Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.73.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 11 lipca 1921 r.
o wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. № 73 poz. 500) na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austriackiej,

Na mocy art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. № 73 poz. 500) zarządzam celem wykonania tej ustawy na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjackiej co następuje:

I.

Przedmiot podatku.

§  1. (do art. 1 oraz do art. 7 punkt 3 ustawy).

Umowa, określona w art. 1 ustawy, podlega podatkowi także wówczas, gdy ma za przedmiot świadectwa tymczasowa. Wydanie dowodu ostatecznego, wzamian za świadectwo tymczasowe, nie podlega podatkowi.

§  2. (do art. 1, 3 i 8).

Sprzedaż papierów wartościowych imiennych lub zamiana papierów takich za inne podlega podatkowi giełdowemu, jeśli choćby jeden z kontrahentów wykonywa przedsiębiorstwo bankowe albo przedsiębiorstwo kantoru wymiany (art. 9 ustęp pierwszy i drugi ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany Dz. U. № 30 poz. 175) i ma zamieszkanie lub siedzibą w kraju, jak również gdy przy zawarciu umowy takiej współdziałał pośrednik (art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym i § 10 niniejszego rozporządzenia.

W wypadkach powyższych akt przelewu (cesji), umieszczony na papierze wartościowym, nie podlega opłacie stemplowej. Poniżej aktu przelewu należy uwidocznić kwotę podatku giełdowego, pozycję rejestru podatkowego, tudzież imię. i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibą osoby, prowadzącej rejestr (§ 10).

§  3. (do art. 7 punkt 2 i art. 9 punkt 2).

Umowa, mająca na celu zamianę papieru wartościowego wylosowanego za niewylosowane odcinki papierów wartościowych tego samego lub innego rodzaju, podlega podatkowi. Podatek należy uiścić raz jeden. Za podstawę wymiaru przyjmuje się wartość papierów niewylosowanych.

§  4. (do art. 7 punkt 2).

Umowa o odpłatne nabycie kuponu dywidendowego podlega podatkowi, jeśli ją zawarto przed ustaleniem wysokości dywidendy przez właściwy organ spółki akcyjnej (komandytowo-akcyjnej).

II.

Podstawa wymiaru.

§  5. (do art. 9, ustęp ostatni).

O ile suma, która służy za podstawę wymiaru, wyrażona jest w walucie zagranicznej, następuje przerachowanie na marki polskie według przeciętnego kursu giełdowego danej waluty zagranicznej w dniu zawarcia umowy lub - o ileby w dniu tym nie było notowania - według przeciętnego kursu giełdowego, ustalonego po raz ostatni w ciągu okresu sześciomiesięcznego, poprzedzającego zawarcie umowy.

§  6. (do art. 11).

Jeśli przedmiotem umowy są papiery o stałem oprocentowaniu oraz papiery o niestałem oprocentowaniu, to podstawę wymiaru oblicza się co do każdego z tych dwóch grup oddzielnie.

Jeśli zaś przedmiotem umowy są papiery wartościowe różnego rodzaju, ale wszystkie o stałem oprocentowaniu lub wszystkie o niestałem oprocentowaniu, to podstawę wymiaru oblicza się co do wszystkich papierów łącznie.

III.

Umowy komisowe.

§  7. (do art 4).

Umowa między komisantem a komitentem podlega podatkowi tylko wówczas, jeśli komisant ją wykonał, t. j. jeśli zawarł umowę z osobą trzecią na rachunek komitenta.

Co do obu tych umów ustala się podstawę wymiaru (art. 9) według stanu w dniu zawarcia umowy z osobą trzecią.

§  8. (do art. 3 i 4 oraz art. 13 punkt 2 c).

Jeśli nie tylko komisant lecz także komitent wykonywa przedsiębiorstwo bankowe lub przedsiębiorstwo kantoru wymiany (art. 9 ustęp pierwszy; i drugi ustawy z dn. 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany Dz. U. № 30 poz. 175) i obaj mają zamieszkanie lub siedzibę w kraju, to do zapłacenia podatku od umowy komisowej (§ 7) obowiązanym jest ten z kontrahentów, który ma dostarczyć papiery wartościowe.

