Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.653

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 29 września 1920 r.
w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.

Na podstawie art. 3, 4, 5 i 11 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej (Dz. Ust. Rz. P. № 70 poz. 466) postanawiam w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych co następuje:
§  1. Elektrownia, żądająca na mocy art. 1 ustawy zmiany ceny sprzedażnej energji elektrycznej, powinna przesłać drugiej stronie żądanie swoje na piśmie z powołaniem się na ustawą, oraz odpis tego żądania Urzędowi Elektryfikacyjnemu Ministerstwa Przemysłu i Handlu; dzień zgłoszenia tego żądania uważać się będzie za datę reklamacji, przewidzianą w art. 7 ustawy.
§  2. O ile nie nastąpi porozumienie pomiędzy stronami, strona żądająca zmiany ceny zgłasza do strony przeciwnej listem poleconym lub za pomocą wezwania przez notarjusza, żądanie zwołania komisji rozjemczej, wyznaczając jednocześnie swoich delegatów i wzywając drugą stronę, aby wyznaczyła również swoich.

Delegaci obu stron w równej liczbie, nie przewyższającej jednak trzech osób z każdej strony, tworzą komisję, obierając przewodniczącego z poza swego grona.

Strona żądająca zmiany ceny, zawiadamia o terminie zażądania komisji Urząd Elektryfikacyjny Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie, po utworzeniu zaś komisji komunikuje Urzędowi skład tejże.

§  3. Jeżeli skład komisji rozjemczej nie zostanie ustalony w przeciągu dni czternastu od chwili jej zażądania, strona, żądająca zmiany ceny, zawiadamia o tem Urząd Elektryfikacyjny w celu wyznaczenia całego składu komisji przez Ministra Przemyślu i Handlu zgodnie z art. 3 ustawy.
§  4. Komisja rozjemcza zbiera się w miejscu i w terminie, wyznaczonym przez przewodniczącego.

Komisja prowadzi protokuł swoich czynności.

Przewodniczący wzywa obie strony na ustną rozprawę.

Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników, zaopatrzonych w dostateczne upoważnienia; w razie niestawienia się strony, lub jej zastępcy, sprawa będzie rozpatrywana i rozstrzygnięta zaocznie.

Strona żądająca zmiany ceny powinna złożyć komisji rozjemczej należycie uzasadniony wniosek z określeniem żądanej ceny.

Jeżeli strona stawia żądanie zastosowania cen zmiennych, w zależności od zmienności kosztów produkcji, to w żądaniu należy ściśle określić zależność tę od zmienności kosztów produkcji, t. j. opału, robocizny i t. p.

Komisja może żądać od stron złożenia dodatkowych wyjaśnień i dowodów. Niedostarczenie żądanych dowodów biegu sprawy nie wstrzymuje.

Komisja może przesłuchiwać świadków i rzeczoznawców.

Na podstawie zebranego materjału komisja wydaje orzeczenie, określające cenę sprzedażną energji elektrycznej i ustalające podział kosztów postępowania zgodnie z art. 8 ustawy.

Uchwała komisji zapada prostą większością głosów; w głosowaniu bierze udział również przewodniczący. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Orzeczenie komisji powinno być sformułowane na piśmie i ogłoszone stronom o ile są obecne, względnie zastąpione przez pełnomocników, oraz doręczone im w zaświadczonych odpisach. Orzeczenie powinno zawierać nazwiska osób, biorących udział w posiedzeniu komisji, na którem orzeczenie to zostało wydane, zwięzły opis stanu rzeczy i przebiegu sprawy, oraz motywy, akta sprawy oraz zaświadczony co do zgodności z oryginałem odpis umowy na dostawę energji elektrycznej, będącej przedmiotem sporu" przewodniczący komisji składa w Urzędzie Elektryfikacyjnym.

§  5. Minister Przemysłu i Handlu może uchylić orzeczenie komisji rozjemczej w przeciągu miesiąca od daty wysiania orzeczenia listem poleconym do Urzędu Elektryfikacyjnego lub też od daty stwierdzenia odbioru przez Urząd Elektryfikacyjny, o ile dokumenty te doręczono inną drogą.
§  6. W razie uchylenia orzeczenia komisji rozjemczej przez Ministra Przemysłu i Handlu, Urząd Elektryfikacyjny przesyła decyzję Ministra wraz z motywami stronom.

Powołanie i postępowanie komisji rozjemczej przy powtórnem rozpoznawaniu sprawy odbywa się w tym samym trybie co i poprzednio (§§ 2-4).

§  7. W razie uchylenia przez Ministra Przemysłu i Handlu powtórnego orzeczenia komisji rozjemczej sprawę przekazuje się komisji rzeczoznawców przy Ministerstwie Przemyślu i Handlu.

Komisja Rrzeczoznawców składa się z przewodniczącego i czterech członków, oraz czterech zastępców. Przewodniczącego wyznacza Minister Przemysłu i Handlu podług swego uznania, członków zaś Komisji, oraz ich zastępców mianuje Minister w równej liczbie z list, zawierających po osiem nazwisk osób, a przedstawionych przez Związek Miast Polskich, oraz Związek Elektrowni Polskich. W razie ustąpienia z jakichkolwiekbądź powodów członka Komisji lub zastępcy zamianuje Minister nowego członka lub zastępcę z odpowiedniej listy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rzeczoznawców, oraz spis spraw, mających być przedmiotem obrad, muszą być rozesłane członkom Komisji przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem.

Posiedzenie Komisji rzeczoznawców jest prawomocne tylko w pełnym składzie, przytem członka Komisji może zastępować zastępca z tej samej listy.

Postępowanie Komisji rzeczoznawców odbywa się zgodnie z § 4 niniejszego rozporządzenia.

§  8. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całem terytorjum Rzeczypospolitej z wyjątkiem obszaru b. dzielnicy pruskiej, dla którego wydane zostaną osobne przepisy wykonawcze.
§  9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.