Wykonanie ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.32.234

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 kwietnia 1935 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów, wydane co do §§ 13 - 17, 24 - 31 i 45 - 47 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Na podstawie art. 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23 i 24 ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 130) zarządza się co następuje:
§  1.
1)
Artykuły, wymienione w rozporządzeniu niniejszem bez bliższego określenia, oznaczają postanowienia ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 130); ustawa ta będzie oznaczana w rozporządzeniu niniejszem nazwą "ustawa o opodatkowaniu tłuszczów".
2)
Paragrafy, wymienione w rozporządzeniu niniejszem bez bliższego określenia, oznaczają przepisy rozporządzenia niniejszego.
3)
Skróty oznaczają:
a)
"izba skarbowa" - również Urząd Wojewódzki Śląski (Wydział Skarbowy) w Katowicach,
b)
"urząd skarbowy" - urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych,
c)
"wytwórnia" - wytwórnia tłuszczów,
d)
"tłuszcze" - produkty podlegające opodatkowaniu w myśl art. 2 i 3 ustawy o opodatkowaniu tłuszczów.
§  2.
Od wydanych w pierwszej instancji orzeczeń władzy skarbowej można wnieść odwołanie do władzy bezpośrednio wyższej, której decyzja w administracyjnym toku instancyj jest ostateczna. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem władzy, która wydała orzeczenie, w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po doręczeniu orzeczenia,
§  3.
Rokiem obrachunkowym dla wytwórni jest rok kalendarzowy.
§  4.
Normy zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, podane w art. 2, oznaczają procentową zawartość tych kwasów w obliczeniu na kwas olejowy.
§  5.
Tłuszcze wywiezione zagranicę lub na obszar W. M. Gdańska wolne są od podatku pod warunkiem zachowania następującego trybu postępowania:
1)
Przedsiębiorca wytwórni obowiązany jest zgłosić wywóz tłuszczów zagranicę rejonowi kontroli skarbowej lub urzędnikowi kontroli skarbowej, pełniącemu stały nadzór nad wytwórnią, oraz wręczyć jednocześnie sporządzone według wzoru Nr . 7 świadectwo przewozowe i wtórnik tegoż.
2)
Urzędnik kontroli skarbowej:
a)
sprawdza zgodność świadectwa przewozowego i jego wtórnika ze stanem przesyłki,
b)
nakłada-w razie dodatniego wyniku sprawdzenia - na opakowania lub środki przewozowe zamknięcia urzędowe w sposób uniemożliwiający dostęp do tłuszczów bez naruszenia tych zamknięć,
c)
zaznacza na świadectwie przewozowem i jego wtórniku ilość nałożonych plomb urzędowych oraz ich znaki i numery, jak również znaki i numery środków przewozowych,
d)
zwraca świadectwo przewozowe przedsiębiorcy wytwórni, a wtórnik świadectwa przesyła niezwłocznie listem poleconym do wyjściowego urzędu celnego.
3)
Przedsiębiorca wytwórni - po zapisaniu wywożonych tłuszczów do ksiąg obrachunkowych na rozchód - dołącza świadectwo przewozowe do kolejowego listu przewozowego i wysyła przesyłkę do wyjściowego urzędu celnego.
§  6.
1)
Po przybyciu przesyłki tłuszczów do wyjściowego urzędu celnego, urząd ten:
a)
sprawdza zgodność świadectwa przewozowego dołączonego do kolejowego listu przewozowego z wtórnikiem tegoż świadectwa otrzymanym drogą pocztową,
b)
sprawdza całość środków przewozowych i stan zamknięć urzędowych; jeżeli przytem zawartość przesyłki nie wzbudza żadnych wątpliwości, urząd celny ogranicza się do zbadania nałożonych zamknięć urzędowych; w razie stwierdzenia naruszenia zamknięcia urzędowego urząd bada ściśle zawartość przesyłki tłuszczów,
c)
wypisuje na świadectwie przewozowem i jego wtórniku wynik i datę odprawy oraz odprawia przesyłkę zagranicę, przyjmując świadectwo przewozowe za deklarację wywozową, a przesyłkę wpisuje do rejestru wywozu,
d)
pozostawia u siebie świadectwo przewozowe, a jego wtórnik zwraca organowi skarbowemu, który go nadesłał; organ ten zwraca wtórnik świadectwa przewozowego wytwórni, jako dowód rozchodu tłuszczów bez opłaty podatku.
2)
W razie stwierdzenia przy odprawie, że podana w świadectwie przewozowem i jego wtórniku ilość wywożonych tłuszczów jest niezgodna ze stanem przesyłki - urząd celny, nie poświadczając świadectwa przewozowego ani wtórnika, sporządza w dwóch egzemplarzach protokół, w którym opisuje stan opakowania i zamknięć urzędowych oraz znalezioną ilość tłuszczów. Obydwa egzemplarze protokółu oraz świadectwo przewozowe i wtórnik tegoż przesyła urząd celny do urzędu skarbowego miejsca wysłania, a przesyłkę z tłuszczami odprawia zagranicę, wpisując ją do rejestru wywozu.