Podatek ma więc uiścić komitent, gdy chodzi o zlecenie sprzedaży, - komisant, gdy chodzi o zlecenie kupna. W razie zamiany papierów wartościowych za inne papiery wartościowe, winien uiścić podatek zarówno komitent jak komisant, - każdy od wartości papierów, które ma dostarczyć.

§  9. (do art. 4 oraz art. 7 punkt 4).

Jeśli pierwszy nabywca papieru wartościowego innego rodzaju, niż wymienione w art. 2 ustawy, nabywa go nie wprost od instytucji emitującej lecz za pośrednictwem komisanta, to umowa, którą komisant zawiera z instytucją emitującą na rachunek komitenta, nie podlega podatkowi. Podatek należy więc w takim wypadku uiścić tylko raz jeden: od umowy miedzy komisantem a komitentem (§ 7).

IV.

Rejestr podatkowy.

§  10. (do art. 18).

Osoby, wykonywające przedsiębiorstwo domu bankowego lub kantoru wymiany (art. 1 ustawy z dnia 23 marca 1920 r., o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany Dz. U. № 30, poz. 175) jak również instytucje kredytowe bądź akcyjne, bądź spółdzielcze lub rządzące się własnemi statutami, zatwierdzonemi przez władze, państwową- jeśli zajmują się sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, obowiązane są prowadzić rejestr według zamączonego wzoru (załącznik № 1). (Osoby powyższe określane będą w rozporządzaniu niniejszem w dalszym ciągu jako "handlujący papierami wartościowemi").

Rejestr mają prowadzić również osoby, zaimujące się na podstawie urzędowego upoważnienia pośrednictwem przy zawieraniu umów o odpłatne nabycie papierów, wartościowych (w rozporządzeniu niniejszem, w dalszym ciągu, określone jako pośrednicy").

Rejestr należy przechowywać przez lat piąć po upływie roku kalendarzowego, na który go założono.

§  11. Numeracja w kolumnie 1-ej wymienionego w § 10 rejestru, ma biec bez przerwy przez cały rok kalendarzowy.
§  12. Do rejestru zapisują się - przez wypełnienie kolumn 1-10 - umowy podlegające podatkowi w myśl art. 1 oraz 3-6 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym, jak również umowy wymienione w punktach 3. 5 i 6 artykułu 7 oraz w ustępie drugim art. 8 ustawy.
§  13. Handlujący papierami wartościowemi (§ 10) ma zapisywać do swego rejestru - według zasad, podanych w §§ 12 oraz 14-20 - (prócz umów, niepodlegających podatkowi, a wymienionych w art. 12) umowy, co do których obowiązany jest do uiszczenia podatku bezpośrednio (art. 13 punkt 2 ustawy).
§  14. Zamianę papierów wartościowych na inne papiery wartościowe (art. 3 ustawy) należy zapisać do rejestru pod dwiema pozycjami; jedna z nich jest przeznaczona dla papierów wartościowych, które ma dostarczyć jeden z kontrahentów, druga dla tych, które ma dać kontrahent drugi. Łączność obu pozycji należy zaznaczyć w kol. 14 rejestru (załącznik № 1 do § 10).

Również należy utworzyć dwie pozycje w przypadkach, przewidzianych w części pierwszej § 6 niniejszego rozporządzenia.

§  15. Jeśli kontrakt zamiany (§ 14, część pierwsza) zawarli bez udziału pośrednika dwaj handlujący papierami wartościowemi (§ 10), to każdy z nich ma tę umowę zapisać do swego rejestru pod dwiema pozyciami. Kolumny 8, 9 i 10 należy w każdym rejestrze wypełnić tylko przy pozycji, obejmującej papiery wartościowe, które mają być wydane drugiemu kontrahentowi.
§  16. Zapisanie do rejestru ma nastąpić w ogólności w ciągu trzech dni po dniu przyjęcia oferty

Jeśli kontrahent, który ma umowę zapisać do rejestru (§§ 13 i 15), był oferentem, to zapisanie ma nastąpić w ciągu trzech dni, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, lub po stwierdzeniu przez oferenta w inny sposób, że została przyjęta.

