzkich, powiatowych i wydzielonych, oraz tych zakładów przemiału zboża, znajdujących się w innych miejscowościach, które wykupiły na rok 1938 świadectwa przemysłowe od I do VII kategorii włącznie,
b)
wszystkich wytwórni wyrobów mącznych, znajdujących się w miastach: wojewódzkich, powiatowych i wydzielonych, oraz tych wytwórni wyrobów mącznych, znajdujących się w innych miejscowościach, które dokonują wymiany mąki na chleb (piekarnie - § 37f) bądź wykupiły na rok 1938 świadectwa przemysłowe od I do VII kategorii włącznie,
c)
zakładów hurtowej i detalicznej sprzedaży mąki i kaszy, znajdujących się w miastach: wojewódzkich, powiatowych i wydzielonych,
d)
wszystkich zakładów wymiany zboża na mąkę i kaszę, przeznaczoną do obrotu gospodarczego.
2)
Kontrola pozostałych zakładów przemiału zboża, wytwórni wyrobów mącznych oraz zakładów hurtowej i detalicznej sprzedaży mąki i kaszy należy do zakresu działania powiatowych władz administracji ogólnej i zarządów gmin. Za wykonywanie kontroli nad obrotem mąką i kaszą będzie przyznane zarządom gmin wynagrodzenie, którego wysokość ustalona zostanie oddzielnym zarządzeniem.
3)
Izby skarbowe po porozumieniu się z wojewódzkimi władzami administracji ogólnej mogą rozciągnąć kontrolę, dokonywaną przez organa skarbowe, również na przedsiębiorstwa, wymienione w ust. 2).
4)
Kontrolę transportu mąki i kaszy wykonują organa urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych oraz powiatowych władz administracji ogólnej przy współudziale władz samorządu terytorialnego i organów Polskich Kolei Państwowych.
Zastrzeżone w oddzielnych przepisach uprawnienia organów Kontroli Skarbowej i Ochrony Skarbowej w całej pełni odnoszą się również i do zwalczania przestępstw, wynikających z naruszenia przepisów ustawy o środkach finansowych dla kształtowania cen artykułów rolniczych oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
Do obowiązków organów kontrolujących należy:
I.
w zakładach przemiału zboża:
1)
sprawdzanie zgodności zapisów w księgach z dokumentami i ze stanem faktycznym zapasów mąki i kaszy oraz sprawdzanie, czy księga obrachunkowa jest prowadzona prawidłowo,
2)
badanie, czy wydana do obrotu gospodarczego ilość mąki i kaszy znajduje pokrycie w przechowywanych kartach kontroli i czy karty kontroli zawierają wszystkie dane, wymagane niniejszym rozporządzeniem,
3)
porównywanie ilości wypuszczonej do obrotu handlowego mąki i kaszy z pobranymi i pozostałymi etykietami w przedsiębiorstwie oraz badanie, czy przechowywane etykiety nie są uszkodzone,
4)
stwierdzanie, czy zakład przemiału zboża używa przepisowych i właściwych etykiet,
5)
sprawdzanie w przypadkach przygotowania produktów przemiału do wypuszczenia do obrotu handlowego:
a)
czy mąka i kasza znajdują się w przepisowych opakowaniach pod względem wagi,
b)
czy waga mąki i kaszy, pozostającej na składzie w zamkniętych przepisowo opakowaniach, odpowiada wadze podanej na etykiecie i czy zamknięcia (etykiety i plomby) są nałożone w przepisowy sposób,
c)
czy worki służące do opakowania mąki i kaszy, przeznaczonej do obrotu handlowego, odpowiadają przepisom niniejszego rozporządzenia;
II.
w zakładach hurtowej sprzedaży mąki - sprawdzanie:
1)
czy zapisy w książce magazynowej są zgodne z dokumentami i czy księga jest prawidłowo prowadzona,
2)
czy znajdujące się w składzie zapasy mąki są zgodne z zapasem książkowym,
3)
czy wykazana na konsygnacjach, rachunkach, fakturach itp. dokumentach firma jest zgodna z firmą, uwidocznioną na etykietach i plombach,