3)
Po otrzymaniu wymienionego w ustępie poprzedzającym protokółu urząd skarbowy przeprowadza odpowiednie dochodzenia i niezależnie od ewentualnego wdrożenia postępowania karno-skarbowego wymierza wytwórni odpowiednią kwotę podatku.
4)
Jeżeli przesyłka tłuszczów nie nadejdzie do urzędu celnego w ciągu miesiąca od daty odbioru wtórnika świadectwa przewozowego, urząd ten zwraca wtórnik urzędowi skarbowemu miejsca wysłania celem przeprowadzenia dochodzeń. Gdyby przedsiębiorca wytwórni nie udowodnił, że przesyłka wyszła zagranicę lub na obszar W. M. Gdańska, urząd skarbowy wymierza podatek od odpowiedniej ilości tłuszczów. W tym przypadku przedsiębiorca wytwórni powinien skreślić w księgach obrachunkowych odpowiednią pozycję tłuszczów z rubryki wywozu zagranicę i zapisać ją w rubryce rozchodu tłuszczów za opłatą podatku.
5)
Przesyłki tłuszczów, wywożonych na obszar W- M. Gdańska, podlegają postępowaniu przekazowemu stosownie do umowy polsko-gdańskiej z dnia 24 października 1921 r., zatwierdzonej ustawą z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 16, poz. 139).
§  7.
1)
Przewidziane w art. 6 ust. 2 zwolnienie tłuszczów, od których podatek został już pobrany, od powtórnego opodatkowania odbywa się, pod następującemi warunkami:
a)
przedsiębiorstwo przerabiające tłuszcze powinno przedstawić dowód, iż podatek od nich został już pobrany;
b)
przewóz tych tłuszczów do innej wytwórni do przerobu na produkty podlegające opodatkowaniu według ustawy o opodatkowaniu tłuszczów (art. 2 ust. 1 pkt. 3) powinien nastąpić w trybie i pod warunkami ustalonemi w §§ 5 i 6 z tą zmianą, iż czynności urzędu celnego co do odprawy przesyłki zagranicę zostają zastąpione przez odbiór przesyłki w miejscu przerobu pod nadzorem urzędnika dozorującego wytwórnię przerabiającą tłuszcze;
c)
po nadejściu przesyłki na miejsce przerobu przedsiębiorca wytwórni obowiązany jest złożyć tłuszcze do osobnego magazynu i zapisać je na przychód w księdze prowadzonej dla tego magazynu według wzoru Nr. 4;
d)
użycie tłuszczów do przerobu należy zgłosić urzędnikowi kontroli skarbowej, nadzorującemu wytwórnię, i zapisać w rubryce rozchodu księgi wymienionej w punkcie c;
e)
z chwilą zużycia tych tłuszczów do wyrobu mieszanin (art. 2 ust. 1 pkt. 3) przedsiębiorca uzyskuje prawo do wypuszczenia do wolnego obrotu takiej samej ilości mieszanin bez opłaty podatku.
2)
Potwierdzenie uiszczenia podatku od tłuszczów, przeznaczonych do wyrobu mieszanin, wydaje urząd skarbowy właściwy dla miejsca przechowania tłuszczów krajowych oraz pochodzących z W. M. Gdańska; dowodem uiszczenia podatku od tłuszczów sprowadzonych z zagranicy jest kwit celny.
3)
Potwierdzenie uiszczenia podatku od tłuszczów wziętych do przerobu powinno być dołączone do księgi magazynowej i podatku od tłuszczów (wzór Nr. 5), jako udokumentowanie rozchodu odnośnej ilości mieszanin bez opłaty podatku.
§  8.
1)
Za podstawę do wymiaru należnego Skarbowi Państwa podatku od tłuszczów służy waga produktu.
2)
Jeżeli tara opakowania z tłuszczami jest wyraźnie oznaczona i nie nasuwa wątpliwości, wagę tłuszczów wyprowadza się z różnicy pomiędzy wagą brutto opakowania z tłuszczami i tarą.
3)
Gdyby na opakowaniu z tłuszczami tara nie była oznaczona lub podana jej wysokość wzbudzała wątpliwości, wówczas władza skarbowa wymierzająca podatek określi tarę naczynia, posługując się porównaniem z wagą innych podobnych opakowań.
4)
Od tłuszczów w paczkach papierowych pobiera się podatek od wagi brutto.
§  9.
1)
Od tłuszczów wyrobionych w kraju Wymierza podatek urząd skarbowy.
2)
Przy przywozie tłuszczów z zagranicy podatek wymierza urząd celny dokonywający odprawy celnej.
3)
Przy przywozie tłuszczów z obszaru W. M. Gdańska podatek wymierza odbiorczy urząd przekazowy.
§  10.
1)
Od tłuszczów wyrobionych w kraju uiszcza podatek przedsiębiorca wytwórni bezpośrednio w kasie skarbowej lub za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędności najpóźniej w chwili wprowadzenia tłuszczów do wolnego obrotu.
2)
Przez wprowadzenie do wolnego obrotu rozumie się wydanie tłuszczu z magazynu wytwórni.
§  11.
1)
Do uiszczenia podatku od tłuszczów przywiezionych z zagranicy obowiązana jest osoba uprawniona do rozporządzania towarem w rozumieniu przepisów celnych.
2)
Podatek pobiera urząd celny jednocześnie z należnościami celnemi na podstawie wyniku rewizji celnej.
