Wykonanie ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego. - Dz.U.1932.51.489 - OpenLEX

Wykonanie ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.489

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 maja 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego.

Na podstawie art. 1 punkt 2 i art. 2 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 329) zarządza się co następuje:
Przez centralne zrzeszenia samorządowe, o których mowa w p. 1 art. 1, rozumieć należy w szczególności istniejące obecnie w Warszawie następujące instytucje: 1) Związek Miast Polskich, 2) Związek Powiatów Rzeczypospolitej, 3) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 4) Zrzeszenie Spółdzielcze Gospodarczo - Inwestycyjne Samorządów Powiatowych.
Związkom międzykomunalnym, utworzonym dla celów opieki społecznej i szpitalnictwa oraz centralnym zrzeszeniom samorządowym mogą być udzielane z komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego jedynie oprocentowane pożyczki, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, na okresy czasu, ustalone dla związków komunalnych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 783), zmienionem częściowo rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 275), oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 564), przy oprocentowaniu, przewidzianem w tychże rozporządzeniach.
Przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki instytucje wymienione w § 1, względnie związki międzykomunalne, określone w § 2, muszą wykazać, iż stan ich gospodarki finansowej gwarantuje terminowy zwrot pożyczki. Pożyczki udzielane im będą na ich skrypt dłużny z zabezpieczeniem hipotecznem albo bankowem lub też za poręką związków komunalnych albo za podkładem weksli, wystawianych przez związki komunalne.
Do technicznej strony udzielania pożyczek wymienionym w poprzednich paragrafach instytucjom, względnie związkom stosowane będą odpowiednio przepisy rozporządzeń, przytoczonych w § 2, W przypadku starania się o pożyczkę przez Związek Miast Polskich lub przez Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej - przedstawiciele interesowanej instytucji, występujący z jej ramienia jako członkowie komisji do rozdziału pożyczek, z komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego, nie biorą udziału w posiedzeniu komisji przy głosowaniu nad przyznaniem tejże pożyczki. Gdyby wskutek ich nieobecności w chwili głosowania zostało łącznie z przewodniczącym mniej niż 3 członków komisji, posiadających prawo głosu stanowczego, decyzję komisji co do przyznania pożyczki odracza się do następnego posiedzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.