Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.84.562

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTERSTWA SKARBU
z dnia 25 sierpnia 1920 r.
celem wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dzień. Ust. R. P. № 73, poz. 488) o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych) pa obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Na zasadzie art. 20 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dzien. Ust. R. P. № 73, poz. 498) zarządzam, co następuje:

CZĘŚĆ  I.

Dział  I.

§  1. (do art. 2). Uwolnienie kwitów i rachunków od opłaty stemplowej, przewidziane w art. 20 ust. 1 ros. ustawy o opłatach (Zb. Pr. Ces. Ros. t. V wyd. 1903 r.), nie zostało uchylone. Wobec tego kwity i rachunki opiewające na kwoty do 9 mk. włącznie (§ 17 rozp. b. c. i k. Gen. Gub. wojskowego z 27/8 1918, Dz. Rozp. c. i k. Zarządu wojskowego Część XVI № 53 i ustawa z dnia 15/1 1920 r. Dz. U. R. P. № 5, poz. 26) nie podlegają opłacie.

Kwity opiewające na kwotę wyższą niż 9 mk. ale nie przewyższającą 10.000 mk. podlegają opłacie w wysokości 50 fen. od każdej pełnej lub zaczętej setki. Kwity zaś opiewające na kwotą przewyższającą 10.000 mk. podlegają opłacie w wysokości 50 mk. od pierwszych 10.000 mk. oraz w wysokości 5 mk. od każdej pełnej lub zaczętej tysiączki, o którą kwitowana kwota przekracza 10.000 mk. (art. 50 ros. ust. stemplowej.

Opłata przypada tylko raz bez względu na ilość arkuszy kwitu.

To samo odnosi się do rachunków z tą tylko różnicą, że opłata od każdej pełnej lub rozpoczętej setki do 10000 mk. wynosi po 20 fen. a od każdej tysiączki przewyższającej 10.000 mk. po 2 mk.

§  2. (do art. 3). Wskutek ustanowienia wymienionych w art. 3 dodatków wynoszą opłaty, przypadające w myśl ros. ustawy o opłatach, a mianowicie:
a) od dokumentów w przedmiocie tranzakcji handlowych, dotyczących kupna sprzedaży towarów w myśl art. 57 ust. 3 0,2%
b) od aktów odstąpienia, kupna, dostawy i zamiany w myśl art. 51 ust. 1 i od zobowiązań w myśl art. 48 ust. 2 i art. 51 ust. 2 l%
c) od dokumentów i aktów w przedmiocie zawarcia spółek w myśl art. 51 ust. 1 2%
d) od akcji w myśl art. 54 3%
§  3. (do art. 4). Prócz opłaty aljenacyjnej w wysokości 6% należy przy pisemnych przeniesieniach nieruchomości pobierać tylko opłatę, aktową kancelaryjną w myśl art. 280 ros. ustawy o opłatach, gdyż opłata stemplowa w myśl art. 51 ust. 1 wspomnianej ustawy w zastosowaniu do aktów przeniesienia nieruchomości zostaje zniesioną.

Dział  II.

§  4. (do art. 6 i 7). Wskutek ustanowienia wymienionych w art. 6 dodatków wynoszą opłaty przypadające w myśl taryfy stemplowej, wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 19 lipca 1916 r. (Dz. Rozp. dla b. Gen. Gub. Warszawskiego № 40, poz. 127), a mianowicie:
a) od umów kupna towarów, przeznaczonych na odsprzedanie lub do przerobienia albo do bezpośredniego zużycia w przemyśle w myśl poz. 11, a, 3) 0,2%
b) od aktów odstąpienia w myśl poz. 1, od aktów przeniesienia ruchomości i wierzytelności w myśl poz. 10, c) 2) i 3) i 11, a, 2), od umów o dostawę w myśl poz. 12, od obligów w myśl poz. 19, a, 1) i 2), od aktów zamiany w myśl poz. 21 i od protokułów licytacji w myśl poz. 26 l%
c) od aktów zawarcia spółek w myśl poz. 10, d 2%
d) od zawarcia spółek akcyjnych w myśl poz. 10, a, 1) i 10, b) 3%
e) od przeniesienia nieruchomości w myśl poz. 10, c, 1) i 11, a, 1) 6%

Stawką tę stosuje się, również przy sprzedaży na rzecz potomstwa, gdyż przepis poz. 11, a, 1) część druga zostaje uchylony (art. 7).

§  5. (do art. 9). Przewidziane w poz. 16, a, 1), 17, a, 1) i 17, b uwolnienie kwitów i rachunków, opiewających na kwotę do 5 mk. włącznie nie zostało uchylone. Wobec tego kwity i rahunki opiewające na kwotę do 5 mk. włącznie żadnej opłacie nie podlegają.

Kwity opiewające na kwoty wyższe niż 5 mk. podlegają opłacie po 50 fen. od każdej pełnej lub rozpoczętej setki (§ 9 rozp. z r. 1916 Dzien. Rozp. dla b. G. G. Warsz. № 40, poz. 126).

Rachunki opiewające na kwoty wyższe niż 5 mk. podlegają opłacie po 50 fen. od każdych pełnych lub rozpoczętych 250 mk.

Opłaty te przypadają tylko raz, bez względu na ilość arkuszy kwitu lub rachunku.

CZĘŚĆ  II.

§  6. (do art. 11). Tym artykułem nie została zniesiona stała opłata stemplowa w myśl poi. tar. 65, A, b) ustawy z 13/12 1862 Dz. p. p. № 89 i § 9 e, ces. rozp. z 28/8 1916 Dz. p. p. № 281.
§  7. (do art. 13). Przy obliczeniu opłat od rachunków w myśl art. 13 nie ma zastosowania przepis § 7 ustawy 13/12 1862 Dz. p. p. № 89. Wobec przewidzianego w ostatnim zdaniu tegoż artykułu zaokrąglenia, rachunki podlegają opłacie stemplowej po 10 fen. od każdych pełnych lub rozpoczętych 50 mk. Opłata przypada tylko raz bez względy na ilość arkuszy rachunku.
§  8. (do art. 15). Wobec ustanowienia w art. 15 dodatków w wysokości 200% względnie 300% należy przypadającą od akcji (poz. tar. 55 B, 2, a) i b) opłatę według skali III pomnożyć przez trzy, a opłatę przypadającą od aktów zawarcia spółki (poz. tar. 55 B, 2, c), według skali II przez cztery.
§  9. (do art. 17). Według art. 17, b, ustęp 2 została zmieniona między innemi i opłata przypadająca od podań w myśl poz. tar. 43, b, 1). Dotyczy to jednak tylko stałej opłaty, nie zaś opłaty wynoszącej 5% podatku zarobkowego, według przepisu zawartego w końcowym ustępie tejże poz. taryfy. Przepis ten za tem pozostaje nadal w mocy.

CZĘŚĆ  III.

§  10. (do art. 19). Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie razem z ustawą, t. j. z dniem 11 września 1920 r.