§ 8. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  8.
Każdą umowę z fabrykantem wyrobów tytoniowych winna izba skarbowa spisać w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostać ma w raku fabrykanta, drugi w raku izby skarbowej, zaś trzeci egzemplarz opatrzony przez fabrykanta klauzulą: "umowę niniejszą akceptujemy i przyjmujemy do wykonania" należy bezzwłocznie przesiać do Generalnej Dyrekcji Monopolu Tytoniowego.

Odpisy umów prześlą izby skarbowe:

a)
wszystkim izbom skarbowym (wydział IV) oraz wydziałowi skarbowemu województwa śląskiego,
b)
odnośnemu urzędowi skarbowemu akcys i monopolów państwowych,
c)
odnośnemu organowi kontroli skarbowej, stale fabrykę dozorującemu,
d)
okręgowej izbie kontroli Państwa.