§  17. Umowę między komitentem a komisantem (§ 7) należy zapisać do rejestru, dopiero po zawarciu umowy a osobą trzecią na rachunek komitenta.

Komisant - jeśli jest obowiązany do uiszczania podatku od umowy komisowej (art. 13 punkt 2, a i b ustawy oraz § 8 niniejszego rozporządzenia) - ma zapisać ją do rejestru w ciągu trzech dni, po przyjęciu oferty osoby trzeciej lub otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu przez osobę trzecią (lub stwierdzeniu, że przyjęcie nastąpiło).

Jeśli do uiszczenia podatku obowiązany jest komitet (art. 13 punkt 2. a i b ustawy oraz § 8 niniejszego rozporządzenia), to ma umowę komisową zapisać do rejestru w ciągu trzech dni po otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu umowy z osobą trzecią.

§  18. W rejestrze, prowadzonym przez handlującego papierami wartościowemi (§ 10), nie jest konieczne wypełnienie kol. 4 rejestru (załącznik № 1 do § 10), jeśli nabywca nie jest handlującym papierami wartościowemi.
§  19. Należy wypełnić bądź tylko kolumnę 6 bądź tylko 7 rejestru - według tego, czy kurs giełdowy (wartość sprzedażną) oznacza się co do sztuki czy co do jednostki wartości nominalnej.
§  20. Jeśli przedmiotem opodatkowania nie jest sprzedaż ale umowa innego rodzaju (art. 9, punkt 2 ustawy), to należy w kolumnie 14 rejestru podać, na podstawie jakich danych ustalono wartość, wymienioną w kolumnie 9 tegoż rejestru.

Również w przypadkach, przewidzianych w ustępie d) punktu 2 artykułu 9 ustawy, winien podatnik tymczasowo ustalić wartość i postąpić w sposób, wskazany w części pierwszej niniejszego paragrafu.

V.

Uiszczenie podatku przez handlujących papierami wartościowemi i pośredników.

§  21. 1 (do art. 17 i 19).

Handlujący papierami wartościowemi (§ 10, ustąp pierwszy) mają po upływie każdego okresu półmiesięcznego, obejmującego czas od dnia 1 do 15 włącznie względnie czas od dnia 16 do końca miesiąca, dokonać podsumowania kolumny 10 rejestru (załącznik № l do § 10). Pośrednicy mają po upływie każdego miesiąca dokonać podsumowania tej kolumny księgi, maklerskiej, która jest przeznaczona dla podatku giełdowego (§ 17 punkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1923 r., Dz. U. R. P. № 53, poz. 372).

Kwotę, w ten sposób obliczoną, należy wnieść do kasy skarbowej, załączając deklarację. W deklaracji należy zaznaczyć, że chodzi o podatek, giełdowy, oraz wymienić okres, za który się płaci.

Handlujący papierami wartościowemi ma uiścić podatek: za pierwszy okres półmiesięczny-najpóźniej do dnia 22 danego miesiąca, za drugi okres- najpóźniej do dnia 7 miesiąca następnego.

Pośrednik ma uiścić podatek za każdy miesiąc, najpóźniej do dnia 15 miesiąca następnego.

Płatnik winien kwity kasowe, stwierdzające uiszczenie podatku, przechowywać przez lat pięć po upływie roku kalendarzowego, w którym nastąpiło uiszczenie. Kwity mają być uporządkowane według dat uiszczenia.

VI.

Dokumenty, stwierdzające zawarcie umowy.

§  22. (do art. 18).