§  12.
Od tłuszczów przywiezionych z obszaru W. M. Gdańska uiszcza podatek odbiorca przesyłki. Wydanie odbiorcy przekazanej przesyłki może nastąpić dopiero po uiszczeniu podatku.
§  13.
1)
Wytwórnia tłuszczów nie może być połączona z innym zakładem przemysłowym, ani handlowym.
2)
Na wyjątki od przepisu ust. 1 może zezwolić co do istniejących wytwórni izba skarbowa.
§  14.
1)
Wytwórnia tłuszczów powinna posiadać nad głównem wejściem widoczny napis oznaczający rodzaj przedsiębiorstwa.
2)
Budynki wytwórni oraz ich poszczególne pomieszczenia mają być zaopatrzone w odpowiednie napisy o ich przeznaczeniu.
§  15.
Pomieszczenia, w których odbywa się pakowanie i ważenie tłuszczów, powinny być przystosowane do urzędowego zamknięcia. Okna i inne otwory w tych pomieszczeniach powinny być zaopatrzone w gęstą siatkę drucianą i urzędowo zabezpieczone.
§  16.
1)
Do przechowywania gotowych tłuszczów przedsiębiorca wytwórni obowiązany jest posiadać osobny magazyn, który może być połączony tylko z pomieszczeniem, w którem odbywa się ważenie i pakowanie tłuszczów.
2)
Wszystkie otwory magazynu powinny być należycie zabezpieczone.
§  17.
Na wszelkich opakowaniach, służących do tłuszczów: skrzynie, blaszanki i t. p. (z wyjątkiem paczek papierowych § 8 ust. 4) powinna być wyraźnie uwidoczniona ich waga własna (tara). Nadto na wszelkich opakowaniach należy uwidocznić trwałe rodzaj i nazwę produktu oraz wytwórni, z której pochodzi zawarty w nich tłuszcz, tudzież wagę produktu.
§  18.
Przedsiębiorca wytwórni tłuszczów obowiązany jest najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem produkcji złożyć urzędowi skarbowemu zgłoszenie przedsiębiorstwa, dołączając w dwóch egzemplarzach:
a)
plan sytuacyjny i szczegółowy wytwórni i jej pomieszczeń z oznaczeniem miejsc, gdzie się znajdują urządzenia wytwórni,
b)
dokładny opis wszystkich pomieszczeń wytwórni i ich przeznaczenia, ze wskazaniem w szczególności pomieszczeń, w których ma się odbywać wyrób, pakowanie, ważenie i magazynowanie tłuszczów,
c)
opis wszystkich urządzeń wytwórni, służących do wyrobu tłuszczów i
d)
szczegółowy opis postępowania technicznego.
§  19.
1)
Każda wytwórnia podlega przed jej uruchomieniem sprawdzaniu przez władzę skarbową.
2)
Sprawdzenie (weryfikację) wytwórni przeprowadza kierownik urzędu skarbowego albo jego zastępca przy pomocy urzędników kontroli skarbowej w obecności przedsiębiorcy lub jego zastępcy.
3)
Przed terminem wyznaczonym na sprawdzenie przedsiębiorca obowiązany jest poczynić w wytwórni wszelkie niezbędne przygotowania, aby urzędnicy zaraz po przybyciu na miejsce mogli przystąpić do czynności.
4)
Przy sprawdzaniu przedsiębiorca obowiązany jest udzielać urzędnikom wszelkich wymaganych wyjaśnień oraz dostarczyć potrzebnych przyrządów i odpowiedniej pomocy.
5)
Sprawdzenie wytwórni wymaga następujących czynności:
a)
oględzin i sprawdzenia z planem i opisem pomieszczeń, urządzeń i naczyń fabrycznych,
b)
przemiaru naczyń i zbiorników fabrycznych,
c)
zbadania i zabezpieczenia pomieszczeń i urządzeń fabrycznych w celu skutecznej kontroli produkcji,
d)
określenia, które urządzenia wytwórni podlegają urzędowemu zabezpieczeniu w razie wstrzymania ruchu wytwórni (§ 27),
e)
sporządzenia protokółu o sprawdzeniu.
§  20.
Z czynności sprawdzenia sporządza się protokół weryfikacyjny, podpisany przez urzędników, przeprowadzających sprawdzenie oraz przez przedsiębiorcę lub jego zastępcę. Protokół przedstawia się izbie skarbowej wraz ze zgłoszeniem i jego załącznikami; akta weryfikacyjne powinny być oparafowane i opatrzone pieczęcią urzędową.
§  21.
1)
Jeżeli izba skarbowa ustali, że urządzenie wytwórni odpowiada wymaganiom ustawy o opodatkowaniu tłuszczów i przepisom rozporządzenia niniejszego, zatwierdza akta weryfikacyjne i zawiadamia o tem przedsiębiorstwo, które z tą chwilą może uruchomić wytwórnię.
2)
Zatwierdzenie aktów weryfikacyjnych, o którem mowa w ust. 1, może mieć charakter warunkowy. W tym przypadku izba skarbowa określi, jakie zmiany bądź uzupełnienia w urządzeniu wytwórni uważa za konieczne, oraz zaznaczy w zależności od znaczenia tych zmian dla kontroli skarbowej nad wytwórnią, czy jej uruchomienie może nastąpić po, czy też przed dokonaniem tych zmian lub uzupełnień. W tym drugim przypadku przedsiębiorca obowiązany jest bezzwłocznie przystąpić do wykonania zmian wskazanych przez izbę skarbową.
§  22.