4)
czy worki z mąką i kaszą posiadają odpowiednie zabezpieczenia (plomby i etykiety) w stanie nienaruszonym,
5)
czy mąka i kasza znajdują się w przepisowych opakowaniach pod względem wagi i jakości opakowań,
6)
czy waga poszczególnych worków z mąką i kaszą jest zgodna z wagą, uwidocznioną na etykietach;
III.
w zakładach detalicznej sprzedaży mąki i kaszy - sprawdzanie:
1)
czy worki z mąką i kaszą posiadają odpowiednie zabezpieczenia (plomby i etykiety) w stanie nienaruszonym oraz czy waga jednostek jest zgodna z wagą, oznaczoną na etykiecie,
2)
czy mąka i kasza znajduje się w przepisowych opakowaniach co do wagi i jakości worków,
3)
czy zakład posiada zdjęte z opakowań etykiety oraz czy ilość ich i rodzaj odpowiada danym, zawartym w konsygnacjach, fakturach lub innych dokumentach,
4)
czy tylko jeden worek każdego gatunku mąki i kaszy jest otwarty;
IV.
w wytwórniach wyrobów mącznych:
1)
czynności kontrolne wymienione w ust. III pkt 1, 2, 3 i 4,
2)
badanie zdolności produkcyjnej wytwórni celem sprawdzenia, czy zakład ten używa tylko mąki, od której została uiszczona opłata.
3)
sprawdzanie:
a)
czy zapisy w księgach obrachunkowych są zgodne z dokumentami oraz czy zapas książkowy mąki jest zgodny z zapasem rzeczywistym,
b)
czy piekarnia, wymieniająca mąkę na chleb, posiada na to zezwolenie, o którym mowa w § 37f ust. 2), oraz czy wymienia producentom i pracownikom rolnym chleb na mąkę według norm, wyszczególnionych w § 37f ust. 5).
V.
W zakładach wymiany zboża na mąkę i kaszę - sprawdzanie:
1)
czy zapisy w księdze kontroli wymiany zboża na mąkę i kaszę są zgodne z dokumentami oraz czy książkowy zapas mąki i kaszy jest zgodny z zapasem rzeczywistym,
2)
czy oryginały kart kontroli gospodarczego przemiału zboża są należycie wypełnione,
3)
czy zakład posiada poświadczone zgłoszenie lub zezwolenie, przewidziane w §§ 37a i 37b.
1) 38
Kontrola transportu mąki i kaszy polega na sprawdzaniu:
a)
czy worki z mąką i kaszą, przeznaczoną do obrotu handlowego posiadają odpowiednie zabezpieczenia (plomby i etykiety) i czy zabezpieczenia te są w stanie nienaruszonym,
b)
czy do przesyłki są dołączone wymagane niniejszym rozporządzeniem dokumenty, karty kontrolne - w obrocie gospodarczym itp., oraz czy dane, zawarte w tych dokumentach lub kartach kontroli odpowiadają rzeczywistemu stanowi przesyłki,
c)
czy opakowania z mąką i kaszą, przeznaczoną do obrotu handlowego są przepisowe pod względem wagi i jakości worków.
2)
Organa Polskich Kolei Państwowych sprawdzają jedynie, czy do kolejowych przesyłek mąki i kaszy dołączone są dokumenty, przewidziane niniejszym rozporządzeniem, i czy waga przesyłki jest zgodna z wagą, podaną w dokumentach przewozowych.
Poza czynnościami, wymienionymi w §§ 52 i 53, organa, powołane do kontrolowania przemiału zboża i obrotu mąką i kaszą, powinny sprawdzać, czy nie mają miejsca naruszenia innych przepisów ustawy o środkach finansowych dla kształtowania cen produktów rolniczych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
1) 39
O wszelkich stwierdzonych naruszeniach obowiązujących przepisów, polegających na uszczupleniu ustanowionej opłaty, należy donosić przy dołączeniu odpowiedniego protokołu z przeprowadzonych dochodzeń właściwemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych, który prześle akta sprawy do właściwego sądu grodzkiego w celu zastosowania sankcyj karnych, przewidzianych w ustawie o środkach finansowych dla kształtowania cen artykułów rolniczych.