Handlujący papierami wartościowemi (§ 10), o ile są obowiązani do uiszczenia podatku bezpośrednio (art. 13, punkt 2 ustawy i § 8 niniejszego rozporządzenia), jak również pośrednicy (§ 10), mają w tym samym terminie, w którym winno nastąpić zapisanie do rejestru (§§ 16 i 17), wystawić pismo, w którem należy wymienić: imię i nazwisko (firmę) kontrahenta, dla którego pismo jest przeznaczone (§ 23), rodzaj papierów wartościowych, ilość sztuk względnie wartość nominalną (§ 19), ceną jednostkową i ogólną (art. 9 ustawy oraz § 20 niniejszego rozporządzenia), pozycję rejestru podatkowego i kwotą podatku giełdowego. W przypadkach, przewidzianych w § 20, należy nadto wymienić dane, na podstawie których ustalono wartość.

Pismo ma być zaopatrzone w datą wystawienia i podpisane.

Wymienienie nazwiska (firmy) kontrahenta, dla którego pismo jest przeznaczone, nie jest konieczne, jeśli pismo wystawia handlujący papierami wartościowemi, drugi zaś kontrahent nie jest handlującym papierami wartościowemi, a działa jako kupujący.

§  23. Handlujący papierami wartościowemi (§ 10) winien pismo, określone w § 22, sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz ma zatrzymać, drugi zaś wręczyć lub przesłać drugiemu kontrahentowi w tym samym terminie, w którym winno nastąpić zapisanie do rejestru (§§ 16 i 17).

Pośrednik (§ 10) winien pismo, określone w § 22, sporządzić w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz ma zatrzymać, dwa inne wręczyć (przesłać obu kontrahentom najpóźniej w ciągu 10 dni, po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym umową zawarto.

Egzemplarze zatrzymane lub odpisy, przewidziane w ostatniem zdaniu § 24, należy przechowywać - uporządkowane według dat wystawienia - przez lat piąć po upływie roku kalendarzowego, w którem odnośne dokumenty sporządzono.

Handlujący papierami wartościowemi mają przechowywać według zasad powyższych dokumenty, otrzymane od drugiego kontrahenta lub pośrednika.

§  24. Sporządzanie pisma, określonego w § 22, nie jest potrzebne, w razie wręczenia (przesłania) drugiemu kontrahentowi (obu kontrahentom) w terminie, podanym w § 23. karty umowy lub rachunku, o ile dokumenty te zawierają wszystkie dane wyżej wymienione. Handlujący papierami wartościowemi lub pośrednik winien zatrzymać odpis karty umowy lub rachunku.

VII.

Tran za keje giełdowe.

§  25. (do art. 17 i 18).

Jeśli umowa o odpłatne nabycie papierów wartościowych jest tranzakcją giełdową (art. 19 ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce, Dz. U. № 13, poz. 71), a przyszła do skutku przy współudziale pośrednika (§ 10) lub jeśli choćby tylko jeden z kontrahentów, którzy zawarli taką tranzakcję, jest handlującym papierami wartościowemi (§ 10), to stosują się §§ 10 - 24.

Jeśli zaś żaden z kontrahentów, którzy zawarli tranzakcją giełdową bez współudziału pośrednika, nie jest handlującym papierami wartościowemi, to ten z nich, który działa jako zbywca, winien w ciągu dni trzech, od zawarcia umowy, lecz nie później jak w dniu wykonania jej, wręczyć nabywcy kartę umowy lub rachunek, zawierające dane, wymienione w § 22. Karta umowy lub rachunek mają byc zaopatrzone w znaczki stemplowe, należycie skasowane, których wartość równać się ma kwocie należnego podatku.

Skasowanie znaczków następuje przez przepisanie ich bądź tekstem dokumentu bądź nazwiskiem lub firmą wystawcy. Nazwisko lub firma mogą

być uwidocznione również za pomocą pieczęci. Część tekstu lub nazwiska (firmy) ma wychodzić na znaczek sąsiedni lub na papier, otaczający znaczki. Nabywca winien kartę umowy lub rachunek przechowywać przez rok od dnia zawarcia umowy.

Viii. Osoby, obowiązane pośrednio do uiszczenia podatku

§  26. (do art. 13).