Jeden egzemplarz zatwierdzonych aktów weryfikacyjnych powinien być przechowany w przedsiębiorstwie, a drugi w urzędzie skarbowym.
§  23.
1)
O urządzeniu nowych lub zmianie zgłoszonych pomieszczeń albo urządzeń wytwórni obowiązany jest przedsiębiorca złożyć urzędowi skarbowemu w ciągu 3-ch dni zgłoszenie w 2-ch egzemplarzach z odpowiedniemi załącznikami, wymienionemi w § 18.
2)
Do sprawdzenia zgłoszenia o zmianach oraz dalszego w tej sprawie postępowania mają zastosowanie przepisy §§ 19 - 22.
§  24.
1)
Wytwórnie tłuszczów pozostają pod nadzorem skarbowym.
2)
O przydatności pomieszczeń, do których dostarczenia przedsiębiorca jest obowiązany w myśl art. 14, decyduje urząd skarbowy.
§  25.
Wyrób, pakowanie, ważenie i magazynowanie tłuszczów może się odbywać tylko w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych.
§  26.
Przedsiębiorca obowiązany jest zawiadomić rejon kontroli skarbowej przed każdorazowem uruchomieniem wytwórni o zamiarze wyrobu tłuszczów najpóźniej na 24 godziny przed uruchomieniem wytwórni i podać rodzaj i nazwę produktów, które zamierza wyrabiać.
§  27.
W razie wstrzymania ruchu wytwórni na okres dłuższy niż 7 dni urzędnik kontroli skarbowej nakłada zabezpieczenie urzędowe na te urządzenia, bez których uruchomienia wyrób tłuszczów nie jest możliwy w danej wytwórni. Zabezpieczenia te mają być tak nałożone, aby bez ich naruszenia uruchomienie wytwórni nie było możliwe.
§  28.
Gdyby pomimo zawiadomienia przez przedsiębiorcę o zamierzonym wyrobie tłuszczów (§ 26) urzędnik kontroli skarbowej nie zgłosił się przed oznaczoną godziną uruchomienia wytwórni, przedsiębiorcy służy prawo zdjęcia zabezpieczeń urzędowych (§ 27) i uruchomienia wytwórni. O zdjęciu zabezpieczeń urzędowych zarząd wytwórni obowiązany jest sporządzić protokół przy udziale i za podpisem dwóch świadków i przesłać go do urzędu skarbowego.
§  29.
1)
Organa skarbowe mogą pobierać przy rewizjach próbki zarówno półfabrykatów, jak i wyrobów gotowych, dla sprawdzenia, czy odpowiadają wymogom ustawy o opodatkowaniu tłuszczów i wydanych na jej podstawie przepisów.
2)
W razie potrzeby należy przesłać próbki do laboratorjum chemicznego Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w Warszawie. Wynik analizy jest miarodajny dla wymiaru podatku.
3)
Jeżeli analiza wykaże, że produkt wbrew twierdzeniu przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu, koszty przeprowadzania analizy i wysłania próbki ponosi przedsiębiorca.
§  30.
1)
Organom władz skarbowych, powołanym do wykonywania kontroli nad produkcją, służy wolny dostęp o każdej porze dnia i nocy do wszelkich budynków i pomieszczeń wchodzących w skład wytwórni.
2)
Podczas wykonywania czynności nadzorczych uprawnione są organa władz skarbowych do przeglądania i sprawdzania wszystkich książek fabrykacyjnych, prowadzonych dla kontroli produkcji, dokonywania wszelkich analiz wyrabianych produktów i korzystania w tym celu bezpłatnie z urządzeń laboratoryjnych wytwórni oraz z materjałów niezbędnych do przeprowadzania analizy.
§  31.
1)
Tłuszcze przeznaczone do obrotu handlowego, jako gotowy produkt, podlegają opakowaniu w formie kostek lub bloków o wadze po 1/8, 1/4, 1/2, 1 i 5 kg. Przepis ten nie dotyczy tłuszczów, przesyłanych z jednej wytwórni do drugiej do dalszego przerobu.
2)
Wyrobione tłuszcze podlegają zważeniu pod nadzorem urzędnika kontroli skarbowej. Pakowanie i ważenie tłuszczów może się odbywać tylko między godzinami 7 i 16; urząd skarbowy może zezwolić na pakowanie i ważenie tłuszczów również w innych godzinach.
3)
Po zważeniu zapisuje się tłuszcze do księgi magazynowej i podatku od tłuszczów wzór Nr. 5 i przenosi się je do magazynu.
§  32.
Magazyn pozostaje pod urzędowem zamknięciem, a wejście do niego może się odbywać tylko w obecności urzędnika skarbowego dozorującego wytwórnię,
§  33.
1)
Po upływie godzin, w których odbywa się pakowanie i ważenie tłuszczów, urzędnik dozorujący wytwórnię zabezpiecza gotowe, a nieopakowane tłuszcze oraz przewody rurowe, przez które odbywa się nalew tłuszczów do opakowań.
2)
Tłuszcze opakowane i zważone powinny być tego samego dnia złożone do magazynu.
§  34.
1)
W magazynie opakowania z tłuszczami powinny być ustawione w takim porządku, by sprawdzenie zapasów nie nastręczało trudności.
2)
W magazynie wytwórni nie wolno przechowywać próżnych opakowań.
§  35.
W magazynie powinna być umieszczona tablica, na której przedsiębiorca obowiązany jest wykazywać szczegółowe zestawienie każdorazowego stanu zapasów tłuszczów w magazynie.