Przedmiot przestępstwa należy, po dokonaniu oględzin, sporządzeniu dokładnego opisu i zabezpieczeniu, oddać na przechowanie właścicielowi lub innej osobie godnej zaufania z obowiązkiem przedstawienia go na każde żądanie władz sądowych lub administracyjnych.

Opłata od mąki lub kaszy uległej przepadkowi powinna być pokryta z kwoty, osiągniętej ze sprzedaży licytacyjnej tych produktów. Przed wydaniem nabywcy licytacyjnemu mąki lub kaszy worki z tymi produktami powinny być dostosowane do wymagań §§ 29 i 30 ust. 1) oraz zaopatrzone w przepisowe etykiety i plomby Kontroli Skarbowej.

2)
O wszelkich naruszeniach innych przepisów ustawy o środkach finansowych dla kształtowania cen artykułów rolniczych i wydanych na jej podstawie rozporządzeń należy donosić powiatowej władzy administracji ogólnej przy dołączeniu odpowiedniego protokołu z przeprowadzonego dochodzenia.

Władza ta po rozpatrzeniu sprawy wydaje odpowiednie orzeczenie, a w razie stwierdzenia, że dana sprawa należy do właściwości władz sądowych, przekazuje niezwłocznie po ewentualnym uzupełnieniu dochodzeń akta sprawy właściwemu sądowi.

Księgi kontrolne.

1)
Zakłady przemiału zboża, które nie wywożą mąki lub kaszy za granicę względnie na obszar W. M. Gdańska, obowiązane są prowadzić księgę obrachunkową według załączonego wzoru Nr 11. Zakłady przemiału zboża, trudniące się wywozem mąki lub kaszy za granicę względnie na obszar W. M. Gdańska, obowiązane są prowadzić księgę obrachunkową według załączonego wzoru Nr 11a.
2)
Zakłady hurtowej sprzedaży mąki i kaszy obowiązane są prowadzić księgę magazynową według załączonego wzoru Nr 12.
3)
Zakłady wymiany zboża na mąkę i kaszę, przeznaczoną do obrotu gospodarczego, obowiązane są prowadzić księgę kontroli wymiany zboża na mąkę i kaszę według załączonego wzoru Nr 14.
4)
Wszystkie piekarnie obowiązane są prowadzić księgę przychodu i rozchodu mąki i otrąb według załączonego wzoru Nr 15. Piekarnie, trudniące się wymianą mąki żytniej na chleb, przeznaczony do obrotu gospodarczego, powinny ponadto prowadzić księgę kontroli wymiany mąki na chleb według załączonego wzoru Nr 16.
5)
Wymienione wyżej księgi oraz zeszyty świadectw przewozowych (wzór Nr 13 do § 37d ust. 1)), powinny być oparafowane przez gminy.
6)
Zapisy do księgi obrachunkowej wzór Nr 11 i Nr 11a (ust. 1) powinny być dokonywane nie później, niż dnia następnego do godziny 12, z wyjątkiem zapisów, dotyczących wywozu mąki i kaszy za granicę lub na obszar W. M. Gdańska, które powinny być dokonane w dniu wywozu przesyłki (§ 31 pkt 2)). Zapisy do tej księgi mogą być dokonywane zbiorowymi pozycjami dziennymi pod warunkiem jednak ich udowodnienia szczegółowymi zestawieniami poszczególnych pozycyj jednostkowych w księdze szczegółowej, prowadzonej według wzoru, stosowanego w danym zakładzie przemiału.

Zapisy do ksiąg, wyszczególnionych w ust.: 2), 3) i 4), powinny być dokonywane w tym samym dniu, w którym miały miejsce odnośne obroty.

