Wykonanie ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.37.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 czerwca 1960 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych dla rzemieślników z tytułu inwestycji. 1

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 69, poz. 435) zarządza się, co następuje:
1.
Powołane w rozporządzeniu:
1)
artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 69, poz. 435);
2)
paragrafy bez bliższego określenia oznaczają paragrafy niniejszego rozporządzenia.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, rozumieć należy ustawę z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 69, poz. 435).
Środkami trwałymi w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 są budynki, maszyny i urządzenia techniczne, które w ciągu okresu użytkowania biorą udział w powtarzających się procesach gospodarczych lub im służą i których okres użytkowania ze względu na ich zwykłą przydatność techniczną przekracza 5 lat, a cena nabycia lub wytworzenia przekracza 1.000 zł.
1.
Remontem kapitalnym w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 jest naprawa, wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych elementów budynku, maszyny bądź urządzenia dla przywrócenia tym obiektom sprawności technicznej, zmniejszonej na skutek zużycia lub uszkodzenia w związku z ich eksploatacją, jeżeli koszt tego remontu wynosi:
1) 2
ponad 1 do 70% wartości budynku w stanie nowym, nie mniej jednak niż 5.000 zł;
2)
ponad 30% wartości maszyny bądź urządzenia w stanie nowym.
2.
Nie uważa się za remont kapitalny nakładów, które dla zachowania ciągłości użytkowej obiektów czynnego gospodarczo majątku trwałego (środków trwałych) powinny być dokonywane bieżąco.
1.
Przez określenie nowe maszyny bądź urządzenia, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, rozumie się również używane maszyny bądź urządzenia nabyte w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz złożone z części używanych maszyn i urządzeń nabytych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
2.
Nabycie nowych maszyn bądź urządzeń powinno być stwierdzone dowodem nabycia od przedsiębiorstwa trudniącego się na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej produkcją, montażem lub sprzedażą nowych maszyn lub urządzeń, a nabycie używanych maszyn bądź urządzeń albo ich części - dowodem nabycia od jednostki gospodarki uspołecznionej.
3.
Nabycie maszyn bądź urządzeń albo ich części w przedsiębiorstwie sprzedaży komisowej nie uprawnia do korzystania z ulg podatkowych.
4.
Ulgi nie przysługują w przypadku stwierdzenia przez organ finansowy, że nabyte maszyny lub urządzenia nie zostały zainstalowane w zakładzie i nie biorą udziału w procesie produkcyjnym.
1.
Rzemieślnicy objęci przepisami ustawy - w celu uzyskania ulg podatkowych z tytułu inwestycji - są obowiązani:
1)
w terminie 14 dni od daty nabycia maszyny bądź urządzenia, od daty rozpoczęcia budowy, odbudowy lub rozbudowy budynków bądź od daty rozpoczęcia kapitalnego remontu - zawiadomić o tym organ finansowy właściwy dla wymiaru podatku dochodowego, opłaty za kartę podatkową bądź ryczałtu;
2)
w terminie miesięcznym po ukończeniu inwestycji, o których mowa w pkt 1, złożyć odpowiedni wniosek do organu finansowego wymienionego w tym punkcie o przyznanie ulg podatkowych.
2. 3
Do wniosku o przyznanie ulg podatkowych z tytułu budowy, odbudowy, rozbudowy oraz kapitalnego remontu należy dołączyć zaświadczenie właściwego do spraw budownictwa organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej stwierdzające, że budynek został odbudowany, rozbudowany lub nowo wybudowany i nadaje się do użytkowania albo że został dokonany remont budynku - jeżeli chodzi o remont wymagający zezwolenia. Ponadto, jeśli chodzi o ulgi podatkowe z tytułu wybudowania nowego budynku, należy dołączyć dowód stwierdzający wysokość sumy ubezpieczenia tego budynku ustalonej przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń dla celów obowiązkowego ubezpieczenia budynków, a w wypadkach odbudowy, rozbudowy oraz kapitalnego remontu - zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją oraz oryginalne dowody (rachunki) stwierdzające ich wysokość.
3. 4
Do wniosku o przyznanie ulg podatkowych z tytułu kapitalnego remontu maszyn bądź urządzeń należy dołączyć zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją oraz oryginalne dowody (rachunki) stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, a do wniosku o przyznanie ulg podatkowych z tytułu nabycia i zainstalowania maszyn bądź urządzeń należy ponadto dołączyć dowód nabycia maszyny lub urządzenia, zawierający imię, nazwisko (firmę) i adres sprzedawcy i nabywcy maszyn bądź urządzeń, rodzaj sprzedanych maszyn bądź urządzeń, datę sprzedaży, cenę sprzedaży i datę całkowitego jej uiszczenia; jeżeli transakcja dokonana została z jednostką gospodarki nie uspołecznionej, należy również dołączyć oświadczenie sprzedawcy, że sprzedany przedmiot jest nowy.
4. 5
We wniosku o przyznanie ulgi podatkowej z tytułu inwestycji podatnik powinien oświadczyć, czy sam lub wspólnie z nim gospodarujący członek rodziny, którego dochody podlegają łącznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, korzystał z kredytu bankowego lub instytucji kredytowej na sfinansowanie tych inwestycji. W razie otrzymania kredytu, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie właściwego banku lub instytucji kredytowej stwierdzające jego wysokość.
5. 6
Oryginalne dowody (rachunki), o których mowa w ust. 2 i 3, zwraca się podatnikowi po wydaniu decyzji przyznającej ulgę z adnotacją na nich, że zostały wykorzystane przy rozpatrzeniu wniosku o ulgę.
6. 7
Gdy organ finansowy uzna dołączone do wniosku dowody za nie wystarczające, wezwie rzemieślnika do przedstawienia dodatkowych dowodów w terminie wyznaczonym.
7. 8
Gdy organ finansowy ma wątpliwości, czy wysokość objętych rachunkami nakładów materiałowych na odbudowę, rozbudowę lub kapitalny remont odpowiada zużyciu materiałów w danym rodzaju robót albo czy cena fachowej robocizny obcej odpowiada warunkom miejscowym, zasięga opinii organu do spraw budownictwa prezydium właściwej rady narodowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.
3 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.
4 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.
5 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.
6 § 5 ust. 5:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.

7 § 5 ust. 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.
8 § 5 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 3 marca 1966 r. (Dz.U.66.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 marca 1966 r.