§  36.
Tłuszcze zważone i wpisane do księgi magazynowej mogą być wzięte do ponownego przerobu bez opłaty podatku po zawiadomieniu urzędu skarbowego. W takim przypadku przeniesienie tłuszczów z magazynu następuje pod nadzorem urzędnika skarbowego po wpisaniu na rozchód w odnośnych księgach obrachunkowych.
§  37.
1)
Tłuszcze mogą być wywożone z wytwórni do wolnego obrotu w czasie od 1 października do 31 marca tylko między godzinami 7 i 16, zaś w czasie od 1 kwietnia do 30 września tylko między godzinami 7 i 20.
2)
Na wyjątki od przepisu ust. 1 może zezwolić urząd skarbowy.
§  38.
1)
Tłuszcze gotowe wydawane z magazynu powinny być zapisane na rozchód w księdze magazynowej i podatki; od tłuszczów z wyjątkiem przewidzianym w § 39.
2)
Wydanie tłuszczów z magazynu może nastąpić dopiero po uiszczeniu przypadającego od nich podatku.
§  39.
Jeżeli przedsiębiorca zapłaci zgóry odpowiednią kwotę tytułem podatku, może wysyłać próbki tłuszczów o wadze do 1/2 kg bez zapisywania każdej próbki do księgi podatku. W takim przypadku wysyłane próbki powinny być zapisywane przy wysianiu do księgi próbek wzoru Nr. 6, a natomiast do księgi magazynowej i podatku od tłuszczów zapisuje się w łącznych ilościach 1 dnia każdego miesiąca tłuszcze wysłane tytułem próbek w ciągu poprzedniego miesiąca.
§  40.
1)
Na każdą przesyłkę tłuszczów, wysyłanych z wytwórni za opłatą podatku - z wyjątkiem próbek i przesyłek pocztowych - obowiązany jest przedsiębiorca sporządzić przed wydaniem tłuszczów z wytwórni świadectwo przewozowe według wzoru Nr. 8 oraz wypełnić równocześnie grzbiet świadectwa.
2)
Świadectwo przewozowe doręcza się odbiorcy lub przewoźnikowi tłuszczów. Świadectwo to towarzyszy przesyłce przy przewozie tłuszczów z wytwórni i powinno być okazywane na każde żądanie urzędnikom skarbowym.
3)
W razie zagubienia w drodze świadectwa przewozowego przewoźnik obowiązany jest zawiadomić o tera najbliższego urzędnika kontroli skarbowej.
4)
Grzbiety świadectw przewozowych obowiązany jest przedsiębiorca przechowywać w wytwórni.
5)
Wszystkie świadectwa przewozowe powinny być opatrzone kolejnemi numerami; grzbiety powinny być oznaczone temi samemi numerami, co i świadectwa przewozowe.
§  41.
1)
Przechowywane w wytwórni zapasy tłuszczów podlegają sprawdzaniu przez władze skarbowe.
2)
Sprawdzenie zapasów uskutecznia się przez:
a)
sprawdzenie zawartości tłuszczów w niektórych opakowaniach;
b)
obliczenie ogólnej wagi tłuszczów na podstawie ilości opakowań z tłuszczami oraz ich wagi netto wykazanej w księdze magazynowej i podatku od tłuszczów;
c)
porównanie rzeczywistych zapasów tłuszczów z pozostałością książkową.
3)
O sprawdzeniu zapasów oraz o wyniku czynności rewizyjnych czyni się wpis w księdze magazynowej i podatku od tłuszczów przez całą jej szerokość. Przedsiębiorca wytwórni lub jego zastępca, o ile jest obecny przy rewizji, podpisuje wpis rewizyjny w księdze i ewentualnie zaznacza przytem swoje uwagi co do treści wpisu.
§  42.
Jeżeli przy rewizji rzeczywisty zapas tłuszczów okaże się większym od tego, jaki powinien się znajdować według ksiąg obrachunkowych, całą stwierdzoną nadwyżkę należy zapisać na przychód w księdze magazynowej i podatku od tłuszczów.
§  43.
1)
Ujawnione przy rewizji ubytki tłuszczów podlegają opodatkowaniu. Ubytki takie należy zapisać na rozchód w księdze magazynowej i podatku od tłuszczów. O stwierdzeniu ubytku tłuszczów należy bezzwłocznie zawiadomić urząd skarbowy, przesyłając mu odpis zapisu rewizyjnego.
2)
Urząd skarbowy wydaje orzeczenie, nakładające na przedsiębiorstwo obowiązek uiszczenia podatku od ubytku tłuszczów w ciągu 14 dni, licząc od dnia następującego po doręczeniu orzeczenia.
§  44.
1)
Jeżeli tłuszcze, przechowywane w magazynie wytwórni albo wywożone zagranicę lub na obszar W. M. Gdańska albo z jednej wytwórni do drugiej pod węzłem podatku do dalszego przerobu, ulegną zniszczeniu, przedsiębiorca wytwórni może być zwolniony od zapłaty podatku od zniszczonych tłuszczów, o ile o zniszczeniu zostanie zawiadomiony rejon kontroli skarbowej najpóźniej w ciągu 24 godzin po zajściu wypadku zniszczenia, bądź też w razie przewozów - w ciągu 24 godzin po otrzymaniu przez przedsiębiorcę wiadomości o wypadku.
2)
Urzędnik rejonu przystąpi natychmiast do sprawdzenia otrzymanego doniesienia, a wyniki dochodzeń złoży w drodze służbowej izbie skarbowej do decyzji.
§  45.
1)
