Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.91.495

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA SKARBU
w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 roku o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów powstania z 1831 i 1863 r. (Dz. Praw № 65, poz. 397), zarządza się co następuje:
§  1. Dla przeprowadzenia czynności w art. 4 cytowanej ustawy wymienionych zostaje utworzona specjalna Komisja Kwalifikacyjna, która wobec tego, iż nie powstał dotychczas Centralny Zarząd uczestników powstania 1863 r. w Warszawie, urzędować będzie przy Sekcji Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie.

Przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wojskowych do tej Komisji Kwalifikacyjnej a zarazem jej przewodniczącym mianuje się Szefa Sekcji Opieki z prawem wyznaczenia przezeń swego zastępcy.

Zastępcą przewodniczącego Komisji będzie przedstawiciel Ministerstwa Skarbu przez Ministra Skarbu do tego wyznaczony.

Sekcja Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych zaprosi trzech znanych jej (...) prawości weteranów na członków Komisji i trzech na zastępców, a zarazem zawezwie Stowarzyszenia weteranów we Lwowie, w Warszawie i Krakowie o wydelegowanie po jednym z uczestników powstania 1863 r. na członków Komisji i po jednym na zastępców i wogóle poczyni wszelkie w tym kierunku potrzebne zarządzenia tak, aby ta Komisja mogła swe czynności jaknajprędzej rozpocząć.

Zastępca wchodzi w skład Komisji dopiero wtedy, gdy zaproszony przez Sekcję Opieki lub delegowany przez Stowarzyszenie weteranów członek Komisji zaproszenia względnie delegacji nie przyjmie, ciężko zachoruje lub umrze.

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego obowiązani są bezwarunkowo brać udział we wszystkich posiedzeniach Komisji.

Komisja po zebraniu się a przed przystąpieniem do swych czynności uchwali większością głosów wewnętrzny regulamin, którym się w swych czynnościach będzie kierować i wraz z protokułem odnośnego posiedzenia przedłoży go za pośrednictwem przewodniczącego Ministrowi Spraw Wojskowych do zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu tego regulaminu przystąpi Komisja do tych czynności, do których została powołana.

§  2. Komisja Kwalifikacyjna ma sumiennie i szczegółowo zbadać wszystkie podania o przyznanie stałych pensji i ewentualnie naprowadzone przez petentów dowody i stwierdzić, czy petent brał udział w szeregach lub w organizacji powstania, czy i o ile nie ma on zabezpieczonej starości i wogóle wszelkie dane do ustalenia prawa do pensji dożywotniej oraz do ewentualnego oznaczenia stopnia oficerskiego potrzebne. W tym celu może Komisja także przesłuchiwać osoby, mogące dać potrzebne wyjaśnienia.

Komisja Kwalifikacyjna stawia konkretne wnioski co do poszczególnych kandydatów na wciągnięcie ich lub niewciągnięcie na listę uczestników powstania 1831 i 1863 r.

§  3. Te tylko wdowy po weteranach mają prawo do pensji, których małżeństwo zawarte zostało przed wejściem w życie cytowanej ustawy.

Natomiast żadnego prawa do pensji nie mają ani te wdowy, których małżeństwo zawarte zostało po wejściu w życie cytowanej ustawy, ani te, które poraz wtóry weszły w związki małżeńskie i to choćby nawet powtórnie owdowiałe.

§  4. Zamiejscowi członkowie Komisji otrzymują bezpłatnie bilety przejazdu do Warszawy tam i z powrotem, tudzież przez cały czas swego urzędowania w Warszawie tytułem djet po 50 mk. za każdy dzień.
§  5. Komisja Kwalifikacyjna ma swe prace jaknajprędzej ukończyć, poczem wszystkie akta wraz ze swemi wnioskami przedkłada Sekcji Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych, która na tej podstawie sporządzi imienny wykaz weteranów i imienny wykaz wdów po nich pozostałych.

W tych wykazach, które podpisze przewodniczący i zastępca przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej tudzież jeden z jej członków, należy osobno zestawić tych kandydatów, co do których Komisja postawiła wniosek przychylny, zaś osobno tych, co do których wydała wniosek nieprzychylny.

Wykazy te wraz z wszystkiemi aktami przedłoży Sekcja Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych Ministrowi Spraw Wojskowych, który decyduje o wciągnięciu na listę i po porozumieniu się z Ministrem Skarbu przyznaje pensje.

§  6. Listę uczestników powstania 1831 i 1863 r. sporządzi na podstawie decyzji Ministra Spraw Wojskowych Sekcja Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych w 4-ch egzemplarzach, które podpisze Szef Sekcji i jeden egzemplarz złoży w aktach tej Sekcji, drugi zaś prześle bezzwłocznie do Ministerstwa Skarbu celem zarządzenia wypłaty, trzeci do Biura Prezydjalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych a czwarty do Departamentu Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Lista ta składać się będzie z dwóch działów, a to z działu weteranów i z działu wdów po weteranach.

Dział weteranów będzie mieć dwie karty:

a) kartą weteranów, posiadających stopień oficerski,
b) kartę weteranów, nie posiadających stopnia oficerskiego.

Każda karta zawierać będzie następujące rubryki:

1) miejsce, dzień, miesiąc i rok urodzenia;

2) imię i nazwisko;

3) zawód;

4) miejsce zamieszkania i dokładny adres;

5) stopień wojskowy (oficerski);

6) datę i liczbę decyzji Ministra Spraw Wojskowych;

7) wysokość przyznanej pensji.

Dział wdów mieć będzie takie same karty, co dział weteranów, z tą tylko różnicą, że rubryka 5 będzie przeznaczona na wpisanie imienia, nazwiska i stopnia wojskowego zmarłego męża.

Warszawa, dnia 25 listopada 1919 r.