Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.80.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 20 września 1921 r.
o wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. R. P. № 73 poz. 500) zarządzam celem wykonania tej ustawy na obszarze b. dzielnicy pruskiej w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1921 r. (Dz. U. № 73 poz. 501) wydane celem wykonania ustawy o podatku giełdowym na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej stosowane będzie na obszarze b. dzielnicy pruskiej z następującemi zmianami:
§  2. § 35 powołanego rozporządzenia Ministra Skarbu otrzymuje dla b. dzielnicy pruskiej brzmienie następujące:

"Jeśli emisja akcji odbyła się celem założenia spółki, a założyciele nie uiścili podatku lub uiścili go tylko w części, to spółka ma w ciągu miesiąca po ogłoszeniu b wpisaniu spółki do rejestru handlowego wnieść do kasy państwowej (§ 40) podatek należny z powodu emisji (lub część, której brakuje), załączając deklarację (§ 33).

Zarazem ma o uiszczeniu podatku zawiadomić władzę skarbową pierwszej instancji (§ 40) załączając odpis tych pozycji rejestru (§ 32), co do których założyciele wcale podatku nie uiścili.

Spółka ma, o ile założyciele nie prowadzili rejestru - sporządzić rejestr lub już istniejący odpowiednio uzupełnić".

§  3. § 37 powołanego rozporządzenia Ministra Skarbu otrzymuje dla b. dzielnicy pruskiej brzmienie następujące:

"Spółka akcyjna (komandytowo-akcyjna) winna uiścić podatek, określony w § 36, w ciągu miesiąca po ogłoszeniu o wpisaniu do rejestru handlowego uchwały ogólnego zgromadzenia, dotyczącej przewalutowania. Kasie państwowej (§ 40) należy przy uiszczeniu złożyć deklarację, stwierdzającą, że chodzi o podatek giełdowy z powodu przewalutowania majątku spółki.

Spółka ma o uiszczeniu podatku zawiadomić władzę skarbową pierwszej instancji (§ 40) podając sposób obliczenia".

§  4. § 40 powołanego rozporządzenia Ministra Skarbu otrzymuje dla b. dzielnicy pruskiej brzmienie następujące:

"O ile w rozporządzeniu niniejszem jest mowa o władzy skarbowej pierwszej instancji, należy przez to rozumieć urząd opłat stemplowych i podatku spadkowego w Poznaniu względnie w Grudziądzu tudzież główne Urzędy Skarbowe.

O ile w rozporządzeniu nininiejszem jest mowa o kasie państwowej należy przez to rozumieć urząd skarbowy i główny urząd skarbowy".

§  5. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 3 października 1921 r.