Tłuszcze podlegają w obrocie handlowym sprawdzaniu przez organy kontroli skarbowej co do pochodzenia, wagi i opakowania.
2)
Osoby oraz firmy, trudniące się hurtowym handlem tłuszczami lub zużywające tłuszcze w swoich zakładach przemysłowych, obowiązane są posiadać dowody nabycia znajdujących się u nich tłuszczów, a w szczególności faktury oraz rachunki, wymieniające wytwórnię, z której tłuszcze pochodzą, oraz rodzaj i nazwę tłuszczów.
§  46.
1)
Tłuszcze mogą się znajdować w obrocie handlowym wyłącznie w opakowaniach 1/8, 1/4, 1/2, 1 i 5 kg.
2)
Tłuszcze mogą być sprzedawane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, których przy sprzedaży nie wolno dzielić na części.
§  47.
Wprowadzanie do obrotu handlowego i posiadanie w miejscach sprzedaży tłuszczów, na których opakowaniach brak przepisowego oznaczenia rodzaju i nazwy produktu, wytwórni lub wagi, jest zabronione.
§  48.
Wytwórnie tłuszczów prowadzą następujące księgi:
a)
dla kontroli wytłaczania bądź ekstrakcji tłuszczów - według wzoru Nr. 1,
b)
dla kontroli rafinowania tłuszczów - według wzoru Nr. 2,
c)
dla kontroli produkcji tłuszczów mieszanych - według wzoru Nr. 3,
d)
księgę przychodu i rozchodu tłuszczów opodatkowanych - według wzoru Nr. 4,
e)
księgę magazynową i podatku od tłuszczów - według wzoru Nr. 5,
f)
księgę próbek - według wzoru Nr. 6,
g)
zeszyty świadectw przewozowych - według wzorów Nr. Nr. 7 i 8.
§  49.
1)
Wpisów do ksiąg należy dokonywać wyraźnie, atramentem; nie mogą one zawierać podskrobań i zamazań, a wszelkie poprawki powinny być dokładnie uwidocznione i w przepisowy sposób uskutecznione.
2)
Wpisy na każdej stronicy powinny być podsumowane i dodane do poprzedniego przeniesienia.
3)
W końcu miesiąca sporządza przedsiębiorca obrachunek miesięczny i przesyła odpis księgi magazynowej i podatku od tłuszczów wzór Nr. 5 za ubiegły miesiąc izbie skarbowej najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca. Odpis powinien być podpisany przez przedsiębiorcę wytwórni lub jego zastępcę i poświadczony przez urzędnika kontroli skarbowej dozorującego wytwórnię.
§  50.
Dokumenty służące za podstawę wpisów do ksiąg (grzbiety i wtórniki świadectw przewozowych, pokwitowania kasowe, odcinki blankietów nadawczych P. K. O. i t. p.) powinny być trwale umieszczone w teczkach i znajdować się przy księgach wytwórni, a na żądanie kontrolujących urzędników skarbowych powinny im być składane do wglądu i rewizji.
§  51.
W końcu roku obrachunkowego (31 grudnia) przedsiębiorca wytwórni obowiązany jest zamknąć księgi obrachunkowe, a pozostałości przenieść do nowych ksiąg, których otwarcie (przeniesienie) zaświadcza kierownik rejonu kontroli skarbowej.
§  52.
Księgi oraz blankiety świadectw przewozowych sporządza przedsiębiorca wytwórni swoim kosztem i staraniem, i nie później niż dnia 1 listopada składa urzędowi skarbowemu do oparafowania.
§  53.
1)
Księgi i dokumenty przewidziane w rozporządzeniu niniejszem obowiązany jest przedsiębiorca wytwórni przechowywać w ciągu 5 lat.
2)
W razie likwidacji przedsiębiorstwa przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 księgi wraz z dokumentami powinny być przesłane do urzędu skarbowego najpóźniej w ciągu 14 dni po wyczerpaniu zapasów tłuszczów w wytwórni.
§  54.
1)
O ustanowieniu zastępcy przedsiębiorca wytwórni obowiązany jest zawiadomić urząd skarbowy (art. 13).
2)
Ustanowienie zastępcy przedsiębiorcy wytwórni jest konieczne wówczas, gdy przedsiębiorstwo należy do osoby prawnej lub takiej osoby fizycznej, która z jakichkolwiek powodów nie może wypełniać osobiście lub nie wypełnia obowiązków wynikających z przepisów ustawy o opodatkowaniu tłuszczów oraz z przepisów rozporządzenia niniejszego.
3)
Zawiadomienie o ustanowieniu zastępcy powinien poza przedsiębiorcą podpisać także i zastępca na dowód, że zastępstwo przyjmuje.
§  55.
Władzą właściwą do zażądania od przedsiębiorstwa wytwórni ustanowienia zastępcy przedsiębiorcy (art. 13 ust. 5) jest urząd skarbowy.
§  56.
1)
Orzeczenie o zażądaniu usunięcia pracownika wytwórni, który popełnił nadużycie na szkodę Skarbu Państwa lub w popełnieniu takiego nadużycia współdziałał (art. 13 ust. 4), jak również zarządzenie w sprawie wstrzymania ruchu wytwórni wskutek nieustanowienia zastępcy lub nieusunięcia pracownika (art. 13 ust. 5) wydaje urząd skarbowy.
2)
Po zastosowaniu się przedsiębiorcy do żądania władzy skarbowej (ust. 1) urząd skarbowy obowiązany jest niezwłocznie zezwolić na wznowienie ruchu wytwórni.