7)
Wpisów do ksiąg należy dokonywać wyraźnie atramentem; nie mogą one zawierać podskrobań i zamazań, a wszelkie poprawki powinny być omówione.
1)
Księgi obrachunkowe i dokumenty do nich obowiązany jest przedsiębiorca przechowywać w porządku w ciągu lat 5.
2)
W razie likwidacji przedsiębiorstwa przed tym terminem księgi obrachunkowe i dokumenty powinny być złożone we właściwym urzędzie skarbowym akcyz i monopolów państwowych w ciągu 14 dni po wyczerpaniu zapasów mąki i kaszy.

Właściwość orzecznictwa.

1)
Orzecznictwo administracyjne w sprawach, unormowanych niniejszym rozporządzeniem, należy do właściwości urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych z wyjątkiem spraw, zastrzeżonych do decyzji władz skarbowych wyższych instancji.
2)
Orzecznictwo karno-administracyjne należy do właściwości powiatowych władz administracji ogólnej.

Przepisy przejściowe.

1)
Wszystkie zapasy mąki: żytniej, pszennej i jęczmiennej oraz kaszy: pszennej i jęczmiennej, znajdujące się w zakładach hurtowej sprzedaży tych artykułów, podlegają w chwili wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia przymusowemu zgłoszeniu w dwóch egzemplarzach powiatowej władzy administracji ogólnej.
2)
Takiemu samemu zgłoszeniu podlegają zapasy mąki: żytniej, pszennej i jęczmiennej oraz kaszy: pszennej i jęczmiennej, znajdujące się w zakładach detalicznej sprzedaży tych produktów i w wytwórniach wyrobów mącznych, o ile przekraczają 500 kg łącznie.
3)
Jeden egzemplarz zgłoszenia zatrzymuje powiatowa władza administracji ogólnej, drugi zaś po poświadczeniu zwraca przedsiębiorstwu zgłaszającemu. Egzemplarz ten powinien przedsiębiorca przechować i okazać na żądanie organów kontrolujących.
4)
Wszystkie podlegające i nie podlegające zgłoszeniu zapasy produktów, o których mowa w ust. 1) i 2), znajdujące się w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakładach hurtowej i detalicznej sprzedaży oraz w wytwórniach wyrobów mącznych, nie podlegają opłacie z tym jednak zastrzeżeniem, że do dnia 30 września 1938 r. włącznie powinny być przepisowo opakowane oraz zaopatrzone w etykiety wzoru Nr 2 (bezpłatne) i plomby, przewidziane niniejszym rozporządzeniem.
Wszystkie zapasy mąki: żytniej, pszennej i jęczmiennej oraz kaszy: pszennej i jęczmiennej, znajdujące się w zakładach przemiału zboża, mogą być z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wprowadzane do obrotu handlowego jedynie w przepisowych opakowaniach z odpowiednimi etykietami i plombami, przewidzianymi w tym rozporządzeniu.

Przepisy końcowe.

Rozporządzenie niniejsza wchodzi w życie z dniem 5 września 1938 r.

ZAŁĄCZNIK  42

Wzór Nr 1 do Nr 12

1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
3 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
4 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
5 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
6 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
7 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
8 § 13 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
9 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
10 § 16 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
11 § 16 lit. c) skreślona przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
12 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
13 § 21 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
14 § 21 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
15 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
16 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
17 § 27 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
18 § 33a dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
19 § 34 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
20 § 35 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
21 § 37 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
22 § 37 pkt 11 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
23 § 37 pkt 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
24 § 37a dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
25 § 37b dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
26 § 37c dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
27 § 37d dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
28 § 37e dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
29 § 37f dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
30 § 43 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
31 § 44 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
32 § 45 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
33 § 46 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
34 § 47 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
35 § 49 zmieniony przez § 1 pkt 24 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
36 § 50 zmieniony przez § 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
37 § 52 zmieniony przez § 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
38 § 53 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 27 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
39 § 55 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
40 § 56 zmieniony przez § 1 pkt 29 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
41 § 58 zmieniony przez § 1 pkt 30 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r.
42 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 30-35 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1939 r. (Dz.U.39.19.128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1939 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.