Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU LIKWIDACYJNEGO
z dnia 14 maja 1921 r.
w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.

Na podstawie art. 3 i 16 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. "o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r." (Dz. Pr. 1920 r. Nr. 70, poz. 467) zarządza się co następuje:
§  1. Zakres działania Komitetów Likwidacyjnych utworzonych rozporządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego, a działających na zasadach uchwalonych przez Radę Ministrów w dniu. 28-go października 1920 r. wprowadzonych w życie rozporządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego (Dz. Ust. Nr. 107, poz. 704) ustala się jak następuje: zakres działania Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu obejmuje obszar b. dzielnicy pruskiej, zakres zaś działania Komitetu Likwidacyjnego w Warszawie-cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem b. dzielnicy pruskiej.
§  2. Komitet Likwidacyjny, powziąwszy postanowienie o stosowaniu likwidacji majątku, prawa lub interesu, ogłasza o tem w Monitorze Polskim^ względnie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Zawiadomienia, odpisy postanowień, wezwania doręcza się właścicielowi likwidowanego prawa majątku lub interesu lub jego zastępcy listem poleconym. Za datę doręczenia listu poleconego uważa się dzień jego nadania.
§  4. Właściciel likwidowanego majątku, prawa lub interesu winien najdalej w ciągu 20 dni od dnia ogłoszenia, uskutecznionego w myśl paragrafu 2 niniejszego rozporządzenia, podać Komitetowi Likwidacyjnemu, którego kompetencji podlega, swoje miejsce zamieszkania.

Właściciel likwidowanego majątku, prawa lub interesu, podlegający kompetencji Komitetu Likwidacyjnego w Warszawie, a mający miejsce zamieszkania poza Warszawą, winien oprócz swego miejsca zamieszkania wskazać w terminie oznaczonym w ustępie 1 niniejszego paragrafu osobę, zamieszkałą w Warszawie, upoważnioną do odbioru pism dla niego przeznaczonych.

Właściciel likwidowanego majątku, prawa lub interesu, podlegający kompetencji Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu, a mający swoje miejsce zamieszkania poza obszarem b. dzielnicy pruskiej, winien oprócz swego miejsca zamieszkania wskazać w terminie oznaczonym w ustępie 1 niniejszego paragrafu osobę, zamieszkałą na obszarze b. dzielnicy pruskiej, upoważnioną do odbioru pism dla niego przeznaczonych.

§  5. Jeżeli właściciel przebywa zagranicą, to do złożenia wskazanego w paragrafie poprzednim oświadczenia przysługuje mu termin 6-o tygodniowy, licząc od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim, względnie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej" obwieszczenia o postanowieniu likwidacji jego majątku, prawa lub interesu.
§  6. Zawiadomienia i pisma Komitetu Likwidacyjnego skierowane do właściciela likwidowanego majątku, prawa lub interesu, który w myśl art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia, nie podał komitetowi swego miejsca zamieszkania bądź też jego zmiany, lub też nie wyznaczył osoby upoważnionej do odbioru pism w tem mieście, względnie w obrębie tego terytorjum, w którem znajduje się Komitet Likwidacyjny, (§ 4) będą wywieszane w kancelarji Komitetu Likwidacyjnego. Osoby interesowane nie mają prawa zasłaniania się niewiadomością o tych zawiadomieniach.
§  7. W wypadkach, jeśli likwidowany majątek, prawo lub interes należy do kilku właścicieli, wystarczającym jest doręczenie zawiadomień i pism temu z nich, którego dokładny adres jest w posiadaniu Komitetu Likwidacyjnego.
§  8. Wezwanie winno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres osoby wzywanej,
2) charakter, w jakim osoba zostaje wzywaną (likwidowany, rzeczoznawca, tłumacz),
3) krótkie sformułowanie przedmiotu sprawy,
4) miejsce i termin, w których ma się stawić wzywany lub przesłać żądaną odpowiedź.
§  9. W wypadkach uznania przez Komitet Likwidacyjny umowy o zbyciu przez właściciela majątku, prawa lub interesu za ważną, nowonabywca składa cenę kupna w terminie i trybie przez Komitet Likwidacyjny wskazanym. O ile cenę tę otrzymuje likwidowany Komitet Likwidacyjny, po potrąceniu z sumy wpłaconej kosztów postępowania, zawiadamia likwidowanego o terminie i trybie otrzymania zapłaty.
§  10. Powziąwszy uchwalę o zatrzymaniu likwidowanego majątku, prawa lub interesu na rzecz Państwa, Komitet Likwidacyjny wraz z zawiadomieniem o tem właściciela, wzywa go, aby tenże przed upływem terminu, wskazanego przez Komitet Likwidacyjny, który jednakowoż nie może być krótszy nad 1 miesiąc, a dłuższy nad 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania lub ogłoszenia w Monitorze Polskim, względnie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, złożył Komitetowi Likwidacyjnemu ocenę likwidowanego majątku, prawa lub interesu, popartą odpowiedniemi dowodami.
§  11. Po upływie terminu, wskazanego w § 10, lub po otrzymaniu żądanych danych od właściciela, Komitet Likwidacyjny trybem wskazanym w regulaminie, zarządza oszacowanie likwidowanego przedmiotu, przy pomocy jednego lub więcej rzeczoznawców. Przewodniczący Komitetu Likwidacyjnego może każdorazowo zamianować kierownika postępowania taksacyjnego. O ile przedmioty taksowane mają kurs na giełdzie warszawskiej, poznańskiej lub berlińskiej albo też cenę handlową, rzeczoznawcy przy taksowaniu tych przedmiotów winni uwzględniać notowany kurs oraz cenę handlową, jak również dane i uwagi, które przedłoży właściciel likwidowanego przedmiotu.
§  12. Jeżeli po dokonaniu oceny przez Komitet Likwidacyjny przedmiot do czasu objęcia go w posiadanie przez Państwo ulegnie zmianie, wysokość oceny będzie odpowiednio sprostowaną.
§  13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.