Zgłoszenie i sprawdzenie istniejących wytwórni.

§  57.
1)
Przedsiębiorcy wytwórni obowiązani są zgłosić urzędowi skarbowemu zapasy tłuszczów posiadanych w wytwórni w dniu wejścia w życie ustawy o opodatkowaniu tłuszczów (30 kwietnia 1935 r.), w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia niniejszego.
2)
Przedsiębiorcy istniejących wytwórni tłuszczów, które były w ruchu przed dniem wejścia w życie ustawy o opodatkowaniu tłuszczów, obowiązani są zgłosić te wytwórnie w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia niniejszego urzędowi skarbowemu i złożyć w ciągu 30 dni od tej daty załączniki wymienione w § 18 w dwóch egzemplarzach.
3)
Wytwórnie, wymienione w ust. 2, podlegają sprawdzeniu (weryfikacji) w trybie określonym w §§ 19 - 22, o ile wyrabiają albo zamierzają wyrabiać tłuszcze.
4)
Sprawdzenie wytwórni wymienionych w ust. 2 nie powoduje przerwy w ich ruchu, o ile przedsiębiorcy wykonają w oznaczonym terminie zmiany i uzupełnienia w urządzeniach tych wytwórni, określone przez izbę skarbową.

Opodatkowanie zapasów tłuszczów poza wytwórniami.

