Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.108.712

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW, MINISTRA SKARBU, MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 25 listopada 1920 r.
w celu wykonania ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 434) o uposażeniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych.

Na mocy art. 23 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 434) zarządza się co następuje:
Do art. 8 ustawy:
§  1. Wnioski w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego za opał dla nauczycieli składa Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego inspektor szkolny w drodze służbowej po zasiągnięciu opinji właściwej Izby Skarbowej względnie małopolskiej Dyrekcji Skarbu i Rady szkolnej powiatowej.

Do art. 9 ustawy:

§  2. O możności udzielenia gruntu nauczycielowi lub kierownikowi w myśl art. 9 ustawy decyduje na podstawie opinji organów wykonawczych samorządu powiatowego władza szkolna drugiej instancji, a gdzie jej niema, władza szkolna pierwszej instancji. Od tego orzeczenia służy gminie prawo odwołania w sposób i w terminach, określonych w obowiązujących przepisach.

Do art. 11 ustawy:

§  3. Do nauczycieli publicznych szkół powszechnych, którzy w myśl art. 11 ustawy otrzymują uposażenie według norm, obowiązujących dla nauczycieli szkół średnich, nie mają zastosowania art. 8, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 433) o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz wizytatorów.

Do art. 12 ustawy:

§  4. Inspektor szkolny otrzymuje uposażenie, określone w art. 1 ustawy o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkól średnich ogólnokształcących z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 433) i dodatek w kwocie 1500 marek polskich miesięcznie.

Do art. 15 ustawy.

§  5. Nieetatowi nauczyciele wszelkich .przedmiotów obowiązkowych, pobierających wynagrodzenie, zależne od ilości godzin nauki tygodniowo, otrzymują 500 marek polskich w stosunku rocznym za jedną godziną nauki w tygodniu.

Do art. 16 ustawy:

§  8. Wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów nieobowiązkowych wynosi 500 marek polskich w stosunku rocznym za godzinę, nauki w tygodniu.

Do art. 17 ustawy:

§  7. Kierownicy wieloklasowych szkół rozwojowych, nie posiadających jeszcze pełnej liczby oddziałów przewidzianej w organizacji danej szkoły, otrzymują oprócz ewentualnego wynagrodzenia za oddziały równoległe wynagrodzenie za kierownictwo i administracją tylu oddziałów zasadniczych, ile ich jest obecnie faktycznie czynnych.
§  8. Za kierownika pod wzglądem prawa do dodatków unormowanych art. 17 ustawy uważa się również tego nauczyciela, który na podstawie zlecenia właściwej władzy spełnia faktycznie kierownictwo szkoły przez czas dłuższy, niż miesiąc. Dodatki te jednak będą wypłacane co miesiąc z dołu za czas rzeczywistego pełnienia czynności kierowniczych, przyczem okres do 15 odpada przy obliczeniu wynagrodzenia, okres zaś obejmujący ponad 15 dni liczy się za cały miesiąc.

Do art. 21 ustawy:

§  9. Komisje weryfikacyjne dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspektorów szkolnych i zastępców inspektorów szkolnych tworzy się przy władzach, szkolnych drugiej instancji, a tam, gdzie ich niema, przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  10. Wymiar uposażenia uskuteczniają w każdej dzielnicy Polski władze powołane dotychczas do przyznawania i asygnowania uposażenia.

Wiedze te określą:

a) wymiar płacy zasadniczej nauczycieli na podstawie całkowitego czasu służby (pracy nauczycielskiej), którego rozpatrzenie i zaliczenie porucza się komisji weryfikacyjnej dla dodatku za wy sługę lat;
b) wymiar dodatku za wysługę lat, względnie za trzechlecia na podstawie orzeczenia tejże komisji weryfikacyjnej co do czasu służby (pracy nauczycielskiej) policzalnej przy wymiarze tego dodatku;
c) wymiar dodatku za wyższe studja na podstawie decyzji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, względnie władz szkolnych drugiej instancji, co do należności tego dodatku;
d) wysokość dodatku drożyźnianego w zależności od stosunków rodzinnych.
§  11. Czas spędzony w służbie polskiej zalicza się w b. dzielnicy rosyjskiej najwcześniej od 1 września 1917 r., w b. dzielnicy austriackiej najwcześniej od 1 listopada 1918 r., a w b. dzielnicy pruskiej najwcześniej od 1 stycznia 1919 r., przyczem stosować należy przepis art. 10, ustęp 4, rozporządzenia Rady Ministrów o dodatkach za wysługę lat z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 77, poz. 521).
§  12. O dokonanem przez komisję weryfikacyjną zaliczeniu lat służby (pracy nauczycielskiej) dla ustalenia wysokości płacy zasadniczej tudzież dodatku za wysługę lat i o przyznaniu i wymiarze dodatku za wyższe studja wyda nauczycielom władza powołana do asygnowania uposażenia dekret wedle wzoru dołączonego do niniejszego rozporządzenia (załącznik).
§  13. Emerytowanemu nauczycielowi, przyjętemu z powrotem do czynnej służby nauczycielskiej, może być przez komisją weryfikacyjną zaliczony czas służby nauczycielskiej przed przeniesieniem go na emeryturę w całkowitym wymiarze, o ile chodzi o wymiar płacy zasadniczej, a w wymiarze najwyżej lat 20, o ile chodzi o dodatek za wysługę lat.

ZAŁĄCZNIK 

Do ........................................

Pana ....................................................

nauczyciela (kierownika) .................... klasowej publicznej szkoły powszechnej

w .............................

Komisja weryfikacyjna przy ................................................................................... uchwałą z dnia .............................. 192 ..... r. L. prot. ........................................................ zaliczyła Panu na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 434) z poprzedniej służby (pracy) nauczycielskiej w państwie .................... lat .................................... miesięcy .................................................... dni ............................................................................ do przyznania płacy zasadniczej, a z tego lat ............................................................................... miesięcy ................................................... dni ............................................................................. do przyznania dodatku za wysługą lat.

Od tej uchwały nie przysługuje Panu żadne odwołanie.

Na tej podstawie przy uwzględnieniu służby w Państwie Polskiem od dnia ................................................ przyznaje się Panu od 1 lipca 1920 r. płacę zasadniczą .................................. stopnia służbowego w miesięcznej kwocie ................................ Mk. pol. słowami ......................................................................................................................................., a tytułem dodatku za wysługą lat kwotę miesięczną, równającą się ............................................ procent Pańskiej płacy zasadniczej. Dodatek ten będzie powiększał się w normalnych warunkach o dwa i pół procent każdoczesnej Pańskiej płacy zasadniczej corocznie z dniem ................................................................... .

Równocześnie dolicza się Panu na podstawie przedłożonych dokumentów dodatek za wyższe studja w wysokości ..................................................................... procent Pańskiej płacy zasadniczej.

W ........................................ dnia ......................................... 192 ..... r.

Podpis

Pieczęć