§ 20. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  20.
W wykonaniu art. 59 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47 poz. 409) zarządza się. co następuje:
1)
na obszarze Małopolski wydane sprzedawcom wyrobów/ tytoniowych dotychczasowe koncesje pozo stają prowizorycznie nadał w mocy bez osobnego za twierdzenie) z tem jednak zastrzeżeniem, że mogą być każdej chwili bez podania powodu wypowiedziane na trzy miesiące zgóry o ile co do tychże sprzedawców nie zachodzą niewątpliwie warunki przewidziane w ust. 2 art. 59 ustawy o monopolu tytoniowym.
2)
na obszarze b. Królestwa Polskiego udzielone sprzedawcom dotychczasowe koncesje pozostają na dal w mocy aż do odwołania, przyczem umieszczone na tych koncesjach zastrzeżenie, że mogą być one cofnięte każdej chwili obowiązuje także i na przyszłość, o ile co do odnośnego sprzedawcy nie zachodzą warunki przewidziane w ust. 2 art. 59 ustawy o monopolu tytoniowym.
3)
na obszarach województw poznańskiego i po morskiego, Ziem wschodnich i Ziemi Wileńskiej, sprzedawcy wyrobów tytoniowych, którzy uczynili przepisane w art. 50, 53 ustawy o monopolu tytoniowym doniesienia i którzy stosownie do postanowień § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 63 poz. 566) posiadają w swem ręku potwierdzone im przez odnośne urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych egzemplarze powyższych doniesień winni zgłosić się, bez zwłocznie w tychże urzędach, przedkładając: ponownie potwierdzone im jak wyżej egzemplarze doniesień.

Sprzedawcom co do których nie będą zachodziły uzasadnione przeszkody, wpiszą urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych na przedłożonych im egzemplarzach doniesień następującą klauzulą. "Zezwala się, na dalszą sprzedaż wyrobów tytoniowych aż do odwołania z prowizorycznem pozostawieniem dotychczasowego charakteru handlu (wymienić detalicznego czy hurtowego). W razie udzielenia w przyszłości definitywnej koncesji na sprzedaż wyrobów tytoniowych, zezwolenie niniejsze nie przesądza bynajmniej czy koncesja wspomniana wydaną zostanie na sprzedaż detaliczną czy też na sprzedaż hurtową. Zezwolenie niniejsze wydaje się pod warunkiem, że sprzedawca będzie się ściśle stosował do instrukcji dla sprzedawców wyrobów tytoniowych, którą wyda Minister Skarbu".

W razie gdyby co do osoby zgłaszającego się sprzedawcy zachodziły te przeszkody, które w myśl ustawy o monopolu uzasadniają cofnięcie koncesji ze wzglądu na popełnione przestępstwa karno-skarbowe, winien urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych wstrzymać się z umieszczeniem wspomnianej wyż klauzuli i przedłożyć sprawę izbie skarbowej, która w tym wypadku może pozwolenia na dalszą sprzedaż odmówić. Od decyzji tej przysługuje prawo rekursu do Generalnej Dyrekcji Monopolu Tytoniowego.

4)
na obszarze województwa śląskiego, na którym z powodu technicznych trudności sprzedawcy wyrobów tytoniowych nie złożyli dotąd przepisanych w art. 50 i 53 ustawy o monopolu tytoniowym doniesień, obowiązani są oni do uczynienia tychże doniesień obecnie w terminie do 30 listopada 1922 r. przestrzegając w tym względzie postanowień § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 63 poz. 566). Urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych, którym doniesienia powyższe zostaną przedłożone, umieszczą na nich klauzulą podaną w ustępie 3 przy analogicznem zastosowaniu wszystkich innych postanowień powyższego ustępu.

W powiatach województwa śląskiego, które dawniej stanowiły t. zw. Śląsk Cieszyński, należy co do udzielonych tam już dawniej koncesji na sprzedaż wyrobów tytoniowych zastosować postanowienia analogiczne jak w ustępie 1-ym.