§  58.
Kto w dniu 30 kwietnia 1935 r. posiada tłuszcze podlegające opodatkowaniu (art. 2 ust. 1) bądź na składach poza magazynami wytwórni, bądź w miejscach sprzedaży, bądź w przedsiębiorstwach, używających tłuszczów do wyrobów spożywczych, w ilościach przewyższających 100 kg., obowiązany jest zgłosić całą posiadaną ilość tłuszczów w ciągu 10 dni od powyższej daty rejonowi kontroli skarbowej, pisemnie w dwóch egzemplarzach podając:
1)
swoje imię i nazwisko lub firmę,
2)
ilość posiadanych tłuszczów,
3)
dokładne miejsce przechowania zgłoszonych tłuszczów.
§  59.
1)
Kontrola skarbowa wciągnie wniesione zgłoszenie do założonego na ten cel wykazu, opatrzy je numerem pozycji, o ile możności sprawdzi, czy treść zgłoszenia odpowiada rzeczywistości, obliczy przypadającą należność podatkową, wypisze na obu egzemplarzach zgłoszenia kwotę podatku i kasę skarbową, w której należy zapłacić podatek od tłuszczów, poczerń zwróci jeden egzemplarz zgłoszenia osobie, która je złożyła, a drugi dołączy do swego wykazu.
2)
Podatek od zapasów tłuszczów (§ 58) powinien być uiszczony do dnia 20 maja 1935 r.
§  60.
Kontrola skarbowa, w miarę możności, nie czekając na zgłoszenia, ustali i spisze bezzwłocznie podlegające opodatkowaniu zapasy tłuszczów poza wytwórniami tego produktu i dopilnuje terminowego uiszczenia podatku od tych zapasów.
§  61.
Tłuszcze, znajdujące się w transporcie w dniu 30 kwietnia 1935 r. obowiązany jest zgłosić odbiorca do opodatkowania w sposób określony w §§ 58 i 59 w ciągu 5 dni po nadejściu przesyłki na miejsce przeznaczenia, o ile posiadany zapas wraz z ilością otrzymaną z transportu przekracza 100 kg.
§  62.
1)
Kontrola skarbowa przedstawi wykazy i zgłoszenia do dnia 15 czerwca 1935 r. urzędowi skarbowemu wraz z uwagami co do zapłaty podatku, a ten przedstawi je wraz ze swemi wykazami izbie skarbowej do dnia 30 czerwca 1935 r.
2)
Izby skarbowe przedstawią Ministerstwu Skarbu do dnia 15 lipca 1935 r. sumaryczne wykazy tłuszczów zgłoszonych do opodatkowania (§§ 58 i 61) oraz kwot należnego i zapłaconego podatku.
§  63.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIKI

Wzór Nr. 1

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

Księga kontroli wytłaczania i ekstrakcji tłuszczów surowych wytwórni ...... w ......

za rok 19 .....

grafika

Wzór Nr. 2

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

Księga kontroli rafinowania tłuszczów wytwórni ..... w ..... za rok 19 .....

grafika

Wzór Nr. 3

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

KSIĘGA KONTROLI

wyrobu sztucznych tłuszczów mieszanych i innych. Wytwórni ..... w .....

grafika

Wzór Nr. 4

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

Księga przychodu i rozchodu opodatkowanych tłuszczów przywiezionych z innych wytwórni do dalszego przerobu w wytwórni ..... w ..... za rok 19 .....

grafika

Wzór Nr. 5

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

Księga magazynowa i podatku od tłuszczów wytwórni ..... w ..... za rok 19 .....

grafika

Wzór Nr. 6

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

KSIĘGA PRÓBEK

Wytwórni ..... w ..... na rok 19 .....

grafika

Wzór Nr. 7

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

Odcinek świadectwa przewozowego Nr.....

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

Wtórnik świadectwa przewozowego Nr......

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

Świadectwo przewozowe Nr.......

grafika

Wzór Nr. 8

do § 48.

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

GRZBIET ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO Nr........

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w .....

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE Nr........

grafika