Jeśli handlujący papierami wartościowemi (§ 10) nie jest obowiązany bezpośrednio do uiszczenia podatku (t. j. jeśli w szczegółowym wypadku nie zachodzą warunki, wymienione w art. 13 punkcie 2 ustawy, a od dru giego kontrahenta lub pośrednika (§ 10) nie otrzymał dokumentu określonego w §§ 22 lub 24, to ma odnośną umowę zapisać do swego rejestru, wypełniając kolumny 1-10, a w kolumnie 14 umieścić uwagę: "Obowiązek pośredni". Tak samo winien postąpić, jeśli dokument umowny, który otrzymał, nie zawiera żadnej wzmianki o uiszczeniu podatku.

Również ma zapisać do rejestru, jeśli stwierdził z dokumentu otrzymanego, ze podatek obliczono w kwocie niższej niż się należy według ustawy. W tym wypadku należy wypełnić kolumny 1-13 rejestru.

Do kolumny 10 zapisuje się - gdy współdziałał pośrednik - połowę najeżnego podatku lub połowę różnicy między kwotą należną a podaną w dokumencie umownym; w braku pośrednika zapisuje się całą należność podatkową lub całą różnicę, wyżej określoną.

Handlujący papierami wartościowemi ma w wypadkach powyższych zapisać umowę do rejestru w ciągu miesiąca od dnia, w którym przyjął ofertę drugiego kontrahenta lub (jeśli sam był oferentem) w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymał zawiadomienie o przyjęciu oferty albo stwierdził w inny sposób, że została przyjęta.

§  27. Jeśli w przypadku, przewidzianym w ustępie drugim § 25, nabywca nie otrzymał dokumentu umownego lub gdy dokument, który nabywca otrzymał, nie jest zaopatrzony w znaczki stemplowe, albo gdy wartość znaczków użytych wynosi mniej niż kwota należnego podatku, to nabywca winien o tym stanie rzeczy donieść władzy skarbowej pierwszej instancji (§ 40), w ciągu miesiąca od zawarcia umowy i okazać jej dokument umowny, jeśli go otrzymał, a następnie na podstawie nakazu płatniczego władzy skarbowej wnieść do kasy państwowej (§ 40) podatek lub część, której brakuje.
§  28. Niedopełnienie obowiązków, określonych w §§ 26 i 27, pociąga za sobą skutki, przewidziane w art. 22 ustawy.

iX. Ewidencja przedsiębiorstw, obowiązanych do płacenia

podatku giełdowego.

§  29. (do art. 19).

Instytucje kredytowe, bądź akcyjne, bądź spółdzielcze lub rządzące się własnemi statutami, zatwierdzonerni przez władzę państwową jak również właściciele domów bankowych i kantorów wymiany (art. 1 ustawy z dn. 23. marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany Dz. CI. N° cO, poz. 175) - jeśli zamierzają zajmować się sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, obowiązani są donieść o tem władzy skarbowej pierwszej instancji (§ 40) przed rozpoczęciem tych czynności, wymieniając dzień rozpoczęcia.

Osoby, upoważnione urzędownie do pośredniczenia przy sprzedaży i kupnie papierów wartościowych, mają przed rozpoczęciem swych czynności podać dzień rozpoczęcia do wiadomości władzy skarbowej pierwszej instancji.

§  30. Osoby, wymienione w § 29 mają w razie trwałego zaprzestania czynności, podlegających podatkowi giełdowemu, donieść o tem władzy skarbowej pierwszej instancji (§ 40) w ciągu miesiąca od dnia zaprzestania.

X.

Emisja akcji.

§  31. (do art. 2 oraz art. 9, punktu 2 d).

Każda umowa o nabycie akcji przez pierwszego nabywcę (subskry-benta lub założyciela) ppdlega podatkowi giełdowemu bez względu na to, czy zawarto ją celem założenia spółki akcyjnej "(komandytowo akcyjnej) czy celem powiększenia kapitału zakładowego spółki takiej, już istniejącej. To samo dotyczy przejęcia akcji przez założyciela jedynego.

