Wykonanie ustawy z dn. 13 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o... - Dz.U.1926.39.243 - OpenLEX

Wykonanie ustawy z dn. 13 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.39.243

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA SKARBU
z dnia 13 marca 1926 r.
w sprawie wykonania ustawy z dn. 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na cześć górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie znajduje się w związku ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 30 poz. 209),

Na podstawie art. 58 ustawy z dn. 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 32 poz. 195), zmienionej przez ustawę z dn. 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 67 poz. 608) i ustawą z dn. 12 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 21 poz. 223) oraz na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dn. 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 30 poz. 209) zarządza się co następuje:
Do kompetencji Ministra Spraw Wojskowych przy wykonywaniu na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego wyżej wymienionych ustaw należy:
1)
rejestracja, ewidencja i statystyka inwalidów wojennych,
2)
utworzenie i działalność komisyj wojskowo-lekarskich oraz inwalidzkich komisyj odwoławczych,
3)
leczenie i doleczanie kalectw i chorób, będących następstwem odbytej służby wojskowej,
4)
protezowanie inwalidów wojennych,
5)
sprawy, związane z postępowaniem o uznanie osób za zaginione bez własnej winy, o ile zaginięcie znajduje się w związku ze służbą wojskową.
Do kompetencji Ministra Skarbu przy wykonywaniu na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego wyżej wymienionych ustaw należy:
1)
Przyznawanie, wymierzanie i wypłata zaopatrzenia pieniężnego na podstawie zatwierdzonych przez władze wojskowe orzeczeń komisyj wojskowo-lekarskich, względnie orzeczeń inwalidzkich komisyj odwoławczych, wymierzanie i wypłata dodatku za pielęgnacje na podstawie orzeczenia, komisyj wojskowo-lekarskich i na wniosek organów Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, tudzież wymierzanie i wypłata dodatku na utrzymanie psa - przewodnika na wniosek organów Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
2)
Przyznawanie, wymierzanie i wypłata rent wdowom i sierotom po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginienie znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową, oraz przyznawanie, wymierzanie i wypłata rent rodzinom inwalidów wojennych, umieszczonych w zakładach, leczniczych, szkolnych i opiekuńczych.
3)
Zaniknięcie wypłaty rent w wypadkach, przewidzianych ustawą.
4)
Zawieszanie wypłaty rent w myśl art. 26 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w brzmieniu artykułu 5 ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r.
5)
Zmniejszanie rent w myśl art. 46 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. oraz w myśl art. art. 33, 47, 48 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w brzmieniu art. art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r. na wniosek Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, względnie Ministerstwa Spraw Wojskowych.
6)
Kapitalizacja rent - na wniosek Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
7)
Nadawanie koncesyj monopolowych.
8)
Wypłata należności z tytułu diet i kosztów podróży w wypadkach, przewidzianych w art. 7 ustęp 2 i 3 oraz w art. 50 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. inwalidom wojennym i osobom niepozostającym w służbie państwowej.
Do kompetencji Ministra Pracy i Opieki Społecznej przy wykonywaniu na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego wyżej wymienionych ustaw należy wogóle wszelkiego rodzaju opieka nad inwalidami wojennymi oraz nad pozostałymi po inwalidach wojennych, po poległych i zmarłych, lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową, o ile ta opieka nie należy w myśl § 1 i 2 niniejszego rozporządzenia do zakresu kompetencji Ministra Spraw Wojskowych lub Ministra Skarbu.

Do zakresu kompetencji Ministra Pracy i Opieki Społecznej należy w szczególności:

1)
opieka nad zupełnie niezdolnymi do pracy oraz nad ociemniałymi inwalidami,
2)
domy i schroniska inwalidów wojennych,
3)
opieki nad sierotami po inwalidach wojennych oraz po poległych i zmarłych, lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginiecie znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową,
4)
szkolenie i reedukację inwalidów wojennych,
5)
pośrednictwo pracy oraz kwalifikowanie przy obsadzania posad i nadawaniu koncesyj,
6)
normowanie pracy inwalidów wojennych w zakładach i przedsiębiorstwach,
7)
przestrzeganie wykonywania przez odnośne instytucje i zakłady obowiązku zatrudniania inwalidów wojennych w myśl art. art. 54 i 55 ustawy z dnia 18 marca 1921 r.
8)
stawianie wniosków o kapitalizację rent i czuwanie nad użytkowaniem kwoty, otrzymanej z kapitalizacji,
9)
spółdzielnie i inne inwalidzkie instytucje samopomocy oraz wytwórnie inwalidzkie,
10)
współdziałanie z Ministerstwem Reform Rolnych w sprawie osadnictwa inwalidów wojennych na roli - w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych,
11)
koordynowanie działalności towarzystw i komitetów opieki nad inwalidami wojennymi,
12)
rozporządzanie specjalnemi funduszami inwalidzkiemi i wpływami pozabudżetowymi - na podstawie przepisów, opracowanych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Ministerstwem Skarbu,
13)
wnioski o przyznawanie dodatku na pielęgnacją w myśl art. 49 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. i o przyznawanie inwalidom ociemniałym dodatku na utrzymanie psów - przewodników, w myśl art. 40 ustawy z dnia 18 marca 1921 r.
Wojewoda śląski przeprowadzi ostatecznej likwidację wszystkich instancyj urzędów rent wojskowych i sądów dla spraw rent wojskowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.