Wykonanie ustawy z dnia 27 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Eksportowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.94.722

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW ORAZ MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU, SPRAW ZAGRANICZNYCH I ROLNICTWA
z dnia 14 października 1931 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 27 lutego 1931 roku o Państwowym Funduszu Eksportowym.

Na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 27 lutego 1931 r., o Państwowym Funduszu Eksportowym (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 135) zarządza się co następuje:
Zarząd Państwowym Funduszem Eksportowym powierza się Międzyministerjalnej Komisji Popierania Eksportu, działającej na podstawie regulaminu, wydanego przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa.
W skład Międzyministerjalnej Komisji Popierania Eksportu wchodzą: przewodniczący, powołany przez Ministra Skarbu oraz w charakterze członków przedstawiciele po dwóch z Ministerstwa Skarbu. Przemysłu i Handlu i Rolnictwa oraz po jednym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Banku Polskiego. Nadto z głosem doradczym w charakterze rzeczoznawców w pracach Komisji biorą udział przedstawiciele Państwowego Banku Rolnego i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawicieli Ministerstw powołują właściwi Ministrowie, przedstawicieli zaś banków - Prezesi właściwych banków. Ministrowie ci oraz Prezesi właściwych banków powołują równocześnie zastępców, którzy wchodzą w prawa członków względnie rzeczoznawców Komisji w razie nieobecności tych członków względnie rzeczoznawców.

Komisja ma prawo powoływania, w razie potrzeby, innych rzeczoznawców, w szczególności z pośród przedstawicieli organizacyj przemysłowych, handlowych i rolniczych.

Członkowie i rzeczoznawcy Komisji oraz ich zastępcy za udział w posiedzeniach pobierają wynagrodzenie, wyznaczone regulaminem.

W zakres kompetencji Międzyministerjalnej Komisji Popierania Eksportu wchodzi uchwalanie wniosków, dotyczących przyznania w poszczególnych wypadkach poręki i kredytu. Wysokość i warunki poręki lub kredytu Komisja ustalać będzie w zależności od rodzaju towarów i warunków tranzakcji.

Uchwały Komisji podlegają wykonaniu po zatwierdzeniu ich przez Ministra Skarbu.

Przewidziana w art. 1 powołanej na wstępie ustawy poręki wydawane będą na zlecenie Międzyministerjalnej Komisji Popierania Eksportu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie pism gwarancyjnych, podpisywanych przez Bank ten za Państwowy Fundusz Eksportowy.
Międzyministerjalna Komisja Popierania Eksportu składa ze swojej działalności corocznie w terminie do dnia 15 lutego sprawozdania Prezesowi Rady Ministrów i Ministrom: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa.
Minister Skarbu udziela gwarancyj Skarbu Państwa, przewidzianych w art. 3 powołanej na wstępie ustawy, za poręki Państwowego Funduszu Eksportowego na podstawie zatwierdzonych przez siebie uchwał Międzyministerjalnej Komisji Popierania Eksportu, dotyczących przyznania w poszczególnych wypadkach porcja przez Państwowy Fundusz Eksportowy.
Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym lokowane będą wszystkie zapasy Kasowe Państwowego Funduszu Eksportowego, załatwia wszelkie czynności, związane z administracją Funduszem, prowadzi odrębną rachunkowość Funduszu i składa Ministrowi Skarbu oraz Międzyministerjalnej Komisji Popierania Eksportu co miesiąc szczegółowe sprawozdanie ze stanu Funduszu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.