Obowiązek uiszczenia podatku powstaje już z chwilą przydzielenia akcji subskrybentowi lub założycielowi (przejęcia akcji przez założyciela jedynego), nie zaś dopiero w dniu wydania akcji lub świadectw tymcza-wych. Podatek należy uiścić odrazu w całości, choćby według statutu spółki dopuszczalne było wpłacenie kapitału akcyjnego ratami.

Podatek wynosi po 3 marki od każdego tysiąca sumy pieniężnej, którą subskrybent lub założyciel obowiązany jest wpłacić stosownie do umowy,- lub od każdego tysiąca wartości wkładu rzeczowego.

§  32. (do art. 18).

Założycie! spółki akcyjnej (komandytowoakcyjnej) jak również spółka taka, - gdy postanowiła powiększyć swój kapitał zakładowy, winni, od dnia rozpoczęcia subskrybcji do jej ukończenia prowadzić rejestr według załączonego wzoru (Załącznik Ks 2).

Za datę zawarcia umowy (kolumna 3 rejestru) uważa się dzień, w którym nastąpiło przydzielenie akcji subskrybentowi, albo jednemu z założycieli lub przejęcie ich przez założyciela jedynego.

Każdą umowę należy zapisać do rejestru w ciągu dni trzech po dniu zawarcia umowy.

§  33. 2 (do art, 17).

Po upływie każdego okresu półmiesięcznego, obejmującego czas od 1 do 15 włącznie, względnie czas od dnia 16 do końca miesiąca, należy dokonać podsumowania kolumny 7 rejestru (załącznik № 2 do § 32).

Kwotą, w ten sposób obliczoną, należy wnieść do kasy skarbowej, załączając deklarację, w której płatnik ma zaznaczyć, że chodzi o podatek giełdowy z powodu emisji akcji oraz podać nazwę (rodzaj) akcji.

Uiszczenie winno nastąpić za pierwszy okres półmiesięczny - najpóźniej do dnia 22 danego miesiąca, za drugi okres-najpóźniej do dnia 7 miesiąca następnego.

Zarazem należy o uiszczeniu podatku zawiadomić władzę skarbową pierwszej instancji (§ 40), załączając odpis rejestru za ubiegły okres półmiesięczny.

Założyciel lub spółka winni też zawiadomić władzę skarbową pierwszej instancji o ukończeniu emisji, w ciągu następnych dwóch tygodni.

§  34. (do art. 18).

Rejestr należy przechowywać przez lat pięć po ukończeniu emisji.

§  35. 3 (do art 15).

Jeśli emisja akcji odbyła się celem założenia spółki, a założyciele nie uiścili podatku lub uiścili go tylko w części, to spółka ma w ciągu miesiąca po ogłoszeniu o wpisaniu spółki do rejestru handlowego wnieść do kasy skarbowej podatek należny z powodu emisji (lub część, której brakuje), załączając deklarację (§ 33). Podatek ulega waloryzacji według zasad, podanych w 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 (Dz. U. R. P. № 134 poz. 1115).

Spółka ma zarazem o uiszczeniu podatku zawiadomić władzę skarbową pierwszej instancji (§ 40), załączając odpis tych pozycji rejestru (§ 32), co do których założyciele wcale podatku nie uiścili.

O ile założyciele nie prowadzili rejestru, spółka ma sporządzić rejestr lub już istniejący odpowiednio uzupełnić.

§  36. (do art 2;.

Podatek giełdowy należy uiścić również w razie przewalutowania (przeszacowania) majątku spółki akcyjnej (kamandytowo-akcyjnej), bądź w drodze przestemplowania akcji dotychczasowych, bądź zapomocą ściągnięcia akcji dawnych i wydania w ich miejsce nowych, opiewających na wyższą wartość nominalną.

Podatek oblicza się. od wartości nominalnej, na którą opiewają akcje po przestemplowaniu, względnie akcje nowe, przeznaczone do wymiany rin dawne.

§  37. 4 (do art 17).

Spółka akcyjna (komandytowo-akcyjna) winna uiścić podatek, określony w § 36, w ciągu tygodnia po ogłoszeniu o wpisaniu do rejestru handlowego uchwały ogólnego zgromadzenia, dotyczącej przewalutowania. Kasie skarbowej należy przy uiszczeniu złożyć deklarację, stwierdzającą, że chodzi o podatek giełdowy z powodu przewalutowania majątku spółki.

Spółka ma zarazem o uiszczeniu podatku zawiadomić władzę skarbową pierwszej instancji (§ 40), podając sposób obliczenia.

XI.

Przepisy kompetencyjne.

§  38. (do art. 20, 24 oraz 26-28).

Wymierzenie podatku (art. 20 ustawy), wymierzenie grzywny (art. 24 ustawy) oraz wydanie decyzji na prośbę o zwrot podatku (art. 26 tejże ustawy), naieżą do zakresu działania władz skarbowych pierwszej instancji (§ 40),

§  39. Odwołanie od nakazu płatniczego, od orzeczenia w przedmiocie grzywny kil> od orzeczenia odmownego na prośbę o zwrot nadpłaty (art. 27),

należy wnieść do władzy skarbowej pierwszej instancji (§ 40). Rozstrzyga od ■ .vołania Izba Skarbowa; na Śląsku Cieszyńskim Dyrekcja Skarbu w Cieszynie.

§ 40-

O ile w rozporządzeniu niniejszem jest mowa o "władzy skarbowej pierwszej instancji", należy przez to rozumieć: w Warszawie - I Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych; w Lodzi - II Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych; na pozostałym obszarze b. dzielnicy rosyj skiej Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych; na obszarze b. dzielnicy austrjackiej - Dyrekcją Okręgu Skarbowego lub Urząd Wymiaru Naie-iytości.

O ile w rozporządzeniu niniejszem jest mowa o "kasie państwowej", należy przez to rozumieć: na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej - Kasą Skarbową, na obszarze b. dzielnicy austrjackiei Urząd Podatkowy.

§  40. 5 O ile w rozporządzeniu niniejszem jest mowa o władzy skarbowej pierwszej instancji, należy przez to rozumieć Urząd opłat stemplowych i podatu spadkowego w Poznaniu tudzież urzędy skarbowe podatków bezpośrednich i opłat skarbowych.

XII.

Postanowienia prześciowe.

§  41. do art. 19).

Osoby, wymienione w § 29, jeśli w dniu wejścia w życie niniejszego rozpatrzenia (§ 43) zajmują się czynnościami, wymienionemi w części pierwszej lub drugiej § 29, mają donieść o tem władzy skarbowej pierwszej instancji (§ 40) w ciągu miesiąca od dnia wejścia rozporządzenia w życie

§ 42 (do art. 2 i 30).

Podatek, przewidziany w art. 2 ustawy, należy uiścić (w wymiarze, przewidzianym w ustępie pierwszym w punkcie b. artykułu 11 ustawy) w każdym wypadku, w którym przydzielenie akcji subskrybentowi lub założycielowi albo przejęcie akcji przez założyciela jedynego nastąpiło w dniu wejścia w życie ustawy o podatku giełdowym lub później, choćby subskry-bcja rozpoczęła się wcześniej.

Z powodu przewalutowania (§ 36), należy uiścić podatek, przewidziany w art. 2 ustawy, jeśli uchwałę o przewalutowaniu powzięto w dniu wejścia w życie ustawy o podatku giełdowym lub później.

XIII.

Początek mocy obowiązującej niniejszego rozporządzenia.

§  43. Rozporządzenie niniejsz; uzyskuje moc obowiązującą w miesiąc po ogłoszeniu.

Minister Skarbu:

Załącznik Na 1 (do § 10).

REJESTR PODATKU GIEŁDOWEGO, (imię i nazwisko lub firma prowadzącego rejestr:)..................................................

Załącznik Jfe 2 (do § 32). REJESRT PODflTKU GIEŁDOWEGO

1 § 21:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

2 § 33 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.
3 § 35:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 20 września 1921 r. (Dz.U.21.80.551) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

4 § 37:

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 20 września 1921 r. (Dz.U.21.80.551) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.

5 § 40:

- zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 20 września 1921 r. (Dz.U.21.80.551) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 1921 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.